Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: MACTAN

Sanggunian,

Kapag may inabutan ka ba na ibang lalaki humahangos sa gate ng bahay ninyo at tinanong mo kung anong ginawa nya sa loob at sinabing nakigamit lang ng CR, maniniwala ka ba kaagad?

Nasaan ka ba nung kasalukuyang binobomba ang mactan?
Bakit hindi mo ginamit ang sinasabi mong paniwala na illigal si calixto? Bakit hindi mo sila hinarang?
Isa kang kinilalang lider, susundin ka ng mga tao kahit sa isang barikada sa yawor kung riin ay hagto kag mactan nak adong indi mabomba na calixto.
Kaya marami ang nagtuligsa sa iyo ay dahil alam nila ang iyong abilidad. Alam nila na kulang ka sa gawa.
Para kang sirang plaka. Sipagi ngani.
Inaasahan ka namin.

Malargoy.
Buta

Re: Re: MACTAN

tama ikaw konsehal ag sa imo mga kaibanan sa konseho, tama nak buko sa tanang oras ay masunor ka sa imo puno o kakampi kung salihis ka ing huhuman.

Sa imo ausat mata, asi! Mukyatan it maado nak imo mata adong makikita kinang Mactan. Asi nganing uya it nahuman kinang Mayor? Tama nak nag aksyon kina, kung kag Vice Mayor ngani ay uya it nabuhat sa pagpatigil sa Mactan kasi ingway kuno usapan ag si Mayor, sinra aboy nak konsehal yang ay apatihan?

Malargoy..

Re: Re: Re: MACTAN

Taga Batariya,

Salamat rabuno nak miskan papauno ay nakampiy ka kang konsehal miskan indi ing makasundo it katong mga nagligar nak adlaw o subaling dahil nakakita ka it libhu nak sida'y palaban miskan kang mayor.

Inggwa ra kunot inghuman sa vice pati mga pulis, kada yang matugas nganit uyo ka calixto. Pag inapigahan napaoho yang, paghalin it otoridad, banat ray. ay aun-on kato.
Kato rang imo gingsisiling nak diusapan, ay opinyon yang kato it ibang tawo nak imo ra sinakyan.
Napati ka baga sa.. ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili? imaw gihapon kinat gusto nakong bisayahon kang konsehal.
sa sitwasyong tuyar it kato, mahanap it payusot sa calixto. kung baga gipitiy sinra. matugas katong order sa inra kada mapayusot miskan sisio ka maramay.
Sinakyan ngasing it mga politiko kaibhananiy ka ruto taga Batariya. miskan hina ka ngasing sa mayado ay sador namo nak nagmomonitor ka.

Sa imo 2 eyes, waya rat masyadong damage sa masadya. normaliy roto ka sitwasyon. mahiposiy ngani sa sibale.
kita yangiy it nagpapahaba raha sa isyu. kada miskan bisayahon nimo ag nang iba pa raha nak limtan anay ka pulitika ay kina ay indi maiwasan. dahil kamo mismo ay ka ingbibisaya ay pulitically motivated.
tan-ay magkausa kita para sa ato banwa.
mabuhay kita tanan.

salamat sa inro.
buta

Re: Re: Re: Re: MACTAN

konsehal Neil nakakalungkot isipin na sa kabila ng iyong pagiging concern sa ato kababanwa ay mali ka pa rin.. wala akong pakialam sayo or kay Mayor or kahit kanino pang poilitician jan.. concern ko lang ay mga tao na naapektuhan at ang karagatan natin dyan. Ipag palagay na natin na hindi malaki ang epekto ang nagawa ng oil leak, pero ang paraan ng pag salvage ng mga scrap mula sa MV Mactan ay lubhang nakasira ng ating karagatan. Hindi makita dahil nasa ilalim ang malaking pagkasira na naidulot ng dynamite blasting. Sa ating mga kabanwa, akala nila ay dahil wala na ang langis ay ayos na ang lahat. Hindi nila naisip na marami pang pagkakataon na pwedeng maulit ang mga nangyari sa sibale.
Matanong ko lang. Saan ba nagtratrabaho si Mayor Boyet dati? Sa Pasay diba? At taga saan namn ang may ari ng calixto enterprises? Taga Pasay din di ba? HINDI KAYA MAGKAKILALA SILA? ano sa tingin nyo?
taonan kami kung umuwi jan. ang sarap mag swiming jan sa atin. ang sarap mag pahinga.

