Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Bergen kommune informerer om båndtvang av hensyn til husdyr på beite

§2 i Hol kommunes forskrift om båndtvang lyder: «I Hol kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober».

Bergen kommune har vedtatt tilsvarende bestemmelse om båndtvang av hensyn til beitende husdyr som Hol kommune: «I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober». Presiseringen av at båndtvang kun gjelder «der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter» er hentet fra hundelovens § 6 og angir lovens hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite. Denne begrensning gjelder alle kommuner, uansett formulering i lokal forskrift.

I brev datert 22. juli 2021 informerte Bergen kommune beitelagene om betydningen av at hunder skal «holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober». Kort sagt: «Bestemmelsen medfører at båndtvangen i Bergen kommune opphører når den ordinære beitesesongen er over. .... Bestemmelsen kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der enkelte dyr unntaksvis går ute på beite».

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V327240

Bergen kommune skriver i sin helhet:

«I Bergen kommune har husdyr rett til å beite i alle de større sammenhengende utmarksområdene og landbruks- natur- og friluftsområdene (LNF). Dette gjelder i områdene der den aktuelle grunneieren eier, eventuelt der beitelag leier areal av flere grunneiere e.l.

I lovens forarbeider er det kommentert at § 6 andre ledd bokstav e gir kommunen «adgang til å utvide båndtvangstiden av hensyn til beitedyr som nevnt i bestemmelsen. Bestemmelsen tar bare sikte på å fange opp den ordinære beitesesong og kan ikke strekkes så langt at den omfatter alle tidspunkter hvor noen dyr unntaksvis går på beite», se Ot.prp.nr.48 (2002-2003) s. 205. Dette er også presisert i pkt. 3.1 i rundskriv G-2003-17 fra Justis- og politidepartementet. Ut fra dette må det legges til grunn at bestemmelsen medfører at båndtvangen i Bergen kommune opphører når den ordinære beitesesongen er over.

Dette innebærer at skilting om båndtvang må være i samsvar med den perioden det faktisk beiter husdyr i området. Bestemmelsen kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der enkelte dyr unntaksvis går ute på beite.

Bymiljøetaten har forstått det slik at innsanking av beitedyr normalt skal være avsluttet den andre helgen i september. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år, og er blant annet avhengig av vær. Hundeføreren vil dermed selv være ansvarlig for å skaffe seg informasjon om når innsankingen foregår det enkelte år, og når den ordinære beitesesongen er avsluttet.

Av ulike årsaker forekommer det også at beitedyr blir gående igjen på beite utover denne tiden. I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at den enkelte hundeeier uansett plikter å gjøre en selvstendig vurdering av om det er husdyr som faktisk beiter i det aktuelle området etter 20. august. Dette gjelder uavhengig av skilting om båndtvang. Hundeeier må også i en slik situasjon ha kontroll på hunden sin, jf. ovenfor om hundeloven § 4.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at privatpersoner ikke har hjemmel til å utvide båndtvangperioden, da det er en allemannsrett å gå med løs hund i den tiden det ikke er båndtvang».

Bergen kommunes presisering gjelder for samtlige kommuner. Båndtvang av hensyn til beitende husdyr i Hol kommune «der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter» opphører derfor «når den ordinære beitesesongen er over»», vanligvis første helg i september. Hundeeiere må likevel utvise aktsomhet før hunden kan slippes løs. I andre utmarksområder i Hol kommune opphører båndtvangen 20. august.

Landbruksdepartementets «Forskrift om velferd for småfe» og «Dyrevelferdsloven»

Landbruksdepartementets "Forskrift om velferd for småfe" sier at «Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten» (§27).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-18-160

I en reportasje i Hallingdølen 3. februar 2018 viste avisa til at «Mattilsynet rekna for nokre år sidan ut at gjennomsnittleg tidspunkt for frostnettene (i perioden 1981 til 2010) i område som Dagali, Geilo og Nes var mellom 5. august og 19. september». Er det fortsatt noen som tror at «I tiden 1. april til 31. oktober er det lovfesta båndtvang i Hol kommune»?

Lov om dyrevelferd § 23 sier at «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd». Hunders naturlige adferd er å gå løs, og båndtvang skal således begrenses av hensyn til hundens velferd.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Årsaken til at Hol kommune - og alle de andre kommunene i Hallingdal - har ulovlige bestemmelser om utvidet båndtvang i skiløyper og av hensyn til husdyr på beite er at grunