Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ustaoset Avløp AS

Vi har pånytt mottatt en purring fra Ustaoset Avløp AS og det har åpenbart mange med meg som ikke har innbetalt. Det er med økende forundring vi mottar denne betalingspåminnelsen etter alle mine utallige henvendelser til Ustaoset Avløp med spørsmål som ennå står ubesvart. Jeg oppfatter det som meget pussig at Ustaoset Avløp ikke tar dette mer seriøst men tror at hytte eierne på Ustaoset uten videre innbetaler 125,000 +++ uten å få en tilfredsstillende redegjørelse og avklaring om helt essensielle spørsmål. Jeg har flere anledninger skriftlig og muntlig prøvd å ta kontakt for å få svar på spørsmål knyttet selskapet og deres planer uten at de er blitt tilfredsstillende besvart og vil nå prøve via dette forum og se om det er andre som har synspunkter eller kan bidra til en oppklaring. Jeg kan for øvrig opplyse at jeg har ved flere anledninger har vært i kontakt med kommunen for å få avkreftet påstander som er fremsatt mht pliktig tilknytning som ikke medfører riktighet. I utgangspunktet må det selvsagt sies at dette initiativet er positivt, men det krever likevel ryddighet og god informasjon fra initiativ takerne slik at det ikke spekuleres om det er vikarierende motiver eller hva som er årsaken til at alle fakta ikke er fremlagt og besvart.
Jeg har følgende spørsmål som jeg gjerne ønsker å få besvart før undertegnede vil ta endelig stilling til prosjektet.
Hvorfor er dette selskapet organiserte som er et AS og ikke som et andelslag? Hvorfor får ikke hver deltager som skyter inn en andel, en part i selskapet som står i forhold til den verdien som er skutt inn i selskapet? Selskapet har etter hva jeg er kjent med stiftere som kontrollerer selskapet med en aksjekapital på 506,000 og de mange hytteeierne som skyter inn NOK 125,000 i selskapet mottar kun en symbolsk aksje om jeg har forstått dette riktig?
Hvilke avtale er inngått med kommunen? Er den tilgjengelig?
Når overtar kommune anlegget og hva skjer med de som blir koblet til anlegget i ettertid? Hvem vil få inntektene av det beløpet som da skal innbetales? Vil det bli aktuelt å tilbakebetale inntektene til de som bidrar (innskyterne) til utbygging av kloakknettet eller blir dette returnert til Ustaoset Avløp AS og tilbakebetalt ihht aksjefordeling eller vil kommunen få inntektene?
Det er normalt at kommunen har en 10 års frist fra de bygger ut et kloakksystem til de krever påkobling fra eksisterende hytte eiere. Dette har jeg fått bekreftet fra kommunen, men siden kommunen ikke hadde inngått en avtale med Ustaoset Avløp sist jeg var i kontakt med dem var dette ikke blitt behandlet eller avgjort men høyst sannsynlig vil det bli denne løsning som ville bli vedtatt/praktisert. Om dette er gjort i fellesskapets interesse, hvorfor er da ikke det lagt opp til et fast beløp til alle som skal/må koble seg opp til kloakksystemet og ikke som nå kun en avgift for bygging av infrastrukturen? Det betyr som kjent at kostnadene/investeringen blir meget ujevn for den enkelte hytteeier avhengig av hvor trasene er lagt da den enkelte selv må påbekoste tilkobling til hovednettet. Jeg har som sagt prøvd å kommunisere med kontaktpersoner i Ustaoset Avløp siden prosjektet ble dradd i gang uten å lykkes og håper nå at det blir mulig å få svar på de spørsmål som sikker andre med meg har i denne saken.

Re: Ustaoset Avløp AS

Ustaoset Avløp takker for dine innspill og spørsmål, og vil svare deg i et brev en av de nærmeste dagene.

Re: Ustaoset Avløp AS

Takk for svar, men ser helst at tilbakemelding og spørsmål også blir besvart her i debattforum, da dette har sannsynligvis stor allmenn interesse.

Re: Ustaoset Avløp AS

Kunne noen forklare hvorfor man får innbetaling for kloakkavgift fra Hol kommune fra 01.07.07 mens hytten fremdeles ikke har blitt koblet til kloakknettet?

