Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Hol kommune har ikke vedtatt ny forskrift om båndtvang i skiløyper

Den oppmerksomme leser har trolig fått med seg at kommunestyret ikke har vedtatt forslag til ny forskrift om hundehold i Hol kommune som innebærer båndtvang i alle sentrale skiløyper "i perioden de blir preparert som skiløyper". Ifølge Hol kommune er årsaken korona-pandemien, men vi kan jo håpe at det var protestene mot forslaget som førte frem.

Sentrale kilder sier at bakgrunnen for forslaget var at grunneierne ikke ville tillate maskinpreparerte skiløyper hvis det ikke ble vedtatt båndtvang i hele skisesongen - av hensyn til jakten! Dette er ikke en lovlig grunn til å vedta utvidet båndtvang i skiløypene.

Nå er det båndtvang i hele landet frem til 20. august. Hol kommune har vedtatt «utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober».

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-28-865

En kommunal forskrift er imidlertid kun gyldig i den grad den har lovlig hjemmel. Også i Hol kommune er båndtvang av hensyn til beitende husdyr begrenset av Hundeloven, som gir kommunen hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite:
o «i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter»
o «i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/KAPITTEL_2#%C2%A76

Bergen kommune har vedtatt tilsvarende bestemmelse om båndtvang av hensyn til beitende husdyr. I brev datert 22. juli 2021 informerte Bergen kommune beitelagene om betydningen av at hunder skal «holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober»:

«Bestemmelsen medfører at båndtvangen i Bergen kommune opphører når den ordinære beitesesongen er over. .... Bestemmelsen kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der enkelte dyr unntaksvis går ute på beite. Bymiljøetaten har forstått det slik at innsanking av beitedyr normalt skal være avsluttet den andre helgen i september».

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V327240

Dette gjelder for samtlige kommuner. Utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i Hol kommune er derfor begrenset til «de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter» og opphører «når den ordinære beitesesongen er over», vanligvis første helg i september. Hundeeiere må likevel utvise aktsomhet før hunden kan slippes løs, selv om båndtvang er opphørt.