Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Hvis du vil sende en melding til "din" kommunestyrerepresentant; her finner du epost adressene til ordføreren og de øvrige medlemmene i Hol kommunestyre:

https://www.hol.kommune.no/politikk-og-innsyn/medlemmer-i-rad-og-utvalg/

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Jeg har i dag mottatt høringsbrevet vedrørende revidert forskrift om hundehold som Hol kommune sendte ut 6. april 2021.

Det viser seg at ingen av organisasjonene som representerer eiere av fritidsboliger i Hol kommune er kontaktet. På høringslisten er det stort sett grunneiere, beitelag og nabokommuner, samt to lokallag av NJFF og to lokale hundeklubber. De viktigste brukerne av skiløypene er utelatt.

Dette er i strid med Forvaltningslovens § 39:

«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre».

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_7

Her er den komplette listen over høringsinstanser:

HOVET OG SUDNDALEN GRUNNEIGARLAG
HOLET OG MOEN GRUNNEIGARLAG
IUNGSDALEN FJELLBEITELAG
HOL SANKELAG
Østre Hol Jeger og fiskeforening
GEILO JEGER- OG FISKEFORENING
HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG
Ulvik Herad Kommune
Eidfjord kommune
HALLINGDAL HUNDEKLUBB
Sør- Skurdalen Grunneierlag
Hol Bondelag
LÆRDAL KOMMUNE
Hol bonde- og småbrukerlag
Hol sau og geit
Hallingdal Fuglehundklubb
Skurdalen Grunneigarlag
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
SKURDALEN OG DAGALI SANKELAG
VIKEN FYLKESKOMMUNE

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Avisa Hallingdølen trykket 21. desember mitt leserinnlegg "Hol kommune fremmer ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper". Innlegget er også publisert på avisas nettside, men ligger dessverre bak betalingsmur:

https://www.hallingdolen.no/meiningar/hol-kommune-fremmer-ulovlig-forskrift-om-bandtvang-i-skiloyper/

Re: Hol kommune vedtar ny ulovlig forskrift om båndtvang i skiløyper

Gode nyheter! Hol kommune opplyste 8. desember 2021 at forslag til ny forskrift om hundehold forventes fremmet for ny politisk behandling i kommunestyret rett over nyttår.

Kommunestyret hadde møte 27. januar 2022 - uten at forskrift om hundehold var på agenda:

https://prod01.elementscloud.no/publikum/944889116/DmbMeeting/82

Takk til alle som har sendt epost til Hol kommune og bedt om at kommunen bør avvente Stortingets revisjon av hundeloven og LMDs veileder til hundeloven før kommunens forskrift om hundehold revideres.

Re: Hol kommune har ikke vedtatt ny forskrift om båndtvang i skiløyper

Den oppmerksomme leser har trolig fått med seg at kommunestyret ikke har vedtatt forslag til ny forskrift om hundehold i Hol kommune som innebærer båndtvang i alle sentrale skiløyper "i perioden de blir preparert som skiløyper". Ifølge Hol kommune er årsaken korona-pandemien, men vi kan jo håpe at det var protestene mot forslaget som førte frem.

Sentrale kilder sier at bakgrunnen for forslaget var at grunneierne ikke ville tillate maskinpreparerte skiløyper hvis det ikke ble vedtatt båndtvang i hele skisesongen - av hensyn til jakten! Dette er ikke en lovlig grunn til å vedta utvidet båndtvang i skiløypene.

Nå er det båndtvang i hele landet frem til 20. august. Hol kommune har vedtatt «utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober».

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-28-865

En kommunal forskrift er imidlertid kun gyldig i den grad den har lovlig hjemmel. Også i Hol kommune er båndtvang av hensyn til beitende husdyr begrenset av Hundeloven, som gir kommunen hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite:
o «i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter»
o «i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/KAPITTEL_2#%C2%A76

Bergen kommune har vedtatt tilsvarende bestemmelse om båndtvang av hensyn til beitende husdyr. I brev datert 22. juli 2021 informerte Bergen kommune beitelagene om betydningen av at hunder skal «holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober»:

«Bestemmelsen medfører at båndtvangen i Bergen kommune opphører når den ordinære beitesesongen er over. .... Bestemmelsen kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der enkelte dyr unntaksvis går ute på beite. Bymiljøetaten har forstått det slik at innsanking av beitedyr normalt skal være avsluttet den andre helgen i september».

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V327240

Dette gjelder for samtlige kommuner. Utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i Hol kommune er derfor begrenset til «de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter» og opphører «når den ordinære beitesesongen er over», vanligvis første helg i september. Hundeeiere må likevel utvise aktsomhet før hunden kan slippes løs, selv om båndtvang er opphørt.