Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Brev fra Fylkesmannen -3D framstilling av Ustaoset i framtiden

Det nytter!
Fredag 2 mars gikk flagget til topps hos Ustaosets Venner.
Fylkesmannen i Buskerud har på selvstendig grunnlag gitt klage på bebyggelsesplan Karivollen Ustaoset Hotell, oppsettende virkning. Det er også gitt utsatt iverksettelse for vedtatt rammesøknad for Karivollen. Dette innebærer slik det står i brevet av 28.02.07, at tiltakshaver ikke kan sette i verk tiltak innenfor planområdet før kommunen eller Fylkesmannen har fattet endelig vedtak i klagesaken. Vedtaket er gjort på anmodning fra Sameiet Ustaoset Appartement som følge av utsatt behandling i THU 14.02.07.

Fylkesmannen har gitt en utførlig vurdering for sin avgjørelse. Blant annet legges det vekt på at det har gått over ½ år siden bebyggelsesplanen ble vedtatt, og at klagen tross dette enda ikke er behandlet. Fylkesmannen skriver også: ”På den annen side kan det ikke ut fra de opplysninger Fylkesmannen sitter med, utelukkes at klagene kan føre frem.
I brevet står også følgende å lese:
”Planprosessen i denne saken har tilkjennegitt et sterkt engasjement blant berørte i området, og den planlagte utbygging er konfliktfylt. Dette kan illustreres ved at det er fremkommet i alt 83 innspill i forbindelse med at planen lå ute til offentlig ettersyn. Sakens konfliktnivå tilsier etter Fylkesmannens oppfatning at man bør avvente utbygging av området inntil klagesaken er avgjort.”

Fylkesmannens avgjørelse og resonnementer står i sterk kontrast til de synspunkter utbyggers advokat i brev av 05.01.07 fremfører ovenfor kommunen. I dette brev tar de for seg innkomne klager generelt og UA spesielt. Mange av de samme synspunkter finner en også igjen i administrasjonens/rådmannens innstilling til vedtak i sak 39/07 som skulle behandles 14.02.07. Innstillingen her var at både klage og spørsmål om oppsettende virkning, skulle avvises. Klagen ville deretter blitt oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.

Det skal nå bli interessant å se om medlemmene i THU tar signalene fra Fylkesmannen på alvor ved neste behandling av klagesaken.

Avslutningsvis vil vi få presisere at Ustaosets Venner ikke er imot enhver form for revitalisering av Ustaoset Hotell eller sentrum av Ustaoset. Vi innser også at det i slike utbyggingssaker ikke alltid er mulig å oppnå 100% av det en selv ønsker.
Vi mener imidlertid at de vedtak som er fattet og den utbygging som er vedtatt, er i strid med gjeldende reguleringsplan og de regler som i dag gjelder for området. Vårt krav er derfor at det først må utarbeides en ny og tidsriktig reguleringsplan for hele Ustaoset sentrum, før det kan settes i gang en utbygging av Karivollen/Ustaoset Hotell Fjellgata.
Ustaosets Venner er også villig til, fortrinnsvis i samarbeid med Ustaoset Vel, å bidra til utarbeidelsen av en omforent ny reguleringsplan som alle parter kan gi sin tilslutning, ikke bare dagens forslagsstillere. Ved at Velet også blir med i prosessen, vil en plan derved også kunne tilgodese alle brukerne av Ustaoset med et tiltalende sentrumsområde både hva angår gode estetiske inntrykk og praktiske løsninger.

Interesserte finner fylkesmannens vedtak på følgende link:

http://www.datagrafikk.notemprolfFMIB28Feb07.pdf

Ustaosets Venner har også fått utarbeidet 3D bilder av planene så langt de pr. dato er kjent i form av rammesøknader. Disse 3D bildene sammen med bilder av området slik det ser ut i dag, finnes på en egen link:

http://www.datagrafikk.notemprolfUstaosetMars07.pdf

Hilsen
Ustaosets Venner
Finn Greve Isdahl (fgisdahl@mediasales.no)
Knut Hagelien (knut.hagelien@noraudit.no)
Svein Helmers-Olsen (svein.helmers.olsen@c2i.net)
Christian Kongsli (kongsli@online.no)

Noen spørsmål, noen meninger

"Ved at Velet også blir med i prosessen, vil en plan derved også kunne tilgodese alle brukerne av Ustaoset med et tiltalende sentrumsområde både hva angår gode estetiske inntrykk og praktiske løsninger."

