Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: What happened to Sibale?

Maadong adlaw sa imo nene!

Asi nabisaya nimo kina? Imo baga naintindihan ka mga naka post? Sio ngasing ka nagliliwas nak unprofesional hala baga. Ako pirmi nak nabibisita sa web it sibale pero ngasing ako ma comment dahil sa imo. Ayam nimo nene ako ay nalilibang magbasa sa mga naka post asi kuno? Pagkaramo kita nak mga kasimanwa nak edukado ag edukada. Uya ka ni iisip nene. Pay ikaw pa it makakasira sa imo kamag anak nak dating taga administrasyon. Tan a ra ikaw it nag isip it maado. Imo baga ing basa kinang mga naka post?

Badaiy baga nato gi gamita ka PANGINOON kung kita yang ra ay mapang libak it tawo. HOw sad naman kasi ikaw mismo it nagsisiling nak mga unprofesional sinra usay siguro ako dahil nag commento sa imo. Pero ok lang basta gusto nako nak ipamuyat sa imo nak ako ay buko tuyar sa imo ing iisip.

Kada siguro ikaw it badaiy gi post it message rili dahil ikaw it nagmamarako pa. Ing mamarako nimo nak ikaw ay kamag anak it previous nak adminitrasyon. Ingga ka baga it nabasa nak nagmamarako. Kung sa imo palagay ka mga tawo nak nag share it idea ay pagmamarako or nagyayabang ay nagkakamali ka sister. Sinra ay nag share it inra pinag arayan para sa ikakaganda it ato pinalanggang SIBALE. Diba masmaganda nak kita ay mag share?

Imaw yang kina. Basaha it maado ag intindihon. Sayang ka mga inturo sa ato it ato mga maguyang ag ato ing pinag arayan kung kita ay uya gi iisip it maado.

GOD BLESS!!!

Re: Re: What happened to Sibale?

akoy napati sa imo mercy nak nawawagit ka inarayan na james ramos makapangsupla yang.imaw kina it mga yaing ugali it taga sibale.mga pagkakulit,pilosopo ag pagkahadak ay kung ida ra pagkatawo ka husgahan ay basura ra gihapon.

Re: What happened to Sibale?

Manang, mga kasimanwa,

Pasensiya sa inrong tanan nak minsan ay buko ako patas ag uya ako di aabot sa inro definition it pagiging professional. Minsan nayayabangan sa ako ka ibang tawo, kada sorry uli. Ak a piliton sa ako kakayahan na ipakita sa tanan nak ako ay professional nak halin it Sibale. Maramong salamat sa inro paalala.

Ka inro hali

Joel

Re: Re: What happened to Sibale?

TUUUUULLEEEEEEE!