Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ustaoset som skulle bli fjellandsby, hvordan gikk det? Leserinnlegg fra Hallingdølen 29.01.08

Ustaoset som skulle bli fjellandsby, hvordan gikk det?

En oppsummering:
Det er nå gått 2 år siden Bergens Tidende 21.01.06 med store typer i en helsides artikkel kunne fastslå at ”Ustaoset skal bli Fjellandsby”, og etter Hemsedal og Geilo var turen nå kommet til Ustaoset.
Prosjektet ble også slått stort opp i flere andre aviser, deriblant Finansavisen og Bladet Hallingdølen. Prislappen på prosjektet hadde på under en måned øket fra 200 til over 400 mill.

Forslaget til bebyggelsesplan ble 08.02.06 vedtatt lagt ut til høring. Protestlister som ble lagt ut på Ustaoset i påsken samme året, samlet ca. 500 underskrifter fra store og små beboere og brukere av dagens Ustaoset. Et orienteringsmøte på hotellet samlet ca. 250 deltagere.
BT. kunne her rapportere om ”Byggeopprør i fiffens hytteparadis” og Hallingdølen betegnet det som ”Massiv motstand”. Ved høringsfristens utløp var det kommet over 80 tilsvar.

Hva er så status for visjonen ”Ustaoset Fjellandsby” 2 år etter?
Utbygger sendte på rekke og rad det første halvåret ut nabovarsler over diverse påtenkte tiltak, selv om bebyggelsesplanen ikke hadde fått sin endelig godkjenning.
Totalt 6 forhold/vedtak er etter tur påklaget av naboer og venner av Ustaoset.

1. Delingsvedtak av 15.03.06. Klage til Fylkesmannen i Buskerud. Klagen er gitt medhold i vedtak av 12.12.07
2. Nabovarsel av 17.03.06. Innklaget for Hallingdal Tingrett. Varselet ble trukket og utbygger pålagt saksomkostninger.
3. Bebyggelsesplan vedtatt 14,06.06. Klaget til Fylkesmannen med krav om oppsettende virkning. Kommunen unnlater å ta stilling til spørsmålet ved behandling 14.02.07 og utsetter klagebehandling til neste møte. Oppsettende virkning innvilget av Fylkesmannen i brev av 28.02.07. I møte 14.03.07 blir klagebehandling ytterligere utsatt. Klagene er fortsatt ikke behandlet.
4. Innvilget rammesøknad datert 04.01.07. Klage til Fylkesmannen med krav om oppsettende virkning. Oppsettende virkning innvilget i brev av 28.02.07. Klagene er aldri behandlet av kommunen.
5. Rivningsvarsel av 25.02.07 for ”bakbyggene” tilknyttet hotellet. Forholdet omfattes av Fylkesmannens brev av 28.02.07 og kan ikke gjennomføres.
6. Delingsvedtak av 07.12.07. Klaget til Fylkesmannen 04.01.08. Klagen gjelder tilsvarende forhold som fikk medhold i avgjørelse datert 12.12.07. Krav om oppsettende virkning og at det nedlegges deleforbud inntil ny reguleringsplan foreligger. Klagen er pr. dato ikke behandlet.

Innsigelser som utbygger og kommunen ikke har villet ta standpunkt til, eller som de har avvist, har vunnet frem både i Hallingdal Tingrett og hos Fylkesmannen i Buskerud.
Etter at fremsatte klager var innvilget oppsettende virkning hos Fylkesmannen for ca. et år siden, trakk utbygger i møte 14.03.07 de i kommunen vedtatte bebyggelsesplaner for Karivollen - Ustaoset Hotell/Fjellgata.
Etter påtrykk i fra Fylkesmannen, fremsatt i skriv av 12.12.07, har kommunen først i disse dager satt i gang prosess for å oppheve sitt vedtak av 14.06.06 i stedet for å sluttbehandle innleverte klager.
Reguleringsplan som var forutsatt å skulle utarbeides parallelt med bebyggelsesplan, er av kommunen fortsatt ikke vedtatt lagt ut til høring. Dette skyldes bl. annet tvil ved egne politiske vedtak og manglende oppfølging i fra utbygger.

Hva er så situasjonen for Ustaoset i dag 2 år etter?
Visjonen om en ”opphøyet Fjellgate” er skrinlagt, og det kan fortsatt gå mange år før en ny reguleringsplan får sitt endelige vedtak dersom en fortsetter å holde et stort antall naboer utenfor planarbeidet.
Med nye krav om at utbygger forpliktende må binde seg i en utbyggingsavtale hva angår infrastruktur, står det også igjen å se om planene fortsatt er så interessante å gjennomføre.
I den gamle hovedbygningen på Ustaoset Hotell ble 30 leiligheter og et spisested ferdigstilt til påsken 07 i regi av Myriad & Joa Gruppen. Ytterligere ca. 40 leiligheter er nå under ombygging i resten av eksisterende hotellbygninger etter at rivningsvarsel ble stoppet. Leilighetene må i følge reguleringsbestemmelsene være tilgjengelig på utleiemarkedet store deler av året. Til å forestå denne virksomheten er det opprettet et bookingselskap, Ustaoset Booking AS.
Dette er for øvrig planer samtlige naboeiendommer hele tiden har pekt på som en naturlig løsning, og resultatet så langt er av alle oppfattet som meget positivt. Vår anbefaling har således hele tiden vært en kontrollert utvikling i pakt med gitte naturforutsetninger tatt i betraktning at en befinner seg på høyfjellet. Ikke en ”overkjøring og rasering” på bekostning av allerede etablerte miljøer.