Vil dette si at dere vil at Ustaoset Vel skal være med å betale for en utarbeidelse av en reguleringsplan for medlemmene av "Ustaosets venner" og "Ustaoset fjellandsby" sine eiendommer?

Må innrømme at jeg begynner å bli litt skeptisk til hele saken, og da spesielt at alle og enhver påstår at de "vil det beste for Ustaoset". Er dette tilfellet eller brukes "det beste for Ustaoset" til å fremme enkeltpersoners, personlige og/eller økonomiske, sak?

Utbyggeren vet vi i det minste hvor står, men hvilken agenda følger egentlig UV? Og hva vil skje med eiendommene i sentrum (og eksisterende sentrum) dersom det ikke skulle bli utbygging?

Debatten burde ikke handle om JA eller NEI til utbygging på Ustaoset, men om hva som kan gjøres for å forbedre Ustaoset. Etterhvert som denne debatten har rullet frem virker det som om det viktigste er å få rett, ikke å få en positiv utvikling av Ustaoset.

Derfor er jeg litt forundret.
Hvorfor skal flagget til topps? For fortsatt null utvikling og videre forfall av Ustaoset sentrum?
For å feire syns jeg det skal vinnes først, og målet er vel et levende Ustaoset sentrum?
Eller er flagget på topp siden utviklingen av Ustaoset sentrum er utsatt på ubestemt tid?

Kan ikke snakke for alle, men tror jeg snakker for noen når jeg sier at 2 år etter en eventuellt utbygging, vil vi ikke tenke på hva som ligger der lenger. (Bare se på appartementet, hotellet og "østblokkene", er dette hva du ser for deg når du tenker på Ustaoset?). Og hvilken estetikk er det som er gjeldene for fjellet egentlig, brune treetasjers bygg med torvtak er vel heller ingen fryd for øyet?

Personlig tror jeg ikke jeg hadde hatt noe i mot den opprinnelig utbyggingen heller. Eller rettere sagt, den hadde ikke brydd meg i det hele tatt. Det Ustaoset som betyr noe for meg ligger flere kilometer med ski- og turløyper fra utbyggingen, etter 10 minutters gange fra veien, så ses ikke sentrum lenger, og etter 45 minutter er det knappt en hytte å se. Og det er jo det som er herlig med Ustaoset, den friske luften, fantastiske naturen og selvfølgelig hyttekosen. (skal innrømmes at det etter lange "ekspedisjoner" eller basing og avslappning i solveggen også ville smakt godt med en pils på "kroa".)

Men uansett hvor fantastisk det er på Ustaoset og hvor mye vi trives her, vil Ustaosets fremtid være avhengig av et levende sentrum i utvikling.

Re: Brev fra Fylkesmannen -3D framstilling av Ustaoset i framtiden

Jeg må si meg enig med Forundret her, hva er det egentlig man feirer? At man har fått gjennomslag for at funkisblokkene blir stående på ubestemt tid, eller for at Ustaoset sentrum fortsatt er et ødeland?

Jeg er skremt over at man bejubler et vedtak som medfører fortsatt stillstand i sentrum, samtidig som kretsen rundt "Ustaosets Venner" har vist seg fullstendig ute av stand til å komme opp med egne forslag. På den annen side, det er jo naturligvis enklere å la noen andre gjøre jobben mens man selv sitter på ræven og drikker GT, før man så hever stemmen for å fortelle at "Dette kan vi ikke godta, værsegod finn på noe annet, så skal vi se om det passer oss bedre".

