Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
DESSVERRE HOL KOMMUNESTYRE - DETTE ER IKKE KLIMATIDSMESSIG!

OPPSUMMERING ETTER 2,5 ÅR FRA INFORMASJONSNETTVERKET BIOTHERMA TIL KOMMUNEPOLITIKERENE I HOL.
Brev av 17.juni -07 til Hol kommunestyre ved ordfører Kaupang og Sentraladministrasjonens samfunnsutviklingsavdeling av 17.juni - 2007 ved kulturøkolog Jo Jacobsen, ,Nettverket Biotherma`.
Formelt: E-postmottak html ikke anvendpart her til adressen: "postmottak a hol.kommune.no"


AD BREDDE OG EFFEKTIVITET I KOMMUNENS BIOVARMETILBUD OG OVERFORBRUKET AV STRØM

Kort om bakgrunnen
Undertegnede vil få å minne om personlige anstrengelser i form av tilskudd til pelletskamin(avslått for 2. gang) og diverse avisinnlegg om biovarme, såvel som avisa ,Hallingdølens` meldinger (okt06/mars07) om at de 5500 fritidsboligene (se antallet i HD 17.06.07,s.6 - ks a hallingdolen.no, oppslag ,,Slaatto")) i Hol kommune anvender dobbelt så mye strøm (primært til oppvarming) som fastboende boliger. Nettverket Biotherma, her ved meg, har ikke vansker med å lykkeønske de som har fått innvilget støtte fra årets tildeling og ønsker dem lykke til og velkommen etter med supplement til og endring av ildstedene. Legg gjerne merke til alle sammen hvor vesentlig mye billigere og bedre dette blir enn ved ,,normalt strømforbruk!"
Men det handler såvisst ikke om dette aleine.

KOMMUNESTYRETS SAK Å POLITISERE OG REVURDERE OMFANGET PÅ SAKEN BIOVARME - NYE RAMMER. DETTE TRASS I AT ,,RETNINGSLINJER VEDTATT AV HOL KOMMUNE 27.1. 2005" OG NÅ ETTER REVISJONEN, SAK.NR. 20/07 I.MARS I ÅR IKKE INNEDBÆRER EN ENESTE VURDERING AV DEN FORMIDABLE FRITIDSBOLIGMASSENS FEILAKTIGE ENRIGFORBRUK AV I DAG.
Ordlydens innhold eksempelvis til dem som har fått avslag - inneholder generelt politisk og spesielt sosialt et par hovedfeil:
1)GENERLT POLITISK
Som følge av ovenfornevnte postulat er det svikt i Energifondets økodimensjonerte tilskuddsramme (ikke enkeltsatser isolert sett), da dette etter de nye nasjonale rammene som er på vei avslører politiske mangler. Da i Hols beregningsgrunnlag fra dem som skal føre de økopolitiske tilskottsvurderingene, altså primært politikerne ved formannskap og kommmunestyre.
2)DET ER VIKTIG Å FØRE EN DIALOG OG KOMMUNISERE SKIKKELIG
Underordnet pkt. 1), men likefullt essensielt: svikt i kommunens evne ved Sentraladmninistrasjonen/Samf. utvik. i å kommunisere og tilsende søkeren avslagsbrevet til hjemstedsadresse så søkeren kan nå tidsfristen for klage. Det fikk han ikke, fordi man er ikke på hytta hele året?! Det går altfor lang tid fra ,,MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILDELINGS AV MIDLER FRA ENERGITILTAKSFONDET. VEDTAK I EUV 25.04.07 via Sentraladministrasjonens svar av 8.05.07 - til søkeren på hytteadressen 13. juni mottar avslaget. Helt uholdbart.

SKYLD IKKE PÅ ENERGIUTVALGET - ANSVARLIGGJØR POLITIKERNE
Polemikkgrunlaget for denne teksten retter seg altså på ingen måte primært mot selve Energiutvalgets (EUV)nåværende rammedisposisjoner, da de fattes av de politiske instansene. Men teksten her står for min del i beste fall for en nærmere helhetsvurdering politikerne ved Formannskapet og Kommunestyret til enhver tid fører for energisektoren sin. Flere regionale og lokale nettverk er på det rene med at Hol kommune oppdaterer sin gamle Energirapport, men vil utover øyensynlig komme til å avkreve Hol et eget klimaregnskap.

NYE NASJONALE KLIMAVEDTAK VIL FORDRE AV HOL KOMMUNE EN GANSKE ANNEN KLIMAPROGRAM SOM:
PLAN FOR ENERGIBRUKEN/STRØMSPARING, REDUSERING AV FORURENSNING I GAMLE ILDSTEDER OG NYDIMENSONERING AV TILSKUDDENE TIL BIOVARME GJENNOM ENERGIFONDET VED EUV.