Mabuhay ang mga tao na nagmamahal sa ating ating mahal na kalikasan.

Re: Re: Re: Re: MACTAN

hoy ausat mata indi ka nalo masisi asing one sided ka sabagay buta ka
purbahi it muyat it maado
sa panahong tuyar dapat ay maging open minded
ka nangyari sa sibale ay usang marakong trahedya nak nag lindol sa sibale
karamo ka naging aware it kag pang yayayri miski ngani rile sa web furom ay naging issue.
muyat it maado
kag imo mayor ay ingga it negligence
basa anay it local gov't code ag iba pang batas regarding sa usang mayor
1. kag ida katungkuylan
2. kag ida dapat nak aksyon
3. kag ida responsibilidad
4. ag kag ida liability
bilang usang chief executive
ka pangutan-a ay si mayor asing uya sida action before any harm was done to sibale specialy to mv mactan

pagkarako ka ida pananagutan sa sibalenhon ag sa batas
ikaw abga ay nagmumuyat bilang usang taga sibale o
tawohan ka ni boyet ag calixto
hoy buta pasyal anay kang benito mercado ag mag pa sukat subang masulosyonan pa kina

hala pakando
muyat it maado
subaling maskro


maguhor pa

Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

Kada siguro a usat mata ay ing pipilit nak ipilot adong indi makita ka nangyayari sa ato mahal ng sibale
o kada ay subaling kaibhanan sa mga naka payroll it calixto kinang usat mata.

Re: Re: MACTAN

ausa ka talaga it mata..

Pag minulat mo mga 2 mata mo ay makikita mo siguro yang mga taga masadya..Yong mga apektado nalang na tao at bayan ang isipin natin. alam mo ba na sa nangyari na yon ay mahihirapan ang ating mga kababanwa? Mayado ka inra a bugsayon para yang makabaoy it pang suya dahil kag mga isra sa piliw ay nabulabog.

wag na nating isipin ang pulitika. tapos na yon. . Trabaho naman.

anyway magaling sa batas si Mayor. May tiwala ako sa kanyang kaya nyang gawan ng paraan yan para di na maulit at maparusahan ang mga lumalabag sa batas.

salamat sa iyong pang unawa.

Re: Re: Re: MACTAN

kung ako sa inroy mapakilaya adong apatihan.mga tayawan!!!!

Re: Re: Re: Re: MACTAN

Dear Mr. James,

Please encouraged the Sibalenhons posting here to make their identity known.

Do not be afraid to express your opinions.

Delia Saluba Famatigan
Chicago

Re: Re: Re: MACTAN

Asing kita ay indi ka pangutana kang mayor kung klaro nak ingwa sinra it koneksyon kang Calixto,pwedeng magpaliwanag sida kung klaro ngani nak inggwa sinra it koneksyon ni Calixto kasi nakakapagtaka ra talaga..
Salamat!

Re: Re: Re: Re: MACTAN

Taga Batariya,

Sador yaki nimo ka dapat humanon!
Asing indi nimo/ninro humanon?
Di ba inggwat ingbutang nak cp # si nayor sa ida posts.

Itext ninro. tAWAGAN ninro. Kunyari nagpapangutana ka, kunyari nagsasuggest ka.. HUMANA!!!

Kung buko kayang humanon, tamaiy kita, hustoy kina, sobray ra. magbuligan yangiy kita. Kato it pay mahirap humanon ano?
Badyangiy.

