Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Utbygging sentralt på Ustoset - den såkalte fjellandsby - og litt annet

Innledningsvis mener jeg at det er POSITIVT at man på Ustaoset i likhet med andre steder, utvikler ”produktet” og at stedet er levende. Dette kan bety utbygginger ut over vanlig hyttebebyggelse, utvidelse av kloakknettet, vedlikehold av veier eller andre tjenestetilbud som for eksempel parkering. Godt er det å vite at hotellets anneks snart forhåpentlig vis er historie!

Det er også VIKTIG at det at det er lønnsomt å bo på Ustaoset for dem som lever av dette og ”passer på” oss.

Jeg ønsker i sakens anledning å utdype noen synspunkter rundt utbyggingen ved hotellet, inklusive muligheten vi ”andre” har for parkering etter den forestående og andre utbygginger som kommer, samt utvidelse av kloakknettet.

a) Først til den foreslåtte fjellandsbyen.

Jeg liker rett og slett ikke betegnelsen; den får meg til å tenke på Geilo på 50, 60, 70 og godt inn i 80-tallet! Det har blitt bedre, men du stor verden så deprimerende det var (å se på).

Til tross for ulik smak hos forskjellige, mener jeg at en utbygging sentralt på Ustaoset absolutt IKKE under noen omstendighet kan eller bør overlates til tilfeldige arkitekter og/eller sporadiske entreprenørers eller eiendomsutvikleres forgodtbefinnende eller kortsiktig muligheter til gevinst. Både fastboende og hyttebeboere har under alle omstendigheter en felles interesse for at det man i fremtiden skal leve med, faktisk er til å leve med. De ”andre” har høyst sannsynligvis ikke noen sammenfallende agenda i så henseende.

En (nennsom og fornuftig) utbygging BØR derfor være STEDSTYPISK og TRADISJONELL HALLINGDAL. De bilder / tegninger jeg har sett på nettet gjør meg rett og slett dypt bekymret, med henblikk på ”kunstnerisk utfoldelse”, høyde og arrondering. Dette prosjektet bærer for meg eksplisitt preg av en typisk arkitektonisk ”sjølvrealisasjon” og er fjernt fra mitt postulat ovenfor.

Eksperimentelle løsninger og kortsiktighet bør i alle fall IKKE være på agendaen for noen, synes jeg. Jeg kan med min beste vilje ikke begripe å at man i det minste ikke har prøvd å skissere noe som i alle fall ”matcher” hotellet, selv om det nødvendigvis ikke er noen arkitektonisk perle for mange.

Nå har det seg slik at vi i Norge tydeligvis dessverre ikke har noen spesielt sterke tradisjoner på ”husbyggingsfronten”. En tur opp gjennom Hallingdal vitner om nettopp det. Mye vakkert og tradisjonelt ispedd deprimerende innsalg av typisk norske, som regel etterkrigs, plankebrakker. Bygget UTEN noen som helst HENSYN til omgivelsene eller annen, som oftest, eldre bebyggelse.

Derfor er det en STOR UTFORDRING, men samtidig også en FANTASTISK MULIGHET til å få frem en form for den planlagte utbyggingen som er empatisk i forhold til omgivelsene og ikke minst tar hensyn til eksisterende bebyggelse og hytter, og som vi alle med stolthet kan vise frem og etterlate til kommende generasjoner på Ustaoset. Det må da finnes noen med høyskoleutdannelse innen arkitektur som kan virkelig spille på lag for å få til et vellykket prosjekt(er)? Og kanskje det finnes noen andre som også har relevant erfaring og også ”sansen”.

b) Så til parkering.

Flere bidragsytere har meddelt sin bekymring for parkering om vinteren. Som et moderne og tidsriktig turist-/feriested MÅ vi også på Ustaoset løse de eksisterende og ikke minst fremtidige parkeringsproblemer som kommer med økning av antall hytter. Det bør også være en balanse mellom kommunal og privat parkering. I tillegg kan det ikke være slik at det kun er leilighetseiere som nå fremover er sikret en plass.

Det som gjør nettopp Ustaoset så attraktivt (ved siden av noe av det beste vårt kjære fedreland kan tilby av naturopplevelser både sommer og vinter) er det faktum at man vinterstid slipper å krysse veier histen og pisten. Skinnende blikkbokser ved hver hytte vinterstid slipper vi også.