Den styrtrike kraftkommunen Hol har høye låneavtaler, og et høyt nivå på å tilrettelegge for næringsutvikling, sentrumsutvikling og for en del offentlig sektor. Men har samtidig for høyt tempo i utbyggingssektoren og betenkelig låge målsetninger i energiforbruket og energiøkonomisering.- Den eneste måten å opptre tidsmessig på i disse klimatider, er at politikere ser bort fra altfor byråkratiske kommuniseringsformer vanlige folk og miljøarbeidere betegner som ,økokratiske`:

NY KLIMAPOLITIKK I SAMFUNNSBYGGINGEN KREVER ELIMINERING AV LATTERLIG LÅGE ENERGITILSKOTT -
LEGG ET NULL TIL PÅ DE KR 600 ooo KOMMUNEN GIR UT. MED 6.MILLIONER VIL MAN FÅ BORT ,,DE OG VI"-TENKINGEN RETT OG SLETT VED Å FJERNE OVERSØKINGEN TIL BIOSTØTTEN.

Generelt:
Eneste måte å få bort oversøkingen til biostøtten på, er at dere politikere våkner opp - ser at hyttefolket (ikke ,,De- og - vi") utgjør en inngående sentral del av kommunens ve og vel ved at kommunen tjener penger på å selge strøm til oss hytteeiere: Men Energifondets tilskuddsrammer må økes formidabelt. Fordi det er bevist at avgassene og strømoverforbruket har økt dramatisk i kommunens fritidsboliger - hvilket i høy grad er politikeres ansvar!
Det er her i Hol dette skjer og det er her det må gjøres noe.
Spesielt:
Blant de 5500 fritidsboligene i kommunen, er i høyeste grad sosial lagdeling til stede - man kan bare med store vansker påstå at rike hyttebaroner er i flertall. For hytteiere flest er det en formidabel oppgave å sørge for økonomi til såvel hus som fritidsbolig og familiemedlemmer som skal studere og alt mulig. Dertil er vi mange pensjonister som hytteiere i Hol som skal klare sine utlegg.

FÅ PÅ PLASS KORREKT BIOVARMEINFORMASJON TIL FORBRUKERNE

Det er noe så nær en kjennsgjerning at vår fjellbygdbebyggelse fra 65o til 115o m.o.h. fortsatt vil få kalde vintre en tid framover til tross for illevarslende meldinger om stipulert snønivå på 1ooo meteren i dette hundreåret.
Ad biovarmeinformasjon til forbrukerne: I ,,Saksopplysninger" fra Hol kommunes møtebok av 25.04.07 framgår det at hele 74 har søkt om luft-varmepumper, som bruker en hel del strøm og som blir ineffektive under minus 18 grader. Ikke oppmuntrende, da mange miljønettverk og organisasjoner anbefaler helst luftvarmepumper i våre kyststrøk eller strøk som har høye vintertemperaturer målt i forhold til de låge i innlandet. I følge opplysningene har kun 7 meldt søknad til pelletsovn i Hol, og det er nedslående dårlig. Jeg gjentar: vi som jobber i kretsen rundt den nye pelletsbruken i Øvre Buskerud mener dette pr. i dag nærmest betegner en stillstand i forhold til enkelte andre kommuner! Undertegnede har på dette nettstedet meldt om gode erfaringer med overgang fra parafinovn til pelletskamin - så informasjonsmessig må det umiddelbart gjøres noe. Undertegned synes kommunen plikter å opplyse om alternativene: at den besparende og miljøriktige anvendelsen av biovarme - pellets er atskillig mindre kostbar enn å fråtse i panelovnvarme til enhver tid.

SUMMA SUMMARUM går følgelig denne teksten ut på at det går altfor treigt i energisektoren for private forbrukere - en kan si at Hallingdal knapt i det hele tatt er kommet i gang i den private fritidsboligparken med å legge om. Det er svært få som kan slå seg på brystet og si ,Dette har vi gjort.` Den nære framtid vil snart melde helt andre ulike krav til energiøkonomisering og dere politikere har et betydelig informasjonspotensial å gå på og ansvar for adekvate beslutninger på vegne av flertallet. I dag gjenstår det så meget at det blir noe så nær som nedslående å iakta hvor lite ansvar som omfattes av de voksende kravene til biovarmeutvikling. Som til at nasjonen lokalt og regionalt må gå inn i energisektoren sin på et helt annet vis. - En må dessverre konkludere med at i dag, når det gjelder fritidsboligsektoren - i Hol som i de andre store hyttekommunene - foregår det, hva panelovnoppvarming angår, et utstrakt unødvendig og ved forbrukeren en ekstremt kostbar strømplyndring fra landets samkjøringsnett. - Så, det er nok ikke bare til de unødvendig høye kraftprisene vi skuer; men bortsett fra den forhatte og ufolkelige nettleien, hvor Osvald Medhus mange ganger korrekt har påpekt svære svikt: Det er nok også innenfor rammene for biooppvarming at noen og enhver ,,er på luftetur." Velkommen etter, Hol.

Ustaoset 17. juni, 2007 Med naturvernlig hilsen
Jo Jacobsen