Re: Ustaoset Avløp AS

Jeg må dessverre nok en gang konstatere at vi ikke har mottatt svar/brev fra Ustaoset Avløp AS som tidligere lovet. Dette ser dessverre ut til å føye seg inn i rekken av mange forsøk med ubesvarte henvendelser. Jeg er dessverre redd for at Ustaoset Avløp også denne gang ikke vil ta bryet med å besvare spørsmålene knyttet til Ustaoset Avløp AS.
Hva er årsaken til at Ustaoset Avløp ikke vil bevare spørsmålene? Det burde være i alles interesse at alle spørsmål/forhold blir besvart og at gode løsninger blir valgt. Jeg har mottatt henvendelser fra andre hytteeiere som også finner det underlig at Ustaoset Avløp AS ikke ønsker eller tar tid til å besvarer spørsmål som åpenbart har allmenn interesse. Vi imøteser et svar.

Re: Ustaoset Avløp AS

Nedenfor følger brev som idag 20.sept 2007 er sendt til Sturle Harald Pedersen:

Bygging av avløpsledning i sone D

Vi viser til ditt innlegg på debattsiden datert 11. september 2007 og vil med dette brevet forsøke å besvare dine spørsmål så godt det lar seg gjøre.

Det var Ustaosets Vel som i sin tid tok initiativ til å danne et avløpsselskap, og advokaten de rådførte seg med anbefalte å opprette et aksjeselskap. Selskapets formål er ifølge vedtektene å: ” forestå utbygging av avløpsnett på Ustaoset, herunder være bindeleddet mellom de enkelte hytteeiere og fastboende på den ene side og Hol Kommune på den annen side, samt hva står forbindelse med ovennevnte.”

Hol Kommune har definert området som skal avkloakkeres og kalt dette Ustaoset Rensedistrikt. Dette området er igjen delt inn i soner. Avløpsledninger er allerede bygget i sone F og sone B, og nå står sone D for tur.

Etter ønske fra Hol Kommune er det utarbeidet en egen avtale for hver sone. Det er således inngått en avtale mellom Hol Kommune og Ustaoset Avløp AS datert 07.05.2007 angående prosjektering og bygging av avløpsledning i sone D.

Hver deltaker tegner en aksje til kr 1.500 pr hytte/påkobling. De som har flere aksjer har flere hytter/tomter som skal kobles til. Det er i dag omkring 350 aksjonærer.

Anleggstilskuddet går i sin helhet til utgifter til prosjektering og bygging av selve ledningen. Ustaoset Avløp AS er ikke opprettet med tanke på å skape overskudd.

Kommunen skal i henhold til avtalen overta ledningen når den er ferdigstilt. Anleggstilskudd skal innbetales til Ustaoset Avløp AS i 10 år etter ferdigstillelse av ledningen. Erfaringen fra de to sonene som er ferdigstilt er at det er svært godt samsvar med innbetalt anleggstilskudd og reelle kostnader. I den grad det er en restkapital når hele området er ferdig utbygd, blir det opp til generalforsamlingen å avgjøre hva som skal gjøres med det.

Praksis her er lik det som er i boligfelt og nyregulerte hyttefelt, der den enkelte må koste stikkledning fra egen eiendom til kum på hovedledning. På grunn av at det på Ustaoset er en del store eiendommer kan det bli lang stikkledning for enkelte.

Hvis du har ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Ola Vindegg på tlf 90032000, han sitter i styret og har vært med fra starten.


