Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
, DET BIO-KRITISKE NETTVERKET VERSUS ENKELTE HYTTEEIERE I STEINALDEREN

Det biokritiske nettverket i de nordiske land, sterkest i Sverige og Tyskland, kan gi oss en pekepinn om hvorfor og hvordan produktomfanget innen bioenergi de siste årene er blitt økologisk innsnevret - og - kan også bli det produksjonelt. Undertegnede har bare arbeidet med biooppvarming i fem år, mens svensker, tyskere og østerrikere har minst15 års erfaring. Da hører en også som i mitt tilfelle en del om hva som skjer i biodrivstoffbransjen for mobile, ikke-stasjonære enheter. (se nedenfor)


AMBULERENDE VERSUS STASJONÆR BIOENERGI/BIODRIVSTOFFER
Til orientering kan vi dele inn bioenergi i nyere brensler brukt i ambulerende/trafikkale fasiliteter og enheter, der produktutviklingen for biobrensel globalt i f.eks. biler legger overdrevne beslag på jord-, skog- og vannressurser; og da snakker vi om det overveiende betydelige skadeomfanget som den negative klimaeffekten gir ved for ensidig dyrking av planter til biobrensel; kanskje kunne produksjon av etanol fra sukkerrør (beregningene ved Max Planck Instituttet, Tyskland) netto hatt en liten positiv effekt. Men ellers ligger det på sikt dårlig an for bioetanolen. En ting er i det store og hele de økologiske og potensielt nykolonialiserende problemene som framkommer i den 3.verden ved å sette igang etanolproduksjon til fortrengsel for regnskogen og på kostnadsdrivende vis dyrke palmeolje, mais (doblet pris nå på v-markedet!), raps o.a. til fortrengsel for nødvendig matleveranser. Vi snakker om plantevekster for etanoldrivstoff til bruk i biler/båter, etc. Men så var det vannet, da.

DET SPARSOMME VANNET - HVA MED
EN LITEN BIT HYDROLOGISK-BIOLOGISK MATEMATIKK?
Johan Rockstrøm ved Stockholm Miljøinstitutt har sett på vannmengdene som skal til i denne type ressurskrevende og eksploitative brenselproduksjonen. Han skriver at den årlige flommen i verdens elver kan måles til å dekke opp 14000kbm. Skulle man erstatte 50% av fossilt brennstoff med biodrivstoff innen 2050 (svenskene har limit for fossile drivstoffer i 2020), ville dette kreve opp mot 12oookubikkmeter med vann pr. år. Den norske vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes slutter derfor at en måtte ,,legge beslag på nesten alt rennende vann i verden!" I artiklen hans ,Enkle ,,løsninger"- tar han forøvrig med at lystgassen fra ulike produkter i landbrukets kunstgjødsel (nitrogenoksyd -N2O), som klimagass - er 300 ganger så effektiv som karbondioksid; Planck- Instituttet hevder at mellom 3 -5% av nitrogenet som blir påført dyrket mark som gjødsel, ender opp i atmosfæren.
Det andre kraftkomplekset ved bioenergi, er det vi kaller den stasjonære energien. Igjen figurerer Sverige nær sagt på topp i verden med det at 2,3 % av stasjonær energi utgjøres av pellets.
(Mens tallet for Norge er en andel på 1 promille) I første rekke er stasjonær energi elektrisk kraft, fjernvarme, kull og bio, ved, halm - og pellets - da nevner ikke Vassnes noe om solkraft-vind.

UT AV DISSE VIDERVERDIGHETENE KAN VI TREKKE SLUTNINGER OM AT
dersom vi kan få til en skånsom ressursutnyttelse av norsk (nordisk) overskuddsskog/overvokst skog eller restskog (nasjonalt harmonisert med såvel hogstmoden som urskog)- uten altså å redusere for meget skogens formidable evne til å absorbere CO 2 - skulle det være mulig å balansere bruken av slikt skogvirke (og halmvirke)i Norge ved å nytte trevirket som råstoff til en heller utstrakt pelletsproduksjon: - i dag på toppen 35000 (lusne) tonn - til minst 100- 150ooo tonn pellets. Men (!) - jeg iler med å tillegge at da må nasjonen og dets politikere/næringsliv legge til rette for en overføring av avfallsenergien sett som kraft til pelletsfabrikkenes produksjon. (Skogsvirket og fabrikkene må ligge og fungere regionalt for å unngå for meget transportering!)Slik at en da reelt og nokså totalt altså kan snakke om et økologisk biobrenselvirke flis/pellets i dette hundreåret innenfor det biothermiske drivstoffmarkedet. Hvis vi som i dag lokalt fortsetter å stjele strøm fra samkjøringsnettet, blir dette juks.