Var naboene og Ustaosets Venner`s skepsis berettiget?
Medhold i tingretten, vedtak hos fylkesmannen og vedtatt prosess for å annullere påklaget bebyggelsesplan, viser med all tydelighet berettigelsen til den skepsis over saksbehandling i kommunen som har hersket blant de nærmeste naboer til prosjektene og den støtte dette arbeid har fått blant et stort antall brukere av Ustaoset gjennom ”Ustaosets Venner”.

På vegne av naboer og Ustaosets Venner takker vi derfor alle som så langt har støttet vårt arbeid.

Pål Caspersen
Knut Hagelien
Svein Helmers-Olsen
Finn Greve Isdahl
Christian Kongsli


Tilførsel foretatt i ettertid:
I THU møtet 13.02.08 skal klage over siste fradelingsvedtak opp til behandling. Rådmannens innstilling i denne sak er at klagene blir gitt medhold og at vedtaket oppheves.
Dersom THU følger rådmannens innstilling, betyr det at alle påklagede forhold er avgjort i favør av klager.
Karforretning med hjemmel i tidligere fradelingsvedtak, og som følge av Fylkesmannen vedtak av 12.12.07 ikke lenger er rettskraftig, får av kommunen tross dette ingen anmerkninger i grunnboken.

Kommentarer til Petter B. Namtvedt jr.,Tom Gran og Kåre Vindegg

Usataosets Venner har kun engasjert seg i prosessen rundt fremlagt og vedtatt bebyggelsesplan for Karivollen Ustaoset Hotell Fjellgata samt fremtidig reguleringsplan.
Agendaen her har vært at det må utarbeides en ny reguleringsplan før en går i gang med detaljregulering i form av bebyggelsesplan, synspunkter i tråd med uttalelser de mange hundre som engasjerte seg påsken 2006 har kommet med. Et stort antall hytte- og leilighetseiere rundt om på Ustaoset samt fastboende, har også gitt pengestøtte til dette arbeidet.
Den uttalte skepsis til planprosess, har i ettertid vist seg berettiget.
Det har også hele tiden vært et uttalt ønske fra Ustaosets Venner at synspunkter på planarbeidet burde fremmes i samarbeid med Ustaoset Vel. En slik samordning fikk imidlertid ikke gehør i Velets tidligere styre.
I og med at vedtatt bebyggelsesplan nå av kommunen er vedtatt opphevet, burde det således ligge til rette for en felles innsats for en best mulig reguleringsplan til beste for alle som skal oppholde seg på Ustaoset.

Uavhengig av det arbeid som har skjedd gjennom Ustaosets venner har et stort antall av de nærmeste berørte naboeiendommer, samlet og hver for seg, forfulgt en rekke feil ved planprosess, regel og lovanvendelse. Forholdene er uten unntak først prøvet løst gjennom henvendelser til kommunen og tiltakshavere, uten at dette har lykkes. Henvendelser har vært gjort både skriftlig og muntlig i form av møter/tlf. samtaler.
Alle påklagede forhold er ved senere behandling avgjort til klagers gunst.

Etter loven er alle eiendommer likestilt, og det finnes ikke noen særretter avhengig av hvem som eier disse, fastboende, næringsdrivende eller fritidsbrukere.
Det kan således ikke forventes at interesser knyttet til fritidseiendommer skal vike til fordel for ”fremtidig utvikling” eller et sluttresultat som går på bekostning av berørte fritidseiendommer.

Dersom Sameiet Ustaoset Appartement med 35 leiligheter ikke hadde brukt vesentlige resurser i kampen mot fremlagte planer, ville sluttresultatet slik Petter B. Namtvedt jr. viser til, i dag vært at et stort antall av leilighetene for lengst hadde måtte ofre både utsikt og et anstendig utemiljø for at planene om Fjellgata skulle kunne gjennomføres. Planene ville sannsynligvis også ført til en relativ verdiforringelse for berørte leiligheter.
Vårt syn på utbygging som påvirker våre boforhold i negativ retning, har kommune og eiere av ”hotelltomten” vært kjent med siden senest 2004.

Dersom Ustaosets utvikling skal være avhengig av at den enkelte tiltakshaver får ture frem uavhengig av naboer og det lovverk som ivaretar fellesskapet, er vi satt mange tiår tilbake i tid, og således det motsatte av det Tom Gran ønsker av utvikling.
Historien har vel også vist at Bua- og Hotellets utvikling påvirkes av andre forhold enn av stedets utvikling. Noen titalls leiligheter/hytte enheter fra eller til har så langt heller ikke hatt noen innflytelse på denne utvikling.
En byggeboom på Ustaoset hvor det utelukkende benyttes arbeidskraft som hentes fra andre steder av landet/utlandet, kan jeg heller ikke få til å harmonere med ønsket om varige arbeidsplasser for fastboende. All erfaring tilsier at det er jevn tilgang på arbeid over tid som skaper trygge arbeidsplasser og derved også grunnlag for nye fastboende.
Alt står og faller derfor med om stedets allerede over 1000 boenheter i fremtiden slutter opp om eksisterende tilbud og at disse tilpasses i tråd med etterspørsel. Det er tross alt kundene en lever av.
Eksempler på at det er fort å rive ned det generasjoner har bygget opp, er mange.
Innser kommunen og den enkelte utøver dette, ville mye være vunnet og mulighet for en bærekraftig eksistens sikret.


Svein Helmers-Olsen
Styreformann Sameiet Ustaoset Appartement