Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
FRA FORBRUKERDEBATT TIL MILJØERKJENNELSE? - FORSØK PÅ EN OPPSUMMERING

DEL I
Innledningsvis

,,Hvi skrider menneskeheten så landsomt frem?" skrev en viss her Henrik Wergeland, som også i samfunns-debatten spurte ,, Jeg i dårlig lune Morgenblad?"
-- Jeg synes liksom det lyder så fortrøstningsfullt å støtte seg til radikaleren Wergeland - ikke fordi det er blitt så moteriktig polItisk korrekt å være for miljø for en som har stått midt oppe i det i noen tiår. Mer fordi en gleder seg over slike gode innlegg i dagens ,,Hallingdølen",20.mars: Hvor signaturen SH-O klokelig konkluderer med å advare utbyggerkommunen Hols ja-tilsagn over en lav sko til utbygginger og avrunder det hele med å minne om det jeg lenge har krevd for fritidsboligene: på bakgrunn av ,,bit-for-bit"-fortetningene etterkommer midlertidtig byggestans i ti år inntil forholdene er avklaret og kommunen er istand til å følge opp sine egne inten-sjoner og forpliktelser!

OM DEBATTENS INNRETNING
I hvertfall synes undertegnede at dethar vært greit en stund å få den pågående nettstedsdebatten litt på avstand; amtidig som jeg ikke oppfatter meg som innsender til en leserside, men som flerårig skribent i en langt fra ubetydelig, ja - nær sagt samfunns-debatt. For jeg ville selv være med på å legge premissene, om ikke annet så for min deltaking i dialogen om Ustaoset sentrums framtid, og da er jeg kommet til at noen linjer framstår klarere nå. -
Har det ikke da slått flere at t.o.m. kanskje hovedinnretningen på nettstedet Vindegg i mangt har hatt preg av en til tider ensidig forbrukerdebatt? Og hvis så i det minste har litt rimelige dimensjoner over seg, har vi ønsket og fordel av en slik ensidiggjøring?

UTVIKLING er et komplekst omgrep å hanskes med. Før eller senere måtte i hvertfall spørsmålet om vårt sentrums organisasjon - byggemasse, infrastruktur, trafikkalitet og estetikk komme opp - og SH-O drar også i dag inn omgrepet etikk. - Historisk sett på Ustaoset kom alt dette opp nær sagt først etter at utenbygds investorer i et veritabelt motens landsbyprosjekt av alpin karakter ,, gikk til angrep på" passiviteten (og muligvis mangel på samhold) i sovebyen Ustaoset. - Kanskje ikke så rart det, så lenge fjellhyttebyen Ustaoset gjennom 100 år har vokst fram ,,av seg selv." ,,Soveby" også i den forstand at nødvendige miljøløsninger med tiden hopet seg opp uten at noen samfunnsmessig eller lokal organisasjon sto klar til å ta fatt på oppgavene som lå i hva utvikling skulle innebære. Det fantes lenge ikke noen ,,oppdragsgivere" i en tilrekkelig klardefinert rolle - inntil til slutt kommunen fra 1970 - 80årene ofte med kartforretningene begynte å melde sin adkomst. Først flere tiår etter at Ustaoset hotell - med el. uten ,,særklasse", førte sin egen kloakk inn gjennom drikkevannet med gul tyfus til følge, hadde opinionen i det norske miljøsamfunnet og kommunen så smått begynt å få nok - også på Ustaoset. Resultat er nå gammelnytt som vi alle kjenner gjennom den pålagte kloakkeringen i det å legge hyttebyen i rør. - En og annen eller fler som er interessert iaktaker til ,,prosessen Ustaoset", overveier kanskje nå med rette at det ikke er nok å sitte hjemme i byen/tettstedet nede i lavlandet og mer el mi. helt overlate oppgavene med de nødvendige fasiliteten på Oset til tilfeldige aktører? Eller gir det ,,mersmak"
å fortsette med en slik overurban synsvinkel a la å la humla suse? -

ARROGANSE FOR FALL?
Eller kunne det i større grad være på tide for de lokale grunneiere/hytteeiere å ta til med å oppsøke nærheten til de nødvendige temaene - til en del av de tingene, som først og fremstfordrer ,tilstedeværelse` på Ustaoset -uten masser av tilfeldige aktører og spekulanter, uten å arrogant avvise en smule kunnskap til turistkommunen Hol og det stedlige Hallingdals hovedorgan -,,Hallingdølen"? Nå iler jeg med å si at flere av våre ,,gjester" på Oset fra Bergensområde, Oslo osv. som u. holder en av landets beste distriktsaviser; en avis som bl.a. relativt kompetent har avspeilet og avslørt utbyggingskommunen Hol med buksene nede... Men altså nå som det er satt et foreløpig punktum for kloakkeringen, har hyttefolket på Ustaoset historisk ikke spesielt mye å rose seg av, har man vel?

