Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

Deretso ka pinayupok. Inabisuhan ako it mga pamuluyo it Masadya nak sinra kuno'y matipon-tipon ruto sa town plaza para ipaabot sa bug-os nak Sibale ag sa Administrasyon ka inra pagkontra ag pagkondena sa pagsalvage it m.v Mactan. Nak kung asi kunong waya nasawaya ay katong waya ra kuno permit. Siling nako, akoy masuporta sa inro.

4 September 2007- 8:00am- nagragiponiy ka mga pamuluyo it brgy masadya ag pilang taga masudsud para sa planong public rally sa town plaza. Karamong nagpaliwas it inra nararamdaman pinabisaya kaming mga opisyal nak rahagto. Nagbisaya gihapon si mayor ag nagsabat sa pilang pangutana. Mapayapa ra katong inra inghiwat kada yang hastang sinray nagtukar pauli ay buko pa matin-aw sa inra kinang sitwasyon.
1:00pm same day- nag abot sa banwa ka report nak kuno ay inggwat oil spill halin sa barko ag nasasamyo kag amoy it likido nak halos indi mabaton it ginhawa. Naranasan it halos buong brgy masadya nak karamuan sa inra ay naparigwa.
Sugod ako sa kainitan it adlaw ag ako naabutan ruto sa baybay ay si Mr. Faderogao ag Mr. Felix Famarin taking pictures and video footages. Nagcollect ako't samples sa lata ag botelya it katong oil spill para kung sakali ay magamit nak reference.
3:30pm pinaayaba ni vice mayor katong mga tawo ni Calixto ag ingconfront it mga residente it brgy. Ka siling ni Villanueva nak halatang hadlokiy ra ay matungoniy kuno sinra't payupok ag mapauli yangiy kuno sida sa Manila.
Umabot si hepe raya ka hold order sa operation salvage m/v mactan. Pero waya nida naabuti sa Villaruel sa piliw paunong nagbalikiy sa inra barko.

5 September 2007- Lumanding si Cong. Madrona sakay it usang helikopter ag personal nidang ing ayam ka sitwasyon reli sa ato.
Kaibhanan ka 4 members it Phil. Coastguard ag oil spill team. Nag abot guihapon ka iba pang concerned agencies from the Capitol: Prov'l Health Officer, BFAR, PENRO, PDCC, ag representative fr. the office of the Governor. Ka inra tanan recommendation ay total stop operation it salvage m/v mactan. Inaresto kag Calixto Ent Team, inggudor it barge katong inra barko hanggang sa Romblon upon the order of the Gov. Jojo Beltran III.
Sa Romblon, nainquest sa nakraan kaling team Calixto ag binakita tanan sinra sa Prov'l jail. Kaling info ray ra nak kali ay udon kang gob nak ako ay ida ingtawagan. Ka siling pa nida, suportahan yang kuno ka masunor nak plano it prov'l gov't against the environmental terrorists.

Ngasing mga kasimanwa: kaling Mactan crisis ay medyo mayamigiy. Ako ay nagpapasalamat sa lead agencies sa pangunguna ni Cong. Madrona ag ni Governor Beltran for their intervention in this particular situation.

Ako ay nabubuyong yang dahil maramo sa ato mga kasimanwa ay nag akusa sa ato kapwa ag sa ako mga kaibhanan. Sa natabo nak insidente, ka buong miembro it konseho sa panguyo ni Vice Mayor Pepe ay mahigpit nak ipinaglaban ka pagkontra sa pag salvage it m/v Mactan. ayam ra nako nak sa kainitan it kaling isyu nak kali ay inggwa it nakisakay nak mga pulitikong lokal ag kag mga linta nak nagkakatuyog ay nagbangon ag nagpakita it interes para sa sibale agor nio mang oras abi ay pweding umataki ag supsupon kag rugo ag onor it mga Sibalenhon. Imaw gihapon kag "POBRENG MAGOGBUNIT" matapos nimong mabasa kaling estorya kung nio ka klaro nak nahinabu reli bag-o magtuna hanggang matungnan kag operasyon it pagsalvage sa m/v mactan ay sisio kag masisilinmg nak "coward dogs" and "useless idiots"? Ka klaro nak nagmamalasakit nak Sibalenhon ay buko matayaw nak natago sa maskara it "pobreng magogbunit. Palibhasa ay "immoral" ka imo inghihimo kada ikaw ay nag aakusa it imo kapwa. Pakiusap yang nako sa inro bag-o mag abot kamo sa konklusyon ay ayama anay ka buong pangyayari. Ag kung kamo ay mapost sa Sibale Web Forum ay lumastar kamo!!

