Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Formannskapet i Hol kommune vedtok 24. mars 2021 at "Forslag til forskrift om hundehold, Hol kommune, Viken, med kartvedlegg legges ut på høring":

https://www.hol.kommune.no/politikk-og-innsyn/sru/#se:mote/moteid:599101/utvalgid:220473

Forslag til ny forskrift om hundehold i Hol kommune innebærer båndtvang i alle sentrale skiløyper "i perioden de blir preparert som skiløyper". Dette er en vesentlig endring fra dagens forskrift, hvor "Det er båndtvang i alle dobbeltsporede maskinpreparerte skiløyper" i juleferie, vinterferie og påsken.

Hol kommune opplyser at "forslag til ny forskrift om hundehold i Hol kommune har vært på høring. Høringsfristen i saken var den 31.05.2021. Den nye lokale forskriften er ikke vedtatt ennå. Innkomne høringsinnspill er vurdert og saksfremlegg utarbeides i disse dager. Saken forventes fremmet for ny politisk behandling rett over nyttår". Eiere av fritidsboliger i Hol kommune synes i liten grad å ha vært informert om høringen; selvsagt.

Hundelovens bestemmelser om båndtvang ble vesentlig skjerpet under Stortingets behandling av saken. Justiskomiteen uttalte at «komiteen [mener] at § 6 annet ledd bokstav a og c må skjerpes for å unngå overdreven bruk av båndtvang». Det må derfor legges vekt på ordlyden i lovteksten som kom inn under Stortingets behandling:

Båndtvang i bestemt angitte og merkede skiløyper "kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning" (hundeloven § 6).

Da fylkesmannen i Oslo og Viken 20. juli 2019 opphevet Ål kommune forskrift om båndtvang i skiløyper, skrev Fylkesmannen at: «Føresetnaden bak regelen er at behovet for bandtvang skal vurderast reelt for kvar enkelt strekning, og ikkje for heile løypenettet el.l. over eitt». I følge hundelovens forarbeider har kravet om individualisering av strekning til hensikt å begrense overdreven bruk av båndtvang.

Hol kommune skriver i sin saksutredning at hundelovens krav om at hensynet til dem som ønsker å ferdes med løs hund skal ivaretas i tilstrekkelig grad, er "en balansegang kommunen må vurdere ut ifra lokale forhold". Dette er ikke korrekt; det fremgår av Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) s. 78-81 at kommunen kan foreta en «lokaldemokratisk avveining av om de lokale behov tilsier utvidet båndtvang innenfor den rammen loven setter». Det er åpenbart at forslaget om båndtvang i alle sentrale skiløyper i Hol kommune i hele skisesongen ikke ivaretar hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund. Forslaget går langt utover «den rammen loven setter».

Svært mange kommuner, deriblant samtlige kommuner i Hallingdal, har ulovlige bestemmelser om båndtvang i skiløyper og av hensyn til husdyr på beite. Landbruks- og matdepartementet (LMD) startet derfor i fjor arbeidet med endring av hundeloven "for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet".

I høringsnotat til revisjon av hundeloven skriver LMD (side 31): "Departementet har i forbindelse med arbeidet med endringen av hundeloven gått igjennom alle gjeldende forskrifter om utvidet båndtvang som kommunene har vedtatt med hjemmel i hundeloven § 6 andre til fjerde ledd. I mer enn halvparten av forskriftene har kommunene fastsatt utvidet båndtvang i større grad enn de har adgang til etter hundeloven § 6". LMD vil derfor "utarbeide en veileder for å sikre tilstrekkelig lik praktisering og tolkning av kommunenes forskriftshjemler".

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-hundehold-hundeloven/id2868048/

En forskrifts bindende virkning gjelder uansett bare så langt den har hjemmel i lov. Ettersom forslaget går langt utover hundelovens hjemmel, vil Hol kommunes bestemmelse om båndtvang i alle sentrale skiløyper ikke være gyldig, - dersom den skulle bli vedtatt av kommunestyret.

Send epost til ordføreren i Hol kommune

Jeg oppfordrer alle hundevenner til å sende følgende epost til ordføreren i Hol kommune (epost: postmottak@hol.kommune.no):

******************************************

Hol kommunes forslag til ny forskrift om båndtvang i alle sentrale skiløyper "i perioden de blir preparert som skiløyper" er i strid med hundelovens hjemmel for å vedta båndtvang i skiløyper. Det fremgår av hundeloven § 6 at båndtvang i skiløyper "kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning".

Landbruks- og matdepartementet (LMD) arbeider med "å endre hundeloven for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet ". LMD vil derfor "utarbeide en veileder for å sikre tilstrekkelig lik praktisering og tolkning av kommunenes forskriftshjemler".