ALLTID JOBBEN MED Å SI FRA
All den hurumleien som oppsto, da de nye investorene for nytt sentrum kastet noen brannfakler inn gjennom vinduene i godtfolks hytter, er derfor etter min kanskje ikke altfor overaskende mening selvforskyldt.-Jeg bare skyter inn at jeg nær sagt fra dsg en attakerte kommunen for en lemfeldig og ikke uten videre beste planlagte, økologiske løsning på hyttebyens mest fornødne problem. Kommer tilbake til det! I og for seg skal vi ikke for enhver pris kappes om hvem som var først om tingene, når det gjaldt det å melde fra om miljø og trafikk/parkeringsproblemer og hyttefortetning. Flere håndfulle personer gjorde i sin tid en god jobb her.

ER IKKE BESINNELSE OG FORSONING I MENINGSUTVEKSLINGEN NÅ EN HOVEDSAK?
Om vi så da fikk en etter fleres mening litt for kulørt ,,rådslagning", men likevel utmerket underskriftsaksjon mot investorenes og kommunenes ,,lynkjappe" tillatelse til ny utbyggingsplan, oppsto det på nettsidene, igjen i følge oppfatningen min - en heller konstruert ,,generasjonsdebatt" om hva unge og hva eldre skulle foretrekke for den nye Ustaoset-utbyggingen. Det var i følge enkelteksponentene for et ,morsomt Ustaoset` ikke grenser for hvor ,,konservative" vi utbyggingsreflekterte representantene av den litt eldre garde var som til visse ting nå sa stopp. ,, Tenk det Hedda!" akkurat som ikke vi andre enn unge (?) tilhengere av et ,, morsomt" Ustaoset kunne ønske oss et greit sted å gå og ta en afterskidrink eller en dans. Det er bare det i kampens hete at det er altfor lett å overse skillelinjene mellom godt og dårlig. Og grunne utsagn finnes overalt - uten at det ofte nok brunger partene i en meningskonflikt til forsoning. - Men nå er det etter min mening just forsoning og ydmyk lytting og etterprøvelse som må til - nå når i mai/juni kommunens utkast til ny reguleringsplan etter over tyve års venting endelig blir lagt ut et til høring.

FALSK GENERASJONSDEBATT OG GOD
SENTRUMSFORNYELSE
Generasjonsdebatt eller ikke, jeg tror ikke når det angår endringer i byggestrukturen estetikk og dens infra- i hvertfall i dag lar seg gjøre å opptre i lag med strutsen og fortsette å late som ikke en viss fornyelse/utskifting og forskjønnelse av de aktuelle bygningene og deres høyde er på sin plass. Jeg må be om at bråket omkring dette legges til side - hvis ikke risikerer vi bare å få en inntil det latterlige og lite forsonende diskurs, hvor ustaosetfolket bare risikerer å grave seg ned. Hvorfor dette? Før jeg går nærmere inn på dette, vil jeg ikke desto mindre få takke de som med stor personlig innsats har satset mye på å dimensjonere og utstaffere nye sentrumsforslag med en tilforlatelig avpasset arkitektur. Jeg mener såvisst ikke denne biten har vært ,,en ensidig forbrukerdebatt", men en naturlig tilføyelse og vel så det. Takk!- For et vakrere Ustaoset sentrum - det trengs!

FRA OVERKOMMELIG KONTROLL TIL UKULTUR?
For - sett i forhold til de eksponentene eller representantene blant oss for en fortsatt rolig oppdatering og tilpassing til den nye tid ( som bl.a.undertegnede har annonsert) for Ustasoet fjellhytteby - mener vi at vi har ført et troverdig forsvar for en noenlunne edruelig vekst og fornying som vi kan være bekjente av - og - som etter mitt skarve skjønn stiller tilhengerne av en ekstensiv inn til det aggressive utbygging i retning av en fjellandsby helt hinsides. -Jeg skal forsøke ikke i utrengsmål gjenta argumentene mot en Ustassoet fjellandsby - bare antyde at hele den kommersielle kulturen og ikke minst trafikken, som vil forfølge det noe avsidesliggende Ustaoset - vil summa summarum avstedkomme en masse støy, prosjekter som fort kan stå for fall (,jfr. "leaseback-kulturen" i Hol) - kort sagt ukultur man som kjent vil ha de største vansker med å få under kontroll; ikke nødvendigvis akkurat ,,Hemsedal", men overoppheting og kollapser. Dertil som vi vil se, er så langt i fra den mulige, kalkulerbare økningen av trafikken jeg tok opp på vellets årsmøte i fjor - på Rv 7 innarbeidet tilforlatelig i foreslåtte planer. - Jeg er derfor tilbøyelig til å istemme et innlegg, hvis synspunkt på dette nettstedet av Nils Kittelsen jeg er enig i i det å ta det litt kuli i svingene. - Ustaoset, med alle sine mulige feil - er for svingende et spørsmål om nedarvet og nyere kultur - ikke bare en forbruks-vare!

