Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Statue of Dr. Jose Rizal Transfered

I just heard the news that the statue of our National hero Dr. Jose Rizal was moved from its previous site to its present site near Roque Fesalbon's house.
I got also the information that they did it, to give way for a municipal mayor's building.
But, i'm just wondering why build a new building if the present Municipal building is large enough to accommodate all local offices. Is this not just another simple act of squandering Municipal government's money, or to collect kickback from the project's budget. Hinde naman sana.
The prime designer of the new site where the statue was tranfered Mr. Julius fabreag plans to adorn/decorate it with exciting water falls and flower plants. Sige nga tingnan natin.
What about this new issue that the present budget officer Mr. Bob fanoga,(law graduate, first grade elligible) appointed by the previous administration was blocked by the present mayor of his appointment in favor of his strongest supporter Antonieto Atillano,(accounting graduate, elligeble) the present accounting officer of the town. If this is true politics indeed exist in our poor town,
But, why in previous posted messages several vacant positions are available? la na ba mga kamag anak/supporters na pwedeng ilagay? Balita ko karamihan daw na impleyado ngayon sa munisipyo ay mga kamaganak ni mayor. Nagtatanong lang po.
Congratulations! to all winners/elected of the last Barangay election.
Ruston F

Re: Re: Statue of Dr. Jose Rizal Transfered

mayor,
asi nganing kina ay ing saydo nak statue ni rizal? nio ka imo naisipan? ay kung imo yangiy ing paganda ag nag isip ka it ibang project para sa banwa sa halip nak baguhon. Ay kung imo ing ayos..ay hamak ray tong gastos it kato.
Nag rarayganiy baga tong imo tubi sa mga lababo it bayay? Imaw baga kina it pagbabago?
basi parang imo maisip ka kamutangan it sibalenhon ag kung maaari kuno siling sa ako it mga kamag anak nak naka istar raha sa sibale ay istar kuno it sibale, aya ni paka byahe..intindiha ra sinra..Abir akoy hali sa inabyong dagat perming ako naiisip ka sibale. Ako ay imo pa supporter,,just a suggestion and comment!

salamat uli,
Middle east

Re: Re: Statue of Dr. Jose Rizal Transfered

Thank you taga batariya.

PreciseCoupons

Re: Re: result it eleksyon

Maramong salamat sa imo nong harold sa info nak imo ing tatao sa mga mayayado nak taga sibale. Salamat uli.

Re: Re: result it eleksyon

Great news. Coupon Codes

Re: Re: result it eleksyon

harold ka ako mabibisaya ay badaiy ni tangi it mga supporter kung sio man mayor kina kada nagugulo. Ka pangutana yang manra ay sio kag nag raog? Kada nagulo ay inatangan pa kasi it palaman nak buko ra kaangay angay...Maramong salamat ag tan-a ay imo maintindihan..Buko ka pati sigurado nak tong imo ing ngayanan nak mga kapitan ay kampi ruto sa imo Mayor nak nasiraiy ka ida dignidad dahil sa Mactan.
abir akoy hali sa mayado ay maisuting payo sa imo adong peaceful ka ato town.
Congrats sa mag nag raog!!!!!!


salamat,
USA

Re: Re: Re: result it eleksyon

Taga Batariya,

Salamat sa imo parumrum.

Katong ako ay usang analysis suno sa sitwasyon, pero kung indi ka mag udon ay waya akot mahihimo.

Mas maganda ngani nak waya't gulo, pero kinang mensahe nak masunor kang rustom ay taga Batariya guihapon ka author. Ikaw bga kato guihapon o 2 personalidad kamo nak naghuyaman it laptop.

Naliwas kasi nak nagsuyong sida ruto sa isyu it transfer ni Dr. Jose Rizal pati guihapon sa tubi ag empleyado it munisipyo.

Well, maistorya yang ako it malip-ot;

Rustom ag iba pa:
Sa klaro yang ay waya't ingbaoy nak empleyado si Mayor
(Mayor it tanang taga Sibale, pasencia yang tong indi mabaton kag kaklaruhan) pag ingkur nida ag tong ibang bago-ng halal, maliban ruto sa co-terminus laborers nak tapos guihapon ka inra appointment karungan it ka ex-mayor.
Si Pareng Bob Fanoga ay nakabaton it advise from the civil service commission that his appointment as Budget Officer is illegal(sador it mga Sibalenhon kung pauno na appoint si mr. Fanoga it prev. adm.). Pay nagreapply sida. Ka ing appoint nak bag-ong laborers ni Mayor ay si Megazar Faigmani (co-terminus) kabaydo ni Zaldy Concepcion bilang caretaker it water facilities. Si Mr. Rufo Famarin (co-terminus) bilang private secretary ag si Julius Fabreag (casual, daily wage) bilang pinaka technical maintenance & property custodian.

Sa office employees, wayat ingtangkas miskan casual ang status. Miskan identified na supporter it prev. adm. Sa Sibale karamong naghanga sa attitude nak kina.

Kag isyu sa tubi, inggwa't pilang nahangit.. nak asi kunong nag bisaya it kag panahon it eleksiyon nak apaabuton sa lababo kag tubi, ay asi kunong sa gaha gi abot?
Ka nangyari kasi, Oct. 31 ay naglilinya it tubo kag mga trabahantes ay kag hose it pilang residente ay ingrayan sa gaha it banyo ag pinatuyo, ruto sinrag sayor ag nagshower pa. Nakita it pilang tawo, pabiro siguro pero ka facial expression ay nakasimangot ag ingsambit kato. Talagang karamo nak nagpredict nak buko kuno kayang pasakaon kag tubi sa lababo.

Nasambit gihapon nako kag post ni Engr. Rogel Fornal re-water facilities to Dalajican. May assurance ang present adm na kaya daw hanggang Dalajican via Molo base sa plano mejo mapangapa yang gani it pundo. Dahil pangako nida sa mga residente it brgy Dalajican, kailangan nida nak tuparon. Sa mga nakakabasa nak mga taga-Dalajican, willing baga kamo nak magsuporta sa programang kina?
Kabarangay ninro ag pamilya ninro ka makikinabang. Pati kamo, MISMO.

Sa Sabat nakong kali, kung mejo nakahapros ako't ramramon it iba, pasenxiaha yang. Ka ako intensiyon ay maghator it mga impormasyon para sa kaayaman it karamuan. Mga Sibalenhon, MAGKAUSA!!!

mARAMONG SALAMAT.

MORE POWER!!!

Harold

Re: Re: result it eleksyon

the batariya,

Thank you for your feedback.

RigidFox