Breccio

Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

Imaw ngani kina it inghimu it mga taga sibale, ka magpangutana kung imo abasahun ka mga nakasuyat reli sa web forum nak kali ay puro pangutana ka naka suyat, nagtungon yang ka mga tawo nak magpangutana dahil ka mayor it sibale ay waya it maisabat ruto sa mga pangutana kundi mag paskil it ida mga inghimo. rahagtoy kita sa ida mga nahimo, maganda kaling mga proyekto, pero maganda baga nak siraon nida or ninra ka karagatan it sibale? given nak ingwa it mga papel nak hudo't ka calixto, pero siling nida ay waya it ECC ag Mayor Permit, asing pagkalakas it loob kaling calixto para ituloy ninra ka pag payupok raha sa barkong mv mactan? "kasiling it kag taga calixto ay ingwa'y kuno sinra it go signal kang mayor" posible kina dahil nung oras nak kato ay nasa manila si mayor maraling ma contact it calixto, simple lang naman yan d gagawa cguro ang calixto kung waya talaga basbas ni barabas kinang pagpayupok raha sa mv mactan lalo iy ay buko ninra kilaya ka mga tawo raha sa sibale,
usang pang usok (waya ngani aso kung waya suga) ay asing ingwa kuno it mga taga masudsud nak naka payroll raha subaling usay kaling si buta (heheheheheehe balato naman dyan), siguro kali ay kamag anak ni mayor.

taga san pedro.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

asing puro kamo asa kang mayor?dapat ikaw taga san pedro nak d malasakit ay imo ing pigahan ka pagpangdinamita.buko puro yang paninisi!!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

Mr. RFM buko nato nature ka mapangsisi, kita ay kaayo ra gihapon ig puri it katong maaadong ing himo it ato mayor siling it kag mga patubi raha sa ato pinalangang sibale, subalit dapat din nating malaman na dapat ding punahin ang mga maling gawa, sa ganitong paraan ay malalaman ng ating mayor na may nakatingin sa kanya at iba pang mga opesyal natin dyan, sinisisi ko ang mayor sa kanyang kawalang aksyon sa nangyari dyan sa mv mactan, nagpabaya sya bilang isang ama ng ating bayan, sya dapat ang manguna sa atin, tanong; bakit yung nasa malalayong lugar ang unang nagpakita ng pagtutol dyan sa salvaging ng mv mactan, indi baga nimo makita na dapat mas nauna makaabot sa ida ka balita bag-o makaabot sa mayadong lugar? asing kag nasa mga mayadong lugar kag halos ay mag-ukaw it pagkakusog para yang marunggan it ato mayor kaibhanan ka mga apektadong mga kasimanwa nato? hariin kag imo mayor it tong oras nak nagtuna ka pagpayupok sa MV Mactan?
diba kung ikaw ay usang maguyang ag nasaduran nimo nak ingwa ka it prolema sa bayay nimo buko bagang unahahon nimo ka imo bayay nak ayuson or mapauli ka nak raan para yang maresulba ka problema sa imo bayay, asing ling ato mayor ay pilang adlaw pa bag-o makapauli raha sa ato palanggang sibale ing huyat pa nida nak masira ka ato bayay bag-o sida magpauli, samantalang 24 oras ra ka byahe it mga barko halin it batangas pa agto sa calapan, subuling kabisaya nida si calixto it kag oras na nagpapayupok sa mv mactan, di kaya?

kung nio ka ato a himuhon? waya kita it ahumanon kung di ay supurtahan pa gihapon nato ka ato mayor para ruto sa mga magagandang proyekto nak ida a humanon sa ato banwa, tanang magandang proyekto I suggest na suportahan nato kina para sa ato banwa.

tama si Delia, sa 2010 ay makakaingwa ulit it mayoralty election, rili nato masasaduran kung ingwa talaga it kasalanan si mayor boyet. malalaman natin kung talagang naniwala ang mga tao sa kanyang sinabi na wala syang kinalaman dyan sa mv Mactan at kung maaalala pa ng mga tao itong trahedya itong.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

Dear Sibalenhons,

I agree with Mr. James.

I think it is not the sole responsibility of Mayor Boyet of what happened in Sibale.

All of the Sibalenhons must help each other regardless of political affiliations. Please do not point your fingers to the incumbent mayor and his councilors only.

I think You have to be more analytical and objective and also point your fingers to the former mayor and his councilors. Also, the national institutions that gave the permits must be studied why the officials allowed.