HVA UNDERSKRIFTSAKSJONEN -06 MULIGVIS SA
I hvertfall tolker jeg den spontane underskriftsaksjonen i fjor som noe mer enn en overdimensjonert utbyggelse med blokkerte utsikter: Var den ikke et viktig signal om at et fellesskap ikke ønsket Ustaoset - både i tale om sentrum og periferi - som et avkultivert "fashion show" i form av et uoverkommelig sentrumskompleks? jeg tror faktisk det. Og jeg tror for n`te gang at dette var et signal - godt foruten UV - som ut fra visse innsikter alldeles ikke var overbevist om fortrin-neligheten av en totalt ny ,,Ustaoset Fjellandsby", eller hva tror dere? Det kan være andre sider av saken jeg kan ha forbisett, ufeilbarlig er ingen.

TA AVSTAND FRA ,,DE OG VI"-TENKINGEN -
ET HOL FOR ALLE!
Nå når jeg siden steinalderen liksom ,,fortsatt" sitter her ved breibåndet på hytta på Kulthaugåsen - Ustaoset Øst og noterer ned dette, har kanskje ikke undertegnede allverden å rose seg av ang. innsats for hyttebyen, det overlater jeg eventuelt til andre å vurdere. Og - har det ikke av ordvekslingen på nettstedet og ellers gått fram at godtfolk og grunneiere på Oset i lang tid har satt pris på roen, oversikten og utsikten i denne ganske gamle fjellhyttebyen vår ,, med det store hjertet" - uten at det før har vært nødvendig å skille mellom grunneiere og grunneiere - mellom fastboende og ,,gjester"? Slik en hjemmehørende debattant her i Hol for tiden stadig prøver å uttrykke det? Til denne avsporingen av en ,,debatt" vil jeg bare si: hold opp med det der - bruk tiden til noe som mer gavner et fellesskap, snarere enn å hele tiden male som kverna på havsens bunn om ,,de og vi"? - Her har vi alle rettigheter som grunneiere (vel så det)- såframt vi alle bare veit å bruke den til gavn for flertallet?! Mitt syn er med ,de gamle` - mitt synspunkt er at vi skal fokusere på det nevnte innsender i HD skrev at tidligere i Hol som andre steder - tilrettela og supplerte det fastboende ,,vertsfolket" i bygda sine tjenester overfor ,,gjestene" så at alle fant ut av det på et godt vis!
Og så har jeg vel latt det skinne igjennom at den nye tidens overeksponering (slik den også kan komme til uttrykk i det konkrete her i Hol)
av mennesket som en vare i kraft av markedsfundamentalisme ikke fører noe tilstrekkelig godt med seg. Dessverre har Ustaoset hytteby enten man liker det eller ei i for stor grad blitt en vare, og flere har nok tenkt på hvor hyttefortetningen skal ende; vi behøver fortsatt ikke gå inn på navn og partier.


Oppe i alt dette, vil jeg spørre: -Får vi ikke det Ustaoset vel (UV) som vi fortjener? Øyensyblig var flere av dem som deltok på protestmøtene i fjor knapt hyppige gjengangere på UV`s årsmøter i annekset? Uansett om det er sentralt å være der ting skjer i mer el. mi. organiserte former - men dette av mange, altfor mange? - som ikke tiltrekkes av UV, hadde med denne aksjonen likefullt fastlagt et valg - lagt til nrette for en overbevisning! Om at disse utbyggingsplanen var hinsides. - Da spør jeg gjerne om hvem som egentlig sitter igjen med ,,Svarteper" - aksjonistene eller UV? - I hverfall har UV-styret latt som ingenting, slik det ofte tradisjonelt pr. innbydelse og pr. brist på åpen ( ,, å gå dypt ut i mmassene" som det het før) stil ofte har unngått å få med seg et flertall av hyttebyens beboere?
Dette bringer også meg til det å prøve å avklare omgrepet ,,hyttebaronene på Ustaoset" - en dum vits eller en samfunnsmessig realitet? Siden jeg er grunneier, skulle jeg i følge mer lettvinte argumentasjoner framstå som hyttebaron? Men det heter også ,,Når klisjeeene svirrer, går fanden å gjemmer seg!" har noen sagt.
Dessverre lar det seg knapt gjøre å hastig bli ferdig med rollen til Ustaoset vel før og nå. På direkte spørsmål til nåværende formann, omlag som når undertegnede gjør research og intervjuer med samfunnsrepresentanter - svarte han siste årsmøte i fjor at han ikke visste annet enn at UV fulgte i Hol kommunes fotspor. I utbyggerkommunen Hol kommunes utbyggende fotspor!! Jeg tror kan hende ikke jeg tar helt feil at denne selvoppgivende attityden i beste fall betyr å skyve kontroversielle utbyggings-prosedyrer fra seg - i verste fall føre hyttebefolk- ningen i fjellbygda vår på villspor. Er det slik vi vil ha det? Ofte er ,, mitt kall ei at svare - kun at spørge." Men - ,, lell da gut!"
Kanskje jeg har helt misforstått og feiltolket hva en heldigere utvikling for et fjellbygde- Norge som vårt, innebærer?!

