Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ustaoset Fjellandsby (UF)

Svært mange er enige i at både hotellet og særlig anneksene trenger en fornyelse.
Det er midlertid langt derfra til å foreslå 13 byggninger de fleste på 5 etasjer på området, med en potensial på ca totalt 150 leiligheter.

Byggmassen må innpasses eksisterende begyggelse, både i stil og høyde.
Karivollen vest for Hotellet bør forbli mest mulig uberørt. Området er idag daglig i bruk av barn som aker og lærer å gå på ski. Dessuten er der flere innarbeidete løyper mot vest som vil drukne i den foreslåtte store utbyggelsen.

I alle fall må det lages en ny reguleringsplan for Ustaoset Sentrum og utbyggerne må ikke få lov å bruke en reguleringsplan fra 1983. Denne stemmer ikke lengre med terrenget slik det er idag. Alle berørte parter må bli hørt i en normal høringsrunde.
Det er derfor meget viktig at Teknisk Hovedutvalg (THU) i sitt møte 8/2 stemmer ned administrasjonens forslag om å la utbyggerne bare få lage en bebyggelses plan.
Fordi at Jan Straume har stått frem som aktiv pådriver. er det meget viktig at Hol Kommune forlanger en økonomisk garanti for ferdigstillelse.
Godøysund Hotel, Os pr Bergen var en perle som idag fortsatt ligger skjendet etter mislykket satsning fra bl.a. Jan Straume

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Vil bare komme med en liten opplysning hva gjelder reguleringsplanen for Ustaoset. Denne lå sammen med kommunedelplanen fra 1993 til grunn når ny kommuneplan for Hol ble vedtatt i 2003. I denne forbindelser kom det ikke innsigelser på videreføring av tidligere kommunedelplan, og kommunen fant det heller ikke nødvendig å korrigere tidligere plan.

Mao var det ingen som fant at endringer i terreng og bebyggelse på Ustaoset var vesentlige nok til å ta planen opp til videre vurdering. Gjennom kommunedelplanen i 1993 og kommuneplanen av 2003 har altså Hol Kommune stadfestet reguleringsplanen av 1983 som god nok, og det skulle derfor være unødvendig med mere enn en bebyggelsesplan for utnyttelsen av næringsområdene i sentrum.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Er det ikke slik at reguleringsplanen fra 1983 har stenge restreksjoner når det gjelder utbygging av Karivollen. Dette området skal vel brukes til næring,og til uteareal for hotellgjestene. I tillegg nevner den en privat grunneiererklæring som sier at Karivollen ikke kan bebygges.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Har desverre ikke tilgang på reguleringsplanen i sin helhet, men utfra kommuneplanen er området regulert til turist-og næringsformål. Området 'Karivollen' er såvidt jeg har kunnet bringe på det rene strengere regulert enn hotellområdet, noe som også vises i bebyggelsesplanen fra Multiconsult, som planlegger vesentlig lavere bebyggelse på 'Karivollen' enn i 'Fjellgaten'.

Hva gjelder grunneiers innsigelser er disse senere endret i en bebyggelsesplan for 52/535, godkjent i 84 eller 85.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Nei til utbyggingsform slik den er fremmet i søknad av 16.01.06.