Med vennlig hilsen
for Ustaoset Avløp AS


Gro Vindegg

Vedlegg: Kopi av avtalen mellom HK og UA, samt kopi av vedtektene

Re: Ustaoset Avløp AS

Vi takker for Deres tilbakemelding, og svar på noen av de spørsmål som er blitt rettet til Ustaoset Avløp. Det er fortsatt et par viktige spørsmål som er ubesvart/uklare. Det fremstår fortsatt som underlig at det ble valgt å opprette et aksjeselskap fremfor et andelslag som er vanlig praksis i slike saker, men uansett selskapsform fremstår det fortsatt uklart hvordan forholdet er mellom innskudd/anleggskapital og aksjekapital. Dere opplyser at det er ca. 350 aksjonærer som har innbetalt 1500 per aksje. Har de som har mer en aksje også betalt inn 125,000 x antall aksjer slik at deres eierandel/antall aksjer står i forhold til innskutt anleggskapital?
Jeg forstår at Ustaoset Avløps formål ikke er å skape overskudd, men det er likevel både interessant og viktig å vite hvordan innbetaling av anleggsmidler står i forhold til utbetaling av fremtidig inntekter fra innbetaling av påkoblingsavgift etter at anlegget er ferdig utbygget (som opplyst tilfaller alle inntekter fra tilkobling Ustaoset Avløp i 10 år etter at anlegget er overlevert Hol kommune)?
Ustaoset Avløp vil som kjent ikke få løpende vedlikeholdsutgifter ved anlegget da Hol kommune overtar dette ansvaret ved innkrevning av kloakk og renovasjonsavgift. Det er helt klart at Ustaoset Avløp vil få flere hytteeiere og tomteeiere som vil koble seg på anlegget i de neste ti årene og det bør da være klart hvilke tanker en har gjort seg mht inntekter fra tilkobling av nye hytte- og tomter eiere og hvordan tilbake betaling av overskudd fra dette skal fordeles/tilbakebetales, spesielt viktig er dette om antall aksjer ikke er fordelt iht., innbetalt anleggsmidler dovs. iht., hva den enkelte faktiske har bidratt med for å realisere utbyggingsplanene. Det vil som kjent ikke medføre ekstra kostnader for Ustaoset Avløp om nye hytteeiere/tomter blir koblet opp til eksisterende infrastruktur. Det som fremstår som uklart er om det er et misforhold mellom innskutt anleggsmidler og antall aksjer som er utstedt? Det opplyses at generalforsamlingen vil bestemme hva som skal skje med restkapital i selskapet etter ferdig utbygging, det er i og for seg uproblematisk, men da må selvsagt antall aksjer være fordelt iht innskudd slik at utbetaling ikke skjer iht aksjer, da dette om jeg har forstått det riktig ikke gjenspeiles i innskutt kapital.
Det vises til at det er vanlig praksis at den enkelte må påbekoste stikkledning fra egen eiendom, det er for så vidt riktig, men det er velkjent at kommunen eller utbygger i nye hytte/boligfelt må legge til rette for en infrastruktur som er fornuftig og rimelig. Den traseen som er valgt i dag avviker etter min mening fra dette prinsippet og en dialog om trasevalg har vært vanskelig. Det er vanlig praksis at kloakkanlegg følger eksisterende infrastruktur dvs veinettet, dette har ikke blitt praktisert i utbyggingsfelt D og hadde en ønsket å lage en enkel løsning ville mitt forslag om en fast tilkoblingsavgift som benyttes mange steder vært å foretrekke, da ville en unngått diskusjon om hvor traseen skulle bygges. Vi imøtser deres svar.

Re: Ustaoset Avløp AS

Det har lenge vært et sterkt ønske om å komme igang med avkloakkering av Ustaoset, og da avløpsselskapet ble dannet var det nødvendig med en startkapital. Alle innen Ustaoset Rensedistrikt ble derfor kontaktet via et informasjonsbrev og bedt om å tegne seg med en aksje for hver planlagt fremtidig tilkobling. Det ble i denne forbindelse tegnet flere hundre aksjer blant hytteeiere og fastboende. Dette viste et flott engasjement og har gjort det mulig å starte dette store prosjektet.

Etterhvert som prosjektering av de enkelte soner er kommet igang, er alle som ikke allerede er aksjonær blitt bedt om å tegne en aksje pr tilkobling. Alle deltakere er derfor aksjonærer. Videre må alle deltakere betale et anleggstilskudd pr tilkobling. I sone D er anleggstilskuddet kr 125.000. Til orientering kan vi nevne at deltakelsen er så godt som 100% i de sonene som er ferdigstilte. I sone D er også oppslutningen meget god, men vi savner noen få.

Slik styret ser det er det lite sannsynlig at det blir en restkapital. Man ser imidlertid at spørsmålet bør klarglegges nærmere, og styret har derfor meddelt at det vil gå gjennom problematikken og legge den fram for generalforsamlingen neste år.