Et FORSLAG kunne således være at familien Vindegg tok initiativet til å bygge et permanent parkeringshus UNDER dagens oppmåkte tilbud. Jeg er rimelig sikker på at et slik tiltak vil selge godt hos mange hytteeiere. Og så kan man i tillegg øke parkeringskapasiteten med ytterligere plasser ovenpå når det kniper i tider med høysesong om vinteren. Dette er slik jeg ser det, et fremtidsrettet og fornuftig forslag. Også andre grunneiere bør kunne gjøre det samme for å sikre konkurranse.

Om sommeren kan jo for eksempel et parkeringshus under bakken benyttes til tørking av ved, lagring av materialer, vinterkjøretøyer og annet. Parkeringsplassene under tak, kan i likhet med eksisterende løsning utomhus i dag, leies ut på åremål og også selges, slik at familien Vindegg sikres finansiering til et slikt prosjekt.

Et annet og mer spenstig forslag, og som en venn har kommet med, kunne være at man får laget en undergang under jernbanen og lagt opp en steinfylling som ligger 1 - 2 meter under vannspeilets sommernivå. Med noe brøyting ville man få en parkeringsplass som er egnet om vinteren men som dog samtidig ikke er synlig om sommeren. Det er sikkert problemer av teknisk art som må løses, samt at Vegvesenet sikker har sine kommentarer til en påkjørsel inn på RV7, men alt lar seg løse med velvilje.

c) Til slutt; utvidelse av kloakknettet.

I sommer hadde jeg ”gleden” å se den ”sovjetiske” rasering av naturen på de nyest anlagte traseene for kloakk. Til alt overmål synes disse inngrepene også om vinteren med ”kabelgater” i det lille som er av bjerkeskog. På fjellet tar det 50 år å lege sår i naturen.

Dette er, slik jeg ser det, regelrett vandalisering av naturen. Men det er vel kanskje noen som ønsker at det på Ustaoset også skal se ut som det nå gjør oppover mot Kikut (Geilo). Hvis dette fortsetter kommer jeg og mange med meg til å gå særdeles langt i å stoppe videre vandalisering, i alle fall i de områder som berører graving ”lokalt” for oss. Da er det nesten bedre å la bæsjen gjødsle vegetasjonen som nå. Det er i alle fall organisk!

Årsaken til at disse traseene er så omfattende, er enkelt og greit forklart ved at det ikke er noe krav til de som steller med gravingen til å tilpasse utstyret til oppdraget. Med andre ord brukes det heavy-duty utstyr som sikkert er bedre egnet til å bygge motorvei enn til å grave ned en ellers så beskjeden liten ledning. Dette dreier seg faktisk ikke om å anlegge en transsibirsk oljeledning.Hilsen Olaf Eidsæther

Re: Utbygging sentralt på Ustoset - den såkalte fjellandsby - og litt annet

Alle som er glade i Ustaoset ønsker å bevare stedets egenart og natur. Det er derfor viktig at enhver utbygging - enten dette er Fjell-landsbyer eller kloakkledninger - tar hensyn til dette. Med dette mener jeg at man selvsagt må se positivt på prosjekter som kan bidra til stedets utvikling og forhåpentligvis skaper (ny) virksomhet for de fastboende, men omfang og utforming må ikke ødelegge den nevnte egenart.
Jeg er derfor veldig enig i Olaf Eidsæthers vurderinger.

Re: Utbygging sentralt på Ustoset - den såkalte fjellandsby - og litt annet

Jeg har bare et par små kommentarer til Olaf Eidsæthers innlegg.

Den første går på parkeringssituasjonen på Ustaoset. Det er velkjent at antallet parkeringsplasser er i minste laget, derfor er det også stilt krav fra kommunen om at større utbyggningsprosjekter må innkludere nødvendig parkering. Forslaget til Ustaoset Fjellandsby inneholder flere plasser enn hva som er nødvendig til leilighetene, i tillegg til at de har regnet nokså romslig hva gjelder biler pr. leilighet. Resultatet er at denne utbyggingen kan medføre en vesentlig forbedring av antallet parkeringsplasser pr. hytte/husstand på Ustaoset, i tillegg til at det vil gi åpning for innendørs parkering for dem som ønsker det.