Hol kommune bør avvente Stortingets revisjon av hundeloven og LMDs veileder til hundeloven før kommunens forskrift om hundehold revideres.

Med hilsen
N.N.

*********************************

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Hvis du vil sende en melding til "din" kommunestyrerepresentant; her finner du epost adressene til ordføreren og de øvrige medlemmene i Hol kommunestyre:

https://www.hol.kommune.no/politikk-og-innsyn/medlemmer-i-rad-og-utvalg/

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Jeg har i dag mottatt høringsbrevet vedrørende revidert forskrift om hundehold som Hol kommune sendte ut 6. april 2021.

Det viser seg at ingen av organisasjonene som representerer eiere av fritidsboliger i Hol kommune er kontaktet. På høringslisten er det stort sett grunneiere, beitelag og nabokommuner, samt to lokallag av NJFF og to lokale hundeklubber. De viktigste brukerne av skiløypene er utelatt.

Dette er i strid med Forvaltningslovens § 39:

«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre».

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_7

Her er den komplette listen over høringsinstanser:

HOVET OG SUDNDALEN GRUNNEIGARLAG
HOLET OG MOEN GRUNNEIGARLAG
IUNGSDALEN FJELLBEITELAG
HOL SANKELAG
Østre Hol Jeger og fiskeforening
GEILO JEGER- OG FISKEFORENING
HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG
Ulvik Herad Kommune
Eidfjord kommune
HALLINGDAL HUNDEKLUBB
Sør- Skurdalen Grunneierlag
Hol Bondelag
LÆRDAL KOMMUNE
Hol bonde- og småbrukerlag
Hol sau og geit
Hallingdal Fuglehundklubb
Skurdalen Grunneigarlag
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
SKURDALEN OG DAGALI SANKELAG
VIKEN FYLKESKOMMUNE

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Avisa Hallingdølen trykket 21. desember mitt leserinnlegg "Hol kommune fremmer ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper". Innlegget er også publisert på avisas nettside, men ligger dessverre bak betalingsmur:

https://www.hallingdolen.no/meiningar/hol-kommune-fremmer-ulovlig-forskrift-om-bandtvang-i-skiloyper/

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Gode nyheter! Hol kommune opplyste 8. desember 2021 at forslag til ny forskrift om hundehold forventes fremmet for ny politisk behandling i kommunestyret rett over nyttår.

Kommunestyret hadde møte 27. januar 2022 - uten at forskrift om hundehold var på agenda:

https://prod01.elementscloud.no/publikum/944889116/DmbMeeting/82

Takk til alle som har sendt epost til Hol kommune og bedt om at kommunen bør avvente Stortingets revisjon av hundeloven og LMDs veileder til hundeloven før kommunens forskrift om hundehold revideres.

Re: Hol kommune har ikke vedtatt ny forskrift om båndtvang i skiløyper

Den oppmerksomme leser har trolig fått med seg at kommunestyret ikke har vedtatt forslag til ny forskrift om hundehold i Hol kommune som innebærer båndtvang i alle sentrale skiløyper "i perioden de blir preparert som skiløyper". Ifølge Hol kommune er årsaken korona-pandemien, men vi kan jo håpe at det var protestene mot forslaget som førte frem.

Sentrale kilder sier at bakgrunnen for forslaget var at grunneierne ikke ville tillate maskinpreparerte skiløyper hvis det ikke ble vedtatt båndtvang i hele skisesongen - av hensyn til jakten! Dette er ikke en lovlig grunn til å vedta utvidet båndtvang i skiløypene.

Nå er det båndtvang i hele landet frem til 20. august. Hol kommune har vedtatt «utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober».

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-28-865

En kommunal forskrift er imidlertid kun gyldig i den grad den har lovlig hjemmel. Også i Hol kommune er båndtvang av hensyn til beitende husdyr begrenset av Hundeloven, som gir kommunen hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite:
o «i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter»
o «i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/KAPITTEL_2#%C2%A76

Bergen kommune har vedtatt tilsvarende bestemmelse om båndtvang av hensyn til beitende husdyr. I brev datert 22. juli 2021 informerte Bergen kommune beitelagene om betydningen av at hunder skal «holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober»:

«Bestemmelsen medfører at båndtvangen i Bergen kommune opphører når den ordinære beitesesongen er over. .... Bestemmelsen kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der enkelte dyr unntaksvis går ute på beite. Bymiljøetaten har forstått det slik at innsanking av beitedyr normalt skal være avsluttet den andre helgen i september».

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V327240

Dette gjelder for samtlige kommuner. Utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i Hol kommune er derfor begrenset til «de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter» og opphører «når den ordinære beitesesongen er over», vanligvis første helg i september. Hundeeiere må likevel utvise aktsomhet før hunden kan slippes løs, selv om båndtvang er opphørt.