Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Landbruksdepartementets «Forskrift om velferd for småfe» og «Dyrevelferdsloven»

Landbruksdepartementets "Forskrift om velferd for småfe" sier at «Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten» (§27).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-18-160

I en reportasje i Hallingdølen 3. februar 2018 viste avisa til at «Mattilsynet rekna for nokre år sidan ut at gjennomsnittleg tidspunkt for frostnettene (i perioden 1981 til 2010) i område som Dagali, Geilo og Nes var mellom 5. august og 19. september». Er det fortsatt noen som tror at «I tiden 1. april til 31. oktober er det lovfesta båndtvang i Hol kommune»?

Lov om dyrevelferd § 23 sier at «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd». Hunders naturlige adferd er å gå løs, og båndtvang skal således begrenses av hensyn til hundens velferd.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Årsaken til at Hol kommune - og alle de andre kommunene i Hallingdal - har ulovlige bestemmelser om utvidet båndtvang i skiløyper og av hensyn til husdyr på beite er at grunneierne ønsker båndtvang av hensyn til jakten! Dette er ikke en lovlig hjemmel for å vedta utvidet båndtvang, derfor bruker kommunen vikarierende begrunnelser.

Kommunale forskrifter er imidlertid kun gyldig i den grad de har lovlig hjemmel.