Vedr. Karivollen:
Uten å ta standpunkt til om Karivollen overhode kan utbygges med bakgrunn i de anmerkninger som ev. ligger som hefte på eiendommen, har jeg følgende syn på den utbyggingsplan som er fremlagt her.
Ved behandling av utbyggingsplaner for Karivollen 16.11.05 ble det fra administrasjonen påpekt at området krevde omdiffinering til gult område for å imøtekomme intensjonene om bygging av leiligheter for salg.
I fremlegget nå stilles det ingen slike spørsmål. Tvert om presiserer administrasjonen at fremlagte planer er i henhold til regler for området (TB1-TB2). Utbygger skriver også i sin planutredning for Karivollen: ”Den nye begyggelsen skal nyttes til leiligheter for utleie/salg.”
I forbindelse med at nye planer ble fremmet på møtet i THU 14.12.05, skrev administrasjonen:
”Planfremmers ønske om å etablere kun ”varme senger”/næringsmessig utvikling er administrasjonen åpen for. Dette har jo vært det opprinnelige ønsket fra 1983. Hvorvidt det kommer søknad om formålsendring i etterkant, kan ikke være styrende for behandling nå.”
Det salgsprospekt som foreligger for Karivollen og som har vært offentlig helt siden slutten av desember 2005, omhandler kun leiligheter for salg (eksklusive selveiende leiligheter). Det står ingen ting i prospektet om tilbakeleie for disse leiligheter slik som det er oppgitt for Fjellgaten(såkalt varme senger). En aksept på en formålsendring virker således allerede diskontert i fra utbygger.
Et vedtak i THU 08.02.06 som legger til grunn planfremmers ønske om kun å etablere ”varme senger” i henhold til TB1-TB2, blir således direkte feil all den stund leilighetene før noe er vedtatt, lenge har vært utlagt for salg og markedsført som eksklusive selveiende leiligheter. Det er mulig at denne type fremgangsmåte er lovlig i kommunale saker, men personlig vil jeg betegne det som lureri og bondefangeri. Andre får gjøre seg opp sine egne meninger.
Dersom området skulle bli vedtatt omdiffinert til gult område, tolker jeg arealdelsplanen fra 2003 slik at max. byggehøyde for fritidsboliger ikke kan være høyere en 7.5m. konf. §4 og §5.
I følge gjeldende bebyggelsesplan fra 1995 for området, er mønehøyde satt til max. 7m. og kun 1½ etg.

Så noen ord om den påståtte imøtekommenheten fra utbyggere m.h.t. informasjon/samarbeid.
I forbindelse med de foregående planer for Ustaoset Hotell hadde jeg sist sommer kontakt med Arne Giertsen som da frontet Karivollen. Han ble da informert om Sameiet Ustaoset Appartement sitt syn på de planer som da forelå, og ble oppfordret til å holde kontakt i den videre prosess. Først etter diverse purringer utover høsten ble styret i et møte 19.12.05 forelagt de nå fremlagte planer. Møtet ble avholdt på adv. Herland sitt kontor, og utbygger ved Jan Straume ankom møtet ca. ½ time forsinket. Noen kontakt underveis i planprosessen har over hode ikke funnet sted, til tross for den sterke innvending vi har hatt til den bygningsmasse som kommer nord for vårt appartement samt de tinglyste retter vi innehar på utbyggers eiendom.


Svein Helmers-Olsen
(født på Ustaoset, døpt på Geilo)

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Ang.grunneiererklæring på Karivollen.
Det er ikke korrekt at denne er slettet, den gjelder fremdeles og sier at store deler av Karivollen ikke kan bebygges. Dette har jeg gjort T. Sikkeland oppmerksom på og bedt om at vi skal ha en dialog for å komme frem til en minnerlig løsning. Jeg har aldri mottatt noe svar fra ham (har ringt flere ganger og lagt igjen beskjed). Så at utbyggerne har en åpen dialog til naboene kan jeg med dette avkrefte. De opplysninger vi i dag sitter med har vi nærmest måtte slåss for å få. Dette er synd, for vi ønsker alle at Ustaoset skal være et godt sted å være også i fremtiden; både for fastboende og hyttefolket. Det er ille hvis resultatet av denne saken blir en splittet befolkning, det kan jeg ikke tenke meg at noen ønsker. Nettopp manglende informasjon fra utbyggers side skaper frykt og dermed motstand mot utbyggingen.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Til Tanja:

Jeg er veldig interessert i å vite hvilken eiendom du henviser til når du sier at grunneiers innsigelser fremdeles gjelder, og at store deler av 'Karivollen' ikke kan bebygges. Er dette innsigelser fra tilstøtende eiendommer, slik som 52/40, 52/32, 52/56, 52/25, eller henviser du til den tidligere bebyggelsesplanen for 52/535?