,Ustaoset Vel`- for tiden uvel?
Under alle omstendigheter, får en heller likefullt si - befinner jeg meg vel helst blant dem som mener at det i landet i dag settes moderne og helt andre krav til en sosial organisasjon som et vel. ( Så det iikke blir et Uvell - ha,ha!) man trenger heldigvis ikke utruste seg som kulturøkolog for å kunne vise til at å være med i en velorganisasjon oftere og oftere vil måtte si at man trer inn i en interessekamporganisasjon av s amfunnsmessig karakter - hverken mer eller mindre.
Jeg tror jeg har flere med meg, når jeg sa/sier at dette har formann PeterB. Namtvedt rett og slett ikke oppfattet i det jeg sa at han var uten miljøprofil. Selvsagt står jeg ved det, og synes i dagens leie det er/var pinlig å se dem som stemte på denne avgjørelsen ved formannsvalget 2006! Jeg med andre følte meg helt i Ustaoset U-vel, og er det kamp man vil ha, skal man få det. Alle er velkommen til å overveie sine standpunkter på nytt - en rett som heldigvis også gjelder for undertegnede.- Det forekommer oss nesten grenseløst hvor lite samfunnsmessig Ustasoet Vel for tiden styres og utleder sin virksomhet! Så øker da kanskje ikke ,,baronenes forum" i nevneverdig grad? Så er jeg kanskje totalt blind for at selv godt konservative og passive i hyttegrenda vår gir blaffen i å stille opp på slike årsmøter? Ikke å undres! For det dreier seg in casu bl.a om å ta opp til samtale utbyggerkommunen Hols halsbrekkende naturnedbygging i form av hytte-fortetning - (et forhold t.o.m. fylkesmannen i Buskerud/Drammen har fått øynene opp for) - det dreier seg direkte om ,,bit- for -bit"=utbyggingen som månedlig foregår rett foran nesene på oss (vi mikke gjør noe med!) i det vi står i fare for på sikt å få neskrevet verdiene på eiendommene våre. Av disse grunner mener jeg med rette å ha karakterisert UV for tiden som en ,selskapsklubb` ingen taper noe på å unngå!


Overordnet det å skjelle ut UV som et svært lite egnet sted for samfunnsmessig tankegang, handling lik en bagatell av et sosialt tilholdsted for ,,kose-kos", er det likefullt mer essensielt nå å få med seg hva den umiddelbare framtiden innebærer av miljøpregete utfordringer, utviklingslinjer og oppgaver innafor det man kaller en fjellbygdstrategi.
Ikke bare har vel etterhvert klimadebatten innen det bedre borgerskap begynt å etterlate et visst avtrykk - noen har t.o.m. tatt til å spørre seg hva dette vil få å si for det å ta seg over fjellovergangene vinterstid - hva det kan ha å si for ski og høyfjellsgleder - hva det kan få for følger for nye hytteinvesteringer i spørsmålet om bedre isolasjon, vedlikehold og nye veier i oppvarmingen. - Det er dette miljøaspektet som kommer til å bli det overordnete aspektet i neste del av oppsummerings-forsøket her.

Re: FRA FORBRUKERDEBATT TIL MILJØERKJENNELSE? - FORSØK PÅ EN OPPSUMMERING

Hva er kulturøkologi?

Re: FRA FORBRUKERDEBATT TIL MILJØERKJENNELSE? - FORSØK PÅ EN OPPSUMMERING

Et lite tips. Bruk tiden på noe annet. Gjerne noe du tjener penger på.