Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Info-notat fra Ustaoset Fjellandsby AS ang. Karivollen, del 1-2

----------------------------
DEL 2
----------------------------
5.Åpen overvannshåndtering og flomsikring
Det vises til innlevert materiale, Hydrologirapport, VA-rapport og reguleringsbeskrivelse.

Forutsatt samordning av SKV1, FRI1 og bekkeløp over Karivollen fra Mikkelshuset til Hallingskarvet Appartement/Rv7 som vist i innlevert materiale for detaljreguleringen av Karivollen, er i overenstemmelse med hovedgrepene i vedtatt områdeplan. Samlokaliseringen er nødvendig for å etablere flomsikker løsning hvor grøntdrag og SKV1 skal fungere som flomløp ved ekstremhendelser.
Forslagsstiller har også dokumentert en nødvendig oppfylling av vei SKV1/parkeringsplass ved Ustaoset Resort og terreng/mur langs underetasje til Hallingskarvet Appartement til flomsikker kote 989.55. Dette medfører en terrenghevning på ca. 1 m for å etablere flomsikker løsning/flomløp forbi eksisterende bebyggelse ut mot Rv7.

Foreslått utbygging av Karivollen med flomsikre terrenghøyder og et opptrappet landskap gjennom tun, etablerer trygge byggeteknisk løsning både for p-hus/Karivollen, tun/ny bebyggelse på Karivollen og flomsikrer eksisterende bebyggelse på Hallingskarvet Appartement, Ustaoset Resort og Osheim gård.

----------------------------
6.Parkeringskrav og parkeringsløsning.
Områdereguleringen forutsetter at parkering etableres under ny bebyggelse. Det tillates etablering av nye p-plasser for salg til eksisterende hyttebebyggelse som det er stor etterspørsel etter i dag. Ustaoset har i høytider og utfartshelger store parkeringsproblemer. Spesielt vinterstid representerer parkerte biler over tid et problem for brøytemannskaper og drift av området.
Omorganisering av forplassen/arealet langs Rv7 med kun tre avkjørsler er et krav Statens vegvesen og forutsatt som rekkefølgekrav i områdeplanen for Ustaoset sentrum. Dette vil medføre at et betydelig antall p-plasser må tas bort.

----------------------------
7.Konsekvensutredning.
Utbygging av området er avklart i forbindelse med områdereguleringsplanen, og dermed i samsvar med overordnet plan. Det er derfor ikke nødvendig med en egen formell konsekvensutredning i forbindelse med detaljreguleringen. Det kan også nevnes at det i forbindelse med områdeplanen (2010-2013) ble utredet følgende sentrale tema:
-Grønnstruktur og landskap
-Skarverennet
-Nasjonalpark-kommunen Hol

I tillegg ble det utført en trafikkanalyse og vurdering av vann og avløp.
I forbindelse med områdeplanen ble det ikke utført en formell konsekvensutredning, men konsekvensene ble vurdert som tilstrekkelig belyst i forbindelse med utarbeidelse av planprogram og i reguleringsplanarbeidet. Dette er omtalt i områdeplanens planbeskrivelse.
I forbindelse med detaljreguleringen av Karivollen er det i tillegg utført temautredninger knyttet til flom og overvann, og det er laget studie av bebyggelsen (perspektiver, snitt og notat).

----------------------------
8.Rekkefølgebestemmelser vedrørende infrastruktur.
Rekkefølgekrav iht. områdeplanen omfatter alle byggeområder innenfor Ustaoset sentrum. Det forutsettes utarbeidet utbyggingsavtaler om ivaretar ansvar, kostnadsfordeling og gjennomføring av tiltak.

Forslagsstiller, Ustaoset Fjellandsby AS, er blitt pålagt og har påtatt seg rollen som koordinerende part i forhold til alle rekkefølgebestemmelser, herunder utredning av åpen overvannshåndtering og flomsikker løsning for bekkeløp/kulverter under Rv7/jernbanen.