Når det gjelder trasevalg er det gjort utfra en helhetlig, økonomisk og faglig vurdering for å tilfredstille alle parter, dvs at ledningen legges så skånsomt som mulig i forhold til naturen, at det er mest mulig fritt fall og at de kommunale krav blir oppfylt. Gjennom tillyste befaringer og dialog underveis er personlige ønsker og behov etterkommet så langt det er mulig uten å gå på bekostning av det førstnevnte. Der det er mulig blir traseen lagt til veien, men for å unngå alt for mange pumpestasjoner er det også lagt vekt på at traseen får fritt fall.

Vennlig hilsen
for Ustaoset Avløp AS

Gro Vindegg

Re: Ustaoset Avløp AS

Det er positivt og hyggelig at det er et sterkt engasjement blant fastboende og hytteeiere og at det er god oppslutning om de prosjekter og tiltak som skal realiseres for at Ustaoset verdier og miljø skal ivaretaes på en forsvarlig måte. En forutsetning for et sterkt samhold er at det blir arbeidet for god kommunikasjon, gjensidig respekt og åpenhet. Når det gjelder historikken og bakgrunn for initiativet er den i og for seg interessant og gir både innsikt og forståelse.
Vi konstaterer likevel at det er slik at aksjene i Ustaoset Avløp AS ikke gjenspeiler den kapital som den enkelte har skutt inn til å realisere utbyggingen og slik sett er det en reell ubalanse mellom ”nye og gamle” aksjonærene mht medinnflytelse. Jeg forstår det slik at Ustaoset Avløp ser denne problemstillingen og vil vurdere dette og fremlegge et forslag til løsning. Det er etter min oppfatning klart at Ustaoset Avløp vil kunne få betydelige innbetalinger/overskudd etter at anlegget er utbygget. Iht de opplysninger som er gitt tidligere vil Ustaoset Avløp motta alle tilkoblingsavgifter i etter at anlegget er overtatt av Gol kommune i de påfølgende 10 år.. Ustaoset Avløp har da ingen andre utbyggingskostnader på anlegget og overskuddet skal da sannsynligvis/selvsagt tilbakebetales til innskyterne og/eller aksjonærene. Gol kommune vil i denne perioden dekke sine kostnader gjennom rennovasjons avgift og vil ikke ta del i inntektene fra påkoblingsavgiften. Etter at anlegget er ferdig vil det selvsagt bli flere som må/skal kobles opp mot den nye kloakknettet i den overgangsperioden som kommunen vil fastsette for tilkobling til kloakknettet (sannsynligvis 10 år).
Jeg forstår at det er blitt gjort en vurdering og vekting av interesser mht trasevalg, men det er ukjent for meg at det har vært befaring i sone D og at personlige ønsker og behov er blitt vektlagt og besvart. Den manglende informasjonen og kommunikasjonen har vært hovedproblemet for mitt vedkommende. Jeg er likevel glad for at Ustaoset Avløp nå ønsker å gjøre noe med dette.

Re: Ustaoset Avløp AS

Jeg ønsker bare å komme med noen korte kommentarer:

Vi på Ustegammen setter stor pris på at noen ønsker å bruke sin tid på prosjekter til fellesskapets beste - styret m.f. som har engasjert seg i Ustaoset Avløp AS fortjener ros for dette arbeidet.

Vi fikk innkalling til befaring og generalforsamling pr. post - i god tid før avholdelse - og hvor trasèvalg for avløpsledningen var avmerket på vedlagt kartutsnitt. På befaringen fredag 22. juni fikk vi presentert våre ønsker for "justeringer" og en konstruktiv dialog om trasévalget. Vi ser ikke hvordan informasjon og kommunikasjon kunne vært gjort på annen måte.

På generalforsamlingen senere på dagen var kommunen tilstede og orienterte om prosjektet. Alle fikk besvart sine spørsmål på en OK måte.

Hvis vi alle støtter opp 100% om prosjektet nå så har vi løst "problemet" med at noen kobler seg på senere - med påfølgende innbetaling til Utstaoset Avløp AS. Samtidig må vi ha den tillit til styret i selskapet at hvis det skulle være penger igjen når hele området er utbygd - så vil de anbefale overfor generalforsamlingen at pengene blir brukt til fellesskapets beste. Det er kanskje noe vi ikke bør "bekymre" oss for nå?

Stå på videre - vi synes det skjer veldig mye positivt på Ustaoset nå!!!!