Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
kamustay Ka Mactan

Kamustay ka Mactan? Asing uyang gadoriy balita kung nio ka naging aksyon ni Mayor boyet? Sio kag ing papanagot sa pagsira it Mactan? Mayor sabta ra ka amo mga pangutana sa imo abir kamiy asa mayadong lugar? Indi kami mapamutang.
pareng Harold, nio ka balita raha? salamat.

Re: kamustay Ka Mactan

Hipos siy matuna ray ka,inggat nag aasikasoy ruto aya d kalibog,asing pay intirisado ra kang mag hagar it tong gihapon.

Re: kamustay Ka Mactan

Taga-Batariya:

Senxia anay sa imo pangutana, waya pa ako nakakapauli, subaling bag-o mag brgy election. Ruto ka ako boto.

Huling pauli nako ay halos pugaiy ka isyut mactan. Mayamigiy ka mga tawo tungor sa bagay nak kina.
Brgy Assembly gani sa Bachawan, kuno ay ing buksan ni mayor Boyet ka open forum, entertaining all questions that include the mactan issue.. pero waya't naglakas loob nak magpangutana man yamang.
Meaning, mahadagiy sa inra.
Indi tan-a ako mag reply sa imo dahil buko ka nako kilaya, but since binanggit nimo ka ako ngayan, ako ay nagpaunlak it malip-ot nak sabat.

Sa ngasing ay busy ka ako imahinasyon para sa mga plans & programs it SAHA2009, KATO BAGANG GRAND REUNION PARA SA 45TH ANNIVERSARY IT SIBALE ACADEMY.
Nag kocontribute ako't miskan maisoting ideya para sa success it kinang palaabotun nak aktibidad.

MGA SIBALE ACADEMY ALUMNI: magkontak kamo sa inro batch lalong gador sa mga class president, para marali kita maka-relay it info.

Please visit our yahoo group homepage and do register now!!

Saha-2009@yahoogroups.com

Karamong infoiy ruto. Hala raginot.
C u dir!!

harold- class '79