With this approach, you will be able to give solutions to what happened when Calixto Enterprise messed up with Sibale marine ecology.

Very truly yours,

Delia Saluba Famatigan, M.H.P.
Psychotherapist
Chicago, U.S.A.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

KUNG AKO SA IMO DELIA BADAEY DI PAKIALAM. PROBLEMA KALI'T MGA TAGA SIBALE. BADAEY DI SAWSAW SA USAPAN IT IBA DAHIL BUKO RA NIMO AYAM KA PUNO'T DULO IT KALING PROBLEMA.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MACTAN

Delia,
Of course all the blames would be attributed to the present administration for doing nothing to stop the calixto ent. The resolution passed by the previous municipal councl, were never approved by the Mayor. Obviously the resolution was considered null and void.
I just don't know until now thing aren't so clear to you, professor at psycotherapist ka pa naman.

James
employee

Re: MACTAN

SB Niel,

Tama ka, basi pang ipatuloy nimo kina. Aasahan namo nak ikaw it mahadlang sa katiwalian raha laloey sa ato Mayor ag ida mga galamay.

Salamat, nio ngasing ara ka amo aasahan sa imo para
maparusahan ka inggat kasalanan?


Manang

Re: Re: MACTAN

Agree ako sa inro SB Neil, sa paghangad it malinaw nak sabat sa mga pangutana buko yang ninrong ibang opisyales kundi tanang taga Sibale, aber buko mapulitiko. Tama yang nak sumunor sa pinuno kung tama ag asa lugar ka inghihimo, pero kung ikakasira it banwa ag taliwas sa kauswagan, syempre, kailangang labanan o kontrahon. Uya personlan kali, basta sa tamang pagserbe sa banwa, buko yang sa pangsariling interest. Mabuhay kamong inggwa it paninindigan ag buko yang sunod-sunuran. mabuhay ka Sibale.

Re: MACTAN

Dear Neil,

Good job. Please do everything to protect the marine ecology near the Mactan sunken ship.

And do not be afraid of the Calixto Enterprise.

Delia Saluba Famatigan,M.H.P.
Former Professor
The Philippine Women's University (1983-1994)

Re: MACTAN

horrorable neil falculani,
as public offial and legislator nakakahiya ang mga nai post mo sa site natin parang hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo o nagtatanga tangahan ka o talagang tanga ka alam mo horrorable hindi ka dapat dyan sa legislative body ng ating munisipyo kailangan sayo sa palengke magtinda ka na lang ng mani at popcorn samahan mo ng sago at gulaman sayang bilib pa naman kami sayo kaya ka namin ibinoto kaso utak alamang ka pala!