Kung nio man ka inro personal nak puna o kahangit sa ako ay silingga yang ako dahil nio mang oras ay pweding ako ay umatubang sa inro nak nakauba kag otoridad nak ing tiwala sa ako it mga Sibalenhon.

Nio mang komentar natutungor reli sa ako estorya ay WELCOME sa ako.

Maramong salamat.

SB Ray F. Feudo
09167937781

Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

Pareng SB,

Salamat sa imo estorya imaw kina't ing sisiling nak "NAGHIMO KAMI IT ESTORYA IT MACTAN PERO KAG AKSYON AY AMO NALIMTAN"
(Diba inngay it estorya kag M/V MACTAN?)

Asi aboy?.......

Siguro,

Dahil uya signal kag Sibale Textnews kada uya na contact si Mayor, ay pag uya si Mayor inde kami kahiwas sida yang it maayo sa batas.

Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

Manong ray kumusta sa inro raha. Nagpapasalamat ako nak nasabat ka usa sa mga pangutana nako, kung nioy ka nangyari sa Calixto Enterprises. Maadong nakulong sinra. Pero di punto talaga ka mga kasimanwa nato nak madisappoint, sa local officials dati man o kasalukuyan. Di ba di kasabihan kita nak "WINNERS MAKE THINGS HAPPEN, LOSERS LET THINGS HAPPEN?" Kumpleto ra kita, di mayor, di Vice mayor, di SB ag Pulisya irugang pa ka mga concern nak tawo raha enough para mabantayan ka inra hiwat? "Kali bagang resolusyon nak nagta-o it authority sa dating Mayor para ibaligya kag rugyang nak barko ay masisiling nak permit sa Calixto"? Authority to sell is authority to sell, not permit. Tong ing paayaba ninro kag Calixto uya iy dapat pat usapan nak "kung pwedeng aya anay ninra ni pakialami kinang barko hanggang waya si mayor", kase in the first place waya ra yaki talaga sinra permit. Asing uya sinra ni pahalina ag pabalikon yangiy kung inggay sinrat mapakitang permit di ba? Ngasing, nagpayupok miskan buko pwede, siling-gon niy natong nalusutan kita pero asing nasunran pa? Pwede baga nakong masiling nak kapabadaan niy kato? Dapat nakared alert ka kapulisan or dapat ing pahalin sinrang raan kase waya ra sinra permit. Not unless ngani inggat nag po protekta sa inra. Inde ra nato pwedeng ipanglaban kag suyat ni mayor sa President kase unang una sauno pa kag aksyon it kato naabot. Hina-iy kag Calixto kada kita raha dapat sa Sibale it dapat lumaban sa inra sa oras it gyera.

Ingga akot sitwasyon tan-ay mai relate nato sa estoryang kali. Ing-gat usang kotse, nawayan it preno ag sumarsar sa ako property "my private property". Palagay ninro basta basta yang nak masuyor kag tag-ari it kotse sa ako property para bay-on katong ida sirang kotse? INDE PWEDE. Nasa discresyon nako kung sa uno nako sida pwedeng pasudlon kesehodang ida kag kotse. Laloiy kung sa palagay nako pag ing gudor nida kag ida kotse ay matatamaan ka ako bayay or mga pananom ag maaapektuhan ka ako pangkinabuhi.

Buko kali personal nak atake. Try to reflect kung me point ako. At the end of the day, whatever misunderstanding, shortcomings and disagreements here, Sibale is our dear island and everybody is accountable with its beauty, everbody is loving and forgiving. Miss ko na magrangoy you know? Miss ko na rin kayo dyan. Peace to everyone.

Re: Re: ESTORYA IT M/V MACTAN (recap) page 2

uncle ray ako ay nasadyahan sa imo istorya. dahil d2 ay maliwanag sa akin ang nangyari..ako ay naluluoy sa taga Masadya.Pati sa ato mga kababanwa nak nag bubunit gamit ka baruto. mayadoiy ka inra abugsayon dahil nabulabog ka mga isra sa piliw.

tama ka inro ing human. suportahan kag mga tawo nak naapektuhan pati na ang mahal nating bayan.

sa taga bukir sa canada sangayon ako sa imo "ASING NAGRUHANG ADLAW PA KAG PAPUTOK" kato yaki ay nasilingiy it vice mayor nak stop muna. . Katugas it uyo ano..

tan-a ay indiiy mauli. mahalin sana nila ang Sibale