Bebyggelsesplanen for 'Karivollen' henviser til eiendom 50/535 som i all hovedsak omfatter jordet vest for hotellet. Denne eiendommen er i dag eid av investorgruppen bak hotellet og prosjektene 'Fjellgaten' og 'Karivollen'. Eiendommen ble overdratt kun med begrensningene som ligger inne i reguleringsplanen.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Til Ole-Johan
Jeg er en av eierne (og den som representerer familien i denne saken)til Leegards eiendom, og nærmeste nabo til Karivollen. Grunneiererklæringen jeg refererer til er tinglyst i 1916 på gnr 52 bnr 25 "Osheim". Erklæringen gjelder fortsatt og forplikter alle fremtidige eiere eller brukere av et nærmere bestemt område (stre deler av Karivollen)"til ikke at opføre noget hus eller anden bygning av noensomhelst art". Denne erklæringen er underskrevet av Ole M. Vindeg og Ole O. Vindeg (den gang skrev man Vindegg meg en g)Dine påstander om at grunneiers innsigelser senere er endret i en bebyggelsesplan for 52/535, godkjent i 84 eller 85 er ikke riktige. Det er aldri gitt en slik godkjennelse fra vår side. Vi skrev en avtale med Oddvar Vindegg i 1987 på bakgrunn av de planer som forelå den gang, men et av punktene i avtalen er at den faller bort hvis det konkrete byggeprosjektet ikke ble gjennomført. Vi vet alle at dette ikke skjedde og avtalen er derfor ikke gjeldende i dag.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Ang. Grunneiererklæring
Den ovenfor omtalte grunneiererklæringen kom i sin tid i stand mellom min og din(?)oldefar på bakgrunn av et ønske å sikre alle hyttene rundt et åpent og tilgjengelig skileik område på vinteren, om sommeren skulle jordet brukes til beite. Min oldefar kompenserte daværende eier for at han ikke ville kunne bebygge området i fremtiden. Dokumentet viser at oldefar så muligheten av en fremtidig utbygging, og at han ved å inngå avtalen ville forhindre dette.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Til Tanja

Slik jeg forstår ditt innlegg har 52/535 blitt skilt ut fra 52/25 etter 1916, og erklæringen fulgt også de utskilte eiendommene. Meg bekjent har ikke dette blitt nevnt ved overdragelsen av 52/535 fra Oddvar Vindegg til nåværende eiere. Erklæringen er heller ikke nevnt i forbindelse med THUs behandling av saken.

Jeg lurer også på hva som omfattes av 'nærmere bestemt område'.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

En liten tilleggsopplysning;

Er klar over at du skriver at Thormod Sikkeland er gjort oppmerksom på erklæringen etter at eiendommen ble overdratt, min observasjon gjelder opplysninger ifm kjøp og overdragelse av eiendommen samt innspillene som er kommet ifb behandlingen i THU.

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Til Ole-JOhan
At megler eller selger ikke har informert kjøper om servitutten er ikke bra. Eiendomsmegler er pliktig etter loven å sjekke slike ting. At en eiendom skilles ut betyr bare at man må helt tilbake til hovedbølet for å være sikker på hvilke servitutter som er tinglyst på eiendommen. Dette burde dessuten utbyggerne undersøke - det er første regel nå man kjøper tomter for å bygge dem ut. Min oppfatning var at utbyggerne er proffesjonelle!
Grensen går fra det nordøstre hjørne av vår hytte og i en rett linje ned til der bekken lå den gang (i 1916); området syd for dette og opp til det sydvestre hjørne av vår eiendom (hytta)og i en linje ned mot riksveien. Altså over tomten til Kåre, han er forøvrig godt kjent med erklæringen.
At kommunen ikke tar hensyn til dokumentet i sin bebyggelsesplan har en helt grei forklaring - dette er et privatrettslig spørsmål, og er en sak mellom oss og en evt. utbygger. Som jeg før har nevnt er dokumentet omtalt i gjeldende reguleringsplan, hvor det står at en evt utnyttelse av Karivollen må hensynta restriksjonene som ligger på eiendommen.
Håper dette svarer på dine spørsmål (og hvis du lurer på hvordan jeg kjenner reglene er det fordi at dette er jobben min :-)

Re: Ustaoset Fjellandsby (UF)

Disse opplysningene er forøvrig offentlig tilgjengelig det er bare å ringe Hol tingrett, eller riksarkivet i Kongsberg. Dette er gratis hvis det tas over tlf, for å få tilsendt slike dokumenter koster det ca 25 kr.