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Magandang araw po sa aking mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod kakampi sa lahat ng tama at tagapagtanggol ng Sibale wala pong iba kundi ang inyong KONSEHAL NEIL M. FALCULAN.
Ang MACTAN lumubog na barko noong taong 1973 ay isang mahalagang parte ng HISTORY ng Sibale. Ito ay naging magandang tirahan ng mga ibat-ibang klase ng isda na siya namang dinadayo ng mga DIVERS. Samakatwid ito ay isa ng attraction sa mga turista patunay na ang pagkakasama nito bilang DIVING SITE.
Pero sa isang iglap ay muntik n itong maglaho sa ating karagatan, Mayron pong lumutang na isang CALIXTO ENTERPRISES na sikat sa pagsalvage sa mga lumubog na barko para mabenta sa mga junkshop business bilang bakal. Sa aking pananaw totoo po na may mga papel siya na nagpapatunay na binili nya ang MB MACTAN at may mga papel din siya na aprubado ng kanyang mga kasapakat sa illegal na gawain na maaring pera ang ang nagsalita. August 27, 2007 dumating sa Sibale ang CALIXTO ENTERPRISES at wala man lamang coordination o kaya ay pasabi na sila ay magsisimula na sa kanilang operasyon pero nagsimula na sila. Hindi man lang kumuha ng Mayor's Permit samantalang may ordinansa kami dito na bago k magsimula ng kahit anong negosyo ay kailangang meron ka murang pahintulot sa pamahaalang lokal. At ang napakalaki pong panginsulto sa buong Sibale ay ang walang pakundangang paggamit ng dinamita sa kanilang Operasyon. Nang pakiusapan po ng ating Bise-Alkalde na si Hon. Felipe Ferriol ang operations manager na huwag nilang ituloy ang pagooperate athintayin muna si Hon. Mayor Lemuel Cipriano pero di sila nakinig bagkus ay sunod-sunod na pagpapaputok ang ginawa. Ang mas nakakayanig ay ang katwiran ng operations manager na diumanoy nagiusap na daw si Hon. Mayor Lemuel Cipriano at ang Bossing nilang si Calixto. Ang ibig sabihin ay pumayag si Mayor Boyet sa kanilang operasyon? Pumayag ba si Mayor Boyet kahit walang permit? Ang sagot ay nalaman ko ng dumating ang aming Mayor Boyet. Ayon sa kanya ay wala na daw syang magagawa kaya pabayaan na lang daw. Di kami kontento sa desisyon niya, kaya kaming nasa Sangguniang Bayan sa pangunguna ni vice Mayor Mayor Pepe Ferriol ay nagbalangkas ng batas para kondenahin ang CALIXTO ENTERPRISES. Para sa kaalaman ng lahat bago pa man kami umupo bilang PUBLIC SERVANTS ay tutol na kami sa PAG SALVAGE ng MACTAN.
Marami pong puna sa amin dahil sa aming desisiyon sa KONSEHO. Umani ako ng batikos lalo na po sa mga kakampi ko sa Kampi Party. Bakit daw kinalaban ko ang Mayor. Bakit daw wala akong utang na loob; Anay daw ako. Diyan po sila nagkamali. Ang kinalaban ko po ay ang CALIXTO ENTERPRISES. Kami po sa Konseho ang nagbabalangkas ng batas. Nasa local government codeof 1991 na kami ay magbalangkasng batas at ang Mayor po ang magpapatupad. Gumawa po kami ng batas na kailangang kumuha ka ng Mayor's Permit for any business to operate. So wala silang Mayor's Permit so may violation sila. Yan po kasi ang malaking katanungan kay Mayor. Sabi nya kasi kumpleto daw ang papel ni Calixto e ang tanong bakit di nya binigyan ng Permit. Kung di nya binigyan ng permit dapat ipinatigil nya di ba. Pero hindi. Wala na daw syang magagawa. Kung anuman po ang inisip ng mga tao para kay Mayor ay maaaring base na ito sa kanyang mga aksiyon at desisyon. Bahala ang mga tao sa bagay na iyan.
Basta ako ang paniwala ko ay illegal si CALIXTO. Bawal ang dinamita sa dagat kaya dapat wag siyang bigyan ng Permit. Ang paniwala ko ay tama ako at nasa katwiran ako. Ako ay nasa likod ng gusto ng Sibalenhon. Isa ako sa nagpapirma ng petition agaitns the use of dynamite at halos buong nasasakupan ko sa Calabasahanay pumirma ganundin sa ibang baranggay. My stand is for my fellow Sibalenhon and not to only one person. So sana wag ilink ang pulitika dito. Malayo pa ang 2010 at tayo ay nasa serbisyo. Kaya tayo ay dapat magserbisyo ng totoo. At ang desisyon kong ito ay ipinagmamalaki dahil napatunayan ko na tama ako dahil natigil ang salvaging nakakulong ang mga tauhan ni CALIXTO sa Romblon.
Kayo pong mga nagtutuligsa sa akin dahil sa aking desisyon, magising na sana kayo sa katotohanan.
Sa lahat ng sumuporta sa aming ipinaglaban maraming maraming salamat po sa inyo. Basta sa ikaaayos at ikauunlad ng bayan nasa likod ninyo ako.
Nagpapasalamat HON. NEIL M. FALCULAN

MABUHAY TAYONG MGA SIBALENHON.

Re: Re: MACTAN

marcial,
ikaw ang utak alamang tingnan mo sarili mo mukha ka sigurong alamang.Tuta ka siguro ni mayor kada nagbabatok.