Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
KLARONG PANANAMGO


mGA kASIMANWA:

Kag usang nupay subasko nak humagupit sa ato isla maging sa ato sarili ay inot-inotiy nak napapaya. Kabaydo it kali ay usang ginintuang silay it adlaw nak senyales it usang bag-ong adlaw ag usang pag-asa para sa atong mga taga Sibale. Ramdamon nato ka sarap it buhay laloiy kung kita tanan ay nagpipinalanggaan kapiling ka at' mga mayungot sa ato puso.
Ipakita nato kinang pagpalangga nak kina sa pag alaga gihapon it ato banwa.

Awas sa ako puso ka kasadyahan dahil kaling usang trahedya nak maituturing sa ato banwa ay nupay usang pisi nak nagbugkos sa ida mga nasasakupan. Patunay raha ay kaling mababasa nato reli sa forum nak talagang pagkaramong nagpahiwatig it inra concern sa ato isla.
For the first time sa history it Sibale Web Forum ay kaling issue it m/v mactan it nag ani it maramong komento halin sa mga Sibalenhon. Paklaro yang ngani nak ka inra tagipusoon ay para sa Sibale gihapon. Ag imaw ra katong rahagto sa mayadong lugar o sa ibayong ragat, kung kausa ngani ay mas nauuna pa sinra makaayam it mga kaganapan ruto sa Sibale kesa sa ato reli sa Manila, Cavite, Batangas, Bicol, Mindoro ag sa iba pang parte it Pilipinas.

ASING KLARONG PANANAMGO KA TITULO?
Halos tanan kita ay naasa ag nag iisip kung pauno makabulig o mapaando ka ato isla, banwa it Sibale. Tuyar halimbawa ruto sa 4 nak priority projects nak nasambit ni Flosy, napili it karamuan nak inra asuportahan katong TREE PLANTING. Matuor kina, dahil katong 3 ay sahoy ka gobyernong lokal sa pagplano para sa immediate implementation.
Ngasing, dahil sa ato intensiyon nak makabulig, maituturing nako nak kina ay usang PANANAMGO.
Ka pananamgo ay 2 klase. pweding klaro pwedi rang buko.
Pag na pananamgo ka kuno it tuyog sa gab-i ay kabaliktaran ka meaning. Pero kaling ato pananamgo ay kita'y puro bati. Paunong naikasuyat kung kita ay tuyog. Tama?

Ok, butangan nato sa usang kundisyon nak kinang ato pananamgo ay klaro. O ATO AKLARUHON.
Meaning: asing indi ngani nato hiwaton..

Pangutana: Interesado baga ngani kamo raha sa tree planting? Kung oho ka sabat, hala ato tunaaniy.

Kung masugot kamo, katong rahali sa Luzon ay kinahangyan nak magtipon-tipon. Kailangan kita ay organisado. Kailangan ay ingwa sa ato it magiya o mangunguna. Kung kada METING KITA.

Ako kamo ing iimbitahan sa Quirino Grandstand, Manila sa Sept. 22, 2007 2:00pm.

Possible Agenda:
1. General Meeting (All Sibalenhons)
2. Registration (Address/contact #)
3. Consultation (kumustahan blues)
4. Open forum
5. Organization (if possible, election agad)
6. Planning
7. Other matters

Mga grupong invited: SCMMI, Sibale DEF, SA Alumni,
CNHS Alumni, LGU, Concepcion, Romblon ag tanang
individual nak klarong nagpapalanga ag
nagpapahalaga sa ida nanay nak banwa.

Ka inro komento ag suhestiyon ay suyatan sa ubos.
pAKI 4WARD SA TANANG sIBALENHON.

Maramong salamat

hARoLd
TAGA iLADA

Re: KLARONG PANANAMGO - Correction pls.

Date of Meeting:

Butangan nato sa Domingo:
Sept. 23, 2007
2:00pm
Quirino Grandstand, Manila

cu there!!!


hAROLD

Re: Re: KLARONG PANANAMGO - Correction pls.

U. harold,

F ever pong matuloy yong meeting sa sunday, paki-post nalang po dito yong mga mapapag-usapan. Baka inggat mga indi kapaagto nak willing rang mag-cooperate, tuyar sa ako hehehe, para po ma-update kami. Medyo busy na po kasi sa school kasi malapit na ang finals, dami project kelangang tapusin.

Thank you..!

Re: KLARONG PANANAMGO

salamat sa imbitasyon

Re: Re: KLARONG PANANAMGO

Salamat sa imbitasyon butangan yang rili kag mapaguusapan ag kung ingay it mga nabotohang opisyales indi talaga ako kapaanha kayawor ling ako namumutangan hali ako ngasing sa spratly island sa palawan

Re: KLARONG PANANAMGO

Uncle Harold, natuloy po ba yung meeting or na postponed? Kasi nag paagto ka ako hali sa Quirino Grandstand (miskan nag-uuyan) it kuman around 2 o'clock PM, tapos nag stay sida ruto ag naghanap it kakilaya pero uya sida it nakita miskan usa... kada naghalin yangiy sida. Buko namo sador kung natuloy sa ibang location or na-postponed katong meeting kasi uya ra it nakapost reli nak ibang date maliban sa Sept. 23. o siguro uya yang nako nabasa?


Maria Amor F. Sartillo-Amoroso
www.amorfrancis.com