Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Forslag 2 `MILJØØKOLOGISKE VERNEPUNKTER OG FREDNING AV VÅRE ØKONOMISKE VERDIER

HVA FORSLAGENE BETYR OG HVORDAN DE KAN HÅNDTERES

Forslag 2:
`MILJØØKOLOGISKE VERNEPUNKTER OG FREDNING AV
VÅRE ØKONOMISKE VERDIER`

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I forslag 2 inngår:

1) GRØNTOPPARBEIDING/REHABILITERTING AV DE GRÅSVARTE AVLØPSGATENE
Ustaoset Vel (UV) må ta kontakt med og etterse at avtalen Ustaoset Avløp as har med de ulike entreprenørfirmaene for kloakkering - eksempelvis med entreprenør Sverre Etterlid, Ål, nå i sommer i F1 og F2-områdene - om tilsåing- og event. tilplanting straks etter gjenfylling i de gråsvarte jordgatene - tidsmessig skjer nøye etter avtaleprogrammet. Etterlid svarte i dag at tilsåing dels er påbegynt. Hvis ikke dette fortrinnsvis utføres pliktskyldigst nå før midtsommer av entreprenøren(e), vil det bare ta ennå lenger tid før disse sårene i naturen vår leges. I de alt opparbeidete gatene, vil vi helst se det grønnes denne sensommeren - i år!

2) ØKONOMISK OG ØKOLOGISK FREDNING VIL SI:
NEI TIL VERDIFORRINGELSE AV HYTTEIENDOMMENE VÅRE OG NATUREN I MELLOM. - FREDNING AV EKSISTERENDE OG VEDTATTE TURIST- OG REISELIVSBEDRIFTER
- FOR EN NATURLIG OMLEGGING AV RIKSVEI 7 (Om det siste - se forslag 1)
For å sikre oss og våre etterkommere at ikke eiendommene våre framover ved utbygget fortetting synker ytterligere i verdi - vil alle som skjønner dette som et naturlig `straksvern`, samtykke i at UV` styre henstiller til Hol kommunestyre:
- at utbyggingen i form av fortetting i reguleringsplanene bremses opp
- at det i fortettingsutbygginger på Ustaoset fra 1. 1. 2007 tas ti -10 års
pause, og
- at det ikke blir gitt løyve for nye dispensasjoner - men
- at det isteden i denne tiden forblir kun såkalte `generasjonspåbygg-
- inger` som enn så lenge blir tillatt utbygget; og sluttelig
- at en ny og revidert reguleringsplan (etter reg. planen fra 1983/84) for
hele Ustaoset ferdigstilles programmessig så snart som mulig.

Summam summarum skal dette innebære at bare allerede vedtatte tillatelser for nye hyttebygg, leiligheter, bedriftshytter og den nye, reduserte sentrumsplanen - vil bli effektuert til vern av de nevnte og som fredning av alt vedtatte reiselivsinteresser. - (Språkbruken som her er lagt til grunn er i mangt overført fra effektueringen av planløsninger i Ringebu- og Venabygdfjellet i Midt-Gudbrandsdalen - området hvor forslagstiller kommer fra) Det bør innskjerpes overfor kommunen at det ikke kan dispes 5o meter fra bekk/elv og 100m fra vann/tjern! (Fjell- og strandloven)
Totalt sett betyr dette at Ustaoset Vels medlemmer fra nå av framstår med noe så nær som en miljøprofil, noe vi knapt har att før. Det betyr i henhold til mitt Forslag 1 om `full omlegging av riksvei 7 ` at Vellet holder fram med å åpne for en omkalfatrende omlegging av nåværende gjennomfartsåre/riksvei, fordi de hittil inngåtte avtaler om ny bebyggelsesplan for Ustaoset sentrum bare regulerer arealer og veinettet innenfor/bakenom nåværende riksvei 7. Kommunalt ansatte, fylkesplasserte vegvesensjefer og privatpersoner på Ustaoset jeg har vært i kontakt med vil hevde at de trafikkale problemene selv med det nye sentrum hos oss på ingen måte løser opp `flaskehalsen Ustaoset` i gjennomfartsåren i øst-vestsambandet. Tvert om vil de trafikale temaene ytterligere forsterkes uten en mer fullstendig omlegging. Lobbyvirksomhet må derfor til på alle plan.
Man kan da forslagsvis på årsmøtet 5.august håndtere disse to forslagene slik at man samtaler litt rundt hvert av framleggene for å lodde stemningen, og da ev. etterpå tar en avstemning for hvert av saksområdene for å stadfeste bedre hvilken vei Vellet vil gå framover.
-- Jeg anser derfor de to forslagene for å være anmeldt i behørig tid til årsmøtet og klare for tilpasning til det øvrige møteprogrammet/dagsorden for dagen. ( Se ogås nettstedet vårt)

Fåvang i Ringebu 21. juni -2006 Med vennlig og hyttemessig hilsen Jo Jacobsen
Kulthaug - Ustasoet øst, F 2