Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

Pareng SB,

Salamat sa imo estorya imaw kina't ing sisiling nak "NAGHIMO KAMI IT ESTORYA IT MACTAN PERO KAG AKSYON AY AMO NALIMTAN"
(Diba inngay it estorya kag M/V MACTAN?)

Asi aboy?.......

Siguro,

Dahil uya signal kag Sibale Textnews kada uya na contact si Mayor, ay pag uya si Mayor inde kami kahiwas sida yang it maayo sa batas.

Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

Manong ray kumusta sa inro raha. Nagpapasalamat ako nak nasabat ka usa sa mga pangutana nako, kung nioy ka nangyari sa Calixto Enterprises. Maadong nakulong sinra. Pero di punto talaga ka mga kasimanwa nato nak madisappoint, sa local officials dati man o kasalukuyan. Di ba di kasabihan kita nak "WINNERS MAKE THINGS HAPPEN, LOSERS LET THINGS HAPPEN?" Kumpleto ra kita, di mayor, di Vice mayor, di SB ag Pulisya irugang pa ka mga concern nak tawo raha enough para mabantayan ka inra hiwat? "Kali bagang resolusyon nak nagta-o it authority sa dating Mayor para ibaligya kag rugyang nak barko ay masisiling nak permit sa Calixto"? Authority to sell is authority to sell, not permit. Tong ing paayaba ninro kag Calixto uya iy dapat pat usapan nak "kung pwedeng aya anay ninra ni pakialami kinang barko hanggang waya si mayor", kase in the first place waya ra yaki talaga sinra permit. Asing uya sinra ni pahalina ag pabalikon yangiy kung inggay sinrat mapakitang permit di ba? Ngasing, nagpayupok miskan buko pwede, siling-gon niy natong nalusutan kita pero asing nasunran pa? Pwede baga nakong masiling nak kapabadaan niy kato? Dapat nakared alert ka kapulisan or dapat ing pahalin sinrang raan kase waya ra sinra permit. Not unless ngani inggat nag po protekta sa inra. Inde ra nato pwedeng ipanglaban kag suyat ni mayor sa President kase unang una sauno pa kag aksyon it kato naabot. Hina-iy kag Calixto kada kita raha dapat sa Sibale it dapat lumaban sa inra sa oras it gyera.

Ingga akot sitwasyon tan-ay mai relate nato sa estoryang kali. Ing-gat usang kotse, nawayan it preno ag sumarsar sa ako property "my private property". Palagay ninro basta basta yang nak masuyor kag tag-ari it kotse sa ako property para bay-on katong ida sirang kotse? INDE PWEDE. Nasa discresyon nako kung sa uno nako sida pwedeng pasudlon kesehodang ida kag kotse. Laloiy kung sa palagay nako pag ing gudor nida kag ida kotse ay matatamaan ka ako bayay or mga pananom ag maaapektuhan ka ako pangkinabuhi.

Buko kali personal nak atake. Try to reflect kung me point ako. At the end of the day, whatever misunderstanding, shortcomings and disagreements here, Sibale is our dear island and everybody is accountable with its beauty, everbody is loving and forgiving. Miss ko na magrangoy you know? Miss ko na rin kayo dyan. Peace to everyone.

Re: Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

uncle ray ako ay nasadyahan sa imo istorya. dahil d2 ay maliwanag sa akin ang nangyari..ako ay naluluoy sa taga Masadya.Pati sa ato mga kababanwa nak nag bubunit gamit ka baruto. mayadoiy ka inra abugsayon dahil nabulabog ka mga isra sa piliw.

tama ka inro ing human. suportahan kag mga tawo nak naapektuhan pati na ang mahal nating bayan.

sa taga bukir sa canada sangayon ako sa imo "ASING NAGRUHANG ADLAW PA KAG PAPUTOK" kato yaki ay nasilingiy it vice mayor nak stop muna. . Katugas it uyo ano..

tan-a ay indiiy mauli. mahalin sana nila ang Sibale