AKKURAT NÅ ER DEN BIOENERGISKE OMSETNINGEN SETT SOM ,SAMFUNNSREFORM` HELT PÅ RYGGEN I NORGE

fordi de politiske aktørene på ulike nivåer ikke støtter eller samordner den overordnede styringa som må til fra staten - som f.eks. i Sverige. Den norske krisen kommer fram på ulike vis ved at
1)ENOVA bare har delt ut 32 mill. kroner av noen og sytti (elendig,vinglete og helt feilslått propaganda!)- Som videre står i forhold til at olje- og energidepartementet, OED til tross for den puslete doblingen fra rundt 700 mil. kr. til 1,3 mrd kr for neste år. Jfr. at den totale miljøinvesteringa i Sverige i år var 10 milliarder sv. kr. ( Se ,,Klimp"-den svenske støtteordningen) - opp mot Erna Solbergs krav om å sette av 40 mrd n.kr. til et miljøfond?)
2) Ved at OED - Enova nekter å se på utdelingen av støtte mange Karì`er og Ola`er behøver rent pedagogisk som primær samfunnsreform for å få folk i gang med biooppvarming i fastboliger, fritidsboliger og offentlige bygg.
3) Ved at bærekraftdepartementene ikke samvirker i framstøtet, styringen og støttedelegeringen av biokroner til såvel det offentlige rommet som det private husholdningsmarkedet ved å kanalisere midlene til fylkene -kommunene for viderebefordring etter søknad! - Og det finnes flere vikarierende nesten like gode grunner til forfallet her i landet som tilknyttet tempoet i olje- og gassproduksjonen som "oljeminister Enoksens" i sin tid
4)ved ,forbudet` mot de grønne sertifikatene regjeringen nå har måttet gå tilbake på. (J.J.-materiale underbygget i ,,Halingdølen" 2006) Regjeringen har markedspsykologisk ikke skjønt det dugg av hva miljøindustrien har behøvd av support for å komme i gang med ulike produksjoner. Så da gikk solcellepanelproduksjonen til utlandet. Hvor blir det av støtte til jordvarmeboring, hvor blir det av support og styring av bølgekraft og tidevannskraft Høyskolen i Trondhjem annonsert for flere tiårs siden?!

ET TREDJE MOMENT TURDE VÆRE AT NORGE
ved å satse tyngre på import av biobrenselvirke fra planter i pressede Sørøst-Asias skoger - kan komme til å bidra den helt annen vei enn det å yte 3 mrd til bevaring av regnskogene?! I Amerikas bakgård Mexico, bananrepublikkene og Brasil vil Buschadministrasjonen ta ut etanolvirke ved massedyrking av mais, raps og sukkerrør - kanskje og palmeolje fra nedhogd regnskog-nydyrket jord som etterlengtet brenselvirke i amerikanske biler. Var det noen som sa ny produsering av CO2?!

"BACK TO BASICS" - NOEN REFLEKSJONER OM HVORVIDT SLIKE
BIOREFORMER KUNNE FÅTT NOE Å SI FOR FRITIDSBOLIGENE VÅRE.
Hvorfor ikke for Ustaoset? Nå går Hallingdal Pelletsfabrikk for alvor i gang med sin pelletsproduksjon, og jeg har flere ganger annonsert at hyttene våre må kaste ut gammeldagse oppvarmingsfasiliteter (ikke dobbeltbrennende vedovner og peiser, selvsagt!) - i særdeleshet parafinovnene.
Og hva er det man da hører her om dagen gjennom en og annen håndverker i lokaliteten? Jo, at noen av gamlekara av noen hytteeiere, når de skulle fiffe opp sitt ildsted - setter inn nye parafinkaminer i stedet for den gamle!!
Slå den!! Hvordan man kan unngå å få i gang ,,de små grå" under hele den nåværende tiden alle alternative diskusjoner har pågått, det er mer enn en gåte. Det er rendyrket bakstreveri, rett og slett! Man blir helt målløs av slik tankeløshet i det en håpet at ,steinalderen` lå bak en - og ikke i samtiden.

FOR - I DET BIOKRITISKE NETTVERKET HAR MAN IAKTATT
SMARTE INDUSTRISPEKULANTER SOM MARKEDSFØRER
nye parafinkaminer som om de overhode ikke forurenset, hvilket er blank løgn. Dette har lite å gjøre med hvorvidt de nye kaminene anvender mindre parafinbrensel - men svært mye med det å gjøre å snike til seg penger fra mer kunnskapsløse forbrukere. Det er forskningsmessig ikke noe som heter at en parfinkamin gjennom forbrenningen ikke vil omsette forbrent parafin til skadelige giftgasser. Og dett var dett, så langt. - Derimot kan de kraftige pelletsovnene vi har i dag, plassert et sentralt sted i hytta avgi tilrekkelig varme. (ved å åpne dørene til soverommene før dere legger dere!) Og det går an som jeg gjorde i år å sette inn en ekstra pelletsovn, og f.eks. i en støtte hytte disponere to - 2 - stykker, sann!
Hvis du/dere kan komme til meg å si at du har en ennå mer skånsom og billigere oppvarming enn pellets, skal jeg bære deg fram gjennom verden ,,på gullstol." Tror foresten dessverre ikke utover dette p.t. det finnes særlig mye mer gull å ta av, eller?

KULTHAUG 20. des. 2007 God Jul og Godt Nyttår!
Hilsen Jo Jacobsen, samfunnsøkolog og hyttemann

Re: , DET BIO-KRITISKE NETTVERKET VERSUS ENKELTE HYTTEEIERE I STEINALDEREN

Re: , DET BIO-KRITISKE NETTVERKET VERSUS ENKELTE HYTTEEIERE I STEINALDEREN

Jojo, det høres sandelig økologisk og fint ud, men måske kunne debat tonen lægges lidt mere koselig an, så var det måske flere som lyttet. Desuden har parafinovener jo fungert i flere generationer, og mange af de kan brende ved samtidig.

Osse i Danmark skyder økologerne med "pellets", og det blir langsomt lidt flere, men primært de som har stort opvarmningsbehov (store uøkologoske hytter?) og gode transportmuligheder.

med koselig hyttehilsen fra en varm parafin og ved opvarmet hytte

Finn Gjersoe