"Avslutningsvis vil vi få presisere at Ustaosets Venner ikke er imot enhver form for revitalisering av Ustaoset Hotell eller sentrum av Ustaoset. Vi innser også at det i slike utbyggingssaker ikke alltid er mulig å oppnå 100% av det en selv ønsker."

Nei, alle som ønsker å bygge ut på Ustaoset bør ha dette friskt i minne. Du kan ikke bare komme her og komme her, og tro at du kan få bygge slik du ønsker.

Jeg ser nå frem til at "Ustaosets Venner" kommer på banen med ny reguleringsplan, men er fremdeles skeptisk til hvem som egentlig skal bestemme hvordan sentrum skal se ut. Særlig med tanke på de gode estetiske utrykkene. Ser man på de bygg "Ustaosets Venner" besitter må jeg si at jeg tviler på om disse er de rette til å bedømme estetikk og arkitektur. På den annen side er jeg åpen for forslag som beviser det motsatte, ikke minst et forslag til hvordan en "akseptabel" utbygging skal se ut.

Til sist skal jeg komme med en liten inrømmelse. Det kan vise seg at utarbeidelsen av en ny reguleringsplan og bebyggelsesplan har noe for seg. Jeg forventer nemlig at "Ustaosets Venner" nå vil akseptere utkommet av disse planprosessene, slik at utbyggingen kan komme igang. Eller, vil det fortsette som det har vært, at dersom forslagene ikke faller i smak så er det deres fulle rett å bestemme over annen manns eiendom? Og, er det greit at jeg heretter forbeholder meg retten til å bli hensyntatt når dere ønsker å gjøre forandringer på hytten?

Re: Brev fra Fylkesmannen -3D framstilling av Ustaoset i framtiden

Etter denne meldingen har jeg valg å la mitt skrivebordsflagg vaie på halv stang i dag. At man er seg selv så inderlig nærmest at alt som medfører at Ustaoset blir stående i hengemyra fra 50-tallet er en seier sier vel det meste om disse "vennene". Nei, takke meg til at man snart får revet de vederstyggelige funkisbyggene og får opp et levende sentrum!

Re: Brev fra Fylkesmannen -3D framstilling av Ustaoset i framtiden

Kjære ”Halv stang”!

Jeg tror du er inne på sakens kjerne her!

Jeg skulle gjerne visst litt mer om hva som er ideen bak og årsaken til at anneksene ser ut som de gjør. Var det tidens byggeskikk eller mote? Var det midlertidig oppføring? Var det hastverksarbeid?
Var det kanskje dårlig vurderingsevne eller manglende planlegging som gjorde at resultatet ble som det ble?

At arbeidet nå har stoppet opp midlertidig, skyldes i første rekke faktiske feil i planarbeidet og behandlingen av denne. Her er det vanskelig å skylde på andre enn utbygger. Meg bekjent er det ingen som ønsker at utbyggingen i sentrum skal stoppe. Kanskje vil grundig planlegging medføre en viss forsinkelse, men er det ikke bedre enn at resultatet blir dårlig og at man i 2017 lurer på hva som egentlig falt ned i hodet på oss i 2007? For eksempel skal det være infrastruktur som er tilpasset utbygget område, det skal være parkeringsplasser til eksisterende og nye boenheter og det skal være friarealer. Gammel og ny bebyggelse bør passe sammen og ikke se ut som et lappverk.

Selv om utbygger står klar med spaden, har jeg fortsatt ikke sett noen fullstendige planer som viser at man har tatt disse behovene på alvor. Det ligger visstnok et planutkast i en kontorskuff på kommunehuset. Er det et tillitsvekkende grunnlag for å starte en storstilt utbygging? Spør du meg, er det bedre å avvente litt og å gjøre jobben grundig. Da kan også resultatet bli veldig bra.

Rolf Einar Eriksen.

Ps! Det hadde vært hyggelig om det var en person med meningers mot som svarer – eller kanskje blir det Mickey Mus neste gang? ds