Når det gjelder å grave ned et parkeringshus under dagens parkering er nok dette en ønskedrøm. Grunnforholdene tilsier for store deler av området at en slik fornøyelse er vanskelig gjennomførbar, i tillegg til at prisnivået ville blitt veldig høyt. Atskillig over det mange i dag synes er dyrt.

Å bygge parkering i Ustevann er nok heller ikke særlig realistisk. Siden vannet tappes gradvis gjennom vinteren vil ikke plassen være klar før nærmere påske, og da vil man måtte hugge seg gjennom isen først. Selv om tanken på et 'underisisk' parkeringshus kan høres spennende ut tror jeg ingen forsikringsselskaper vil ta i bilene parkert der med tang.

Min andre kommentar gjelder kloakknettet. Jeg tror nok du har de aller fleste med deg i at dette ikke ser spesielt pent ut de første årene etter utbygging, men her må du rette din harme mot staten og deres forskrifter. Etterhvert som mulighetene til å holde seg utenfor kloakknettet blir stadig mindre medfører dette at mange nye rør må legges. At det ikke er en transsibirsk oljeledning er nok rett (den ligger forøvrig i stor grad over bakken), men den skal dimensjoneres også for senere utbygging. Hva gjelder redskapen ligger det også her forskrifter i forhold til hvordan grøften skal se ut. Selve rørgaten er bare en liten del av innholdet, man må også grave ut for å stabilisere mot telehiv og andre påvirkninger.

Re: Utbygging sentralt på Ustoset - den såkalte fjellandsby - og litt annet

Svar til Ole-Johan


Ref parkering.

Når det gjelder (mulig utbygging) av en parkeringsløsning under ”jordet”, var dette faktisk en idé din far luftet for meg for et par år siden, og som jeg den gang som nå, i utgangspunktet synes er en god idé. Jeg tror ikke det er noen som tror at dette nødvendigvis blir en billig løsning, men jeg er overbevist om at denne(hvis den i det hele tatt lar seg gjennomføre) på sikt faktisk vil være bra for omgivelsene.

Så gjenstår det å se hvor mye det eventuelt vil koste? Det virker i alle fall ikke som om det skremmer noen at de prosjekterte leilighetene i Fjellandsbyen ligger tett opp til eller over såkalte ”bypriser” pr kvadratmeter.

Slik jeg tillater meg å se det, sitter familien Vindegg på en knapp resurs på Ustaoset sentralt; nemlig det eneste område som egner seg til parkering vinterstid. Det kommunale tilbudet krymper årlig virker det som. Ved en løsning under bakken kan man som sagt fremdeles bygge hytter over hvis ønskelig.

Når det gjelder grunnforholdene som du nevner, betyr dette at det i forbindelse med den eventuelle utbygging av fjellandsbyen blir en parkeringsløsning bygget over bakkeplan under leilighetene?

Jeg tviler dessuten på at de som kjøper leiligheter i forbindelse utbyggingen nødvendigvis vil sette særlig stor pris på å ha uvedkommende hytteeiere ”rekende” i underetasjen (på eller under bakkenivå)?

Ref kloakknettet

Det er mye harme man med rette kan kanalisere mot denne Staten og dens mange (uforståelige) forskrifter i øst og vest. Men det betyr dog ikke at man ikke kan tillate seg å tenke annerledes eller for den saks skyld uten videre aksepterer at man forsetter å påføre naturen ubotelig skade i årtier fremover.

Hvis det så ikke finnes noen annen løsning, hvorfor kan man da for eksempel ikke legge kloakknettet ned under veinettet på Ustaoset? Og når det til alt overmål påstås at den eksisterende ”teknikken” med brede gater er uunngåelig, hvorfor legger man da ikke samtidig ned det heslige ledningsnettet? Da kunne i alle fall denne vandaliseringen bedre motiveres og i det minste fortone seg som meningsfull. Svaret jeg har fått ved forskjellige anledninger er at dette ikke er lov eller mulig! Forstå det den som kan. Jeg har (elektriske) varmekabler på vanninntaket mitt.

Jeg synes det er synd at du som bor på Ustaoset og må se dette hver eneste dag hele året synes å ha ”resignert” fullstendig, all den tid du i alle fall, i likhet med de fleste, er enig med meg når det gjelder utfallet av inngrepet. Staten har ingen hjerne så vidt jeg vet Ole-Johan og i alle fall ingen sjel. Du har begge deler i godt monn!