Utredningsarbeidet er igangsatt i samarbeid med Hol kommune/teknisk etat ved innhenting av informasjon om igangsatt planlegging/prosjektering av infrastrukturtiltak tilknyttet pågående utredninger/byggesaker. NVE er kontaktet for innledende møte vedrørende flomsikring i Ustaoset sentrum, herunder løsninger/utforming av bekker/kulverter gjennom Ustaoset sentrum, under Rv7 og Jernbanen til Ustevann.

----------------------------
9.Ustaoset renseanlegg, kapasitet og mulig nytt energikonsept.
Ustaoset Fjellandsby AS er kjent med utfordringer knyttet til Ustaoset renseanlegg. Ifølge Hol kommunes egen VA-hovedplan er mye av utfordringene knyttet til innlekkasje av fremmedvann (vår/høst) som påvirker spesielt rensegrad av fosfor. Vi er kjent med at kommunen har igangsatt utredning/tiltak for å motvirke dette. Ustaoset Fjellandsby AS har gjennomført en mulighetsstudie og levert et forslag til bruk av nye teknologiske løsninger knyttet til tiltak i selve renseanlegget. Foreslåtte løsning til utbedring av Ustaoset renseanlegg vil bli drøftet videre frem mot annengangsbehandling.

I tillegg er det igangsatt drøftinger i samarbeid med Hol kommune v/teknisk etat vedrørende en helt ny løsning for lokal håndtering av avløp og husholdningsavfall konvertert til energi for bruk i bebyggelse/fellesanlegg på Ustaoset. Løsningen kan gjøre Ustaoset til den første bærekraftige fritidsdestinasjonen av sitt slag i Norge.

----------------------------
Avslutning og invitasjon
Vedtatt områdeplan legger gode føringer for fremtidig utbygging som er nødvendig for utvikling og opprusting av Ustaoset sentrum.

Ustaoset Fjellandsby AS har engasjert et meget solid fagteam (LundHagem Arkitekter AS, B16 arkitektur og landskap AS og Rambøll Norge AS) for å sikre gode løsninger for prosjektet på Karivollen.

Det er forutsatt at det utarbeides en helhetsplan for gjennomføring av rekkefølgebestemmelser og fellestiltak iht. vedtatt områdeplan og etterfølgende detaljreguleringsplaner.

Ustaoset Fjellandsby AS har gjennom vedtak knyttet til 1.gangsbehandling og dialog med Hol kommune blitt pålagt og har akseptert å koordinere arbeide med ivaretagelse av rekkefølgebestemmelser i områdeplanen/detaljreguleringsplan og ser fram mot et godt samarbeid med kommunen, Statens vegvesen, Bane Nor, NVE, Geilo IL og øvrige utbyggere innenfor sentrumsplanen samt lokalmiljøet på Ustaoset og Ustaoset Vel.

Ustaoset Fjellandsby AS og Hol kommune har igangsatt dialogmøter og forberedelser tilknyttet tiltak og fremdrift for infrastruktur spørsmål. Ustaoset Fjellandsby AS samarbeider med Usta Eiendom AS om felles tiltak tilknyttet turveier/skiløyper og arenaplan for Geilo IL.

Det forberedes samordning og møter med øvrige utbyggere innenfor områdeplanen for avklaringer vedrørende utbyggingsavtaler tilknyttet felles infrastruktur tiltak i Ustaoset sentrum, herunder også gjennomføringsavtale med Statens vegvesen og nødvendige flomsikringstiltak med NVE og Hol kommune.

Vi ser frem mot en positiv og konstruktiv prosess videre med en spennende og nødvendig utvikling av Ustaoset sentrum, og vi inviterer alle positive krefter til å komme med sine bidrag i prosessen.


Mvh Ustaoset Fjellandsby AS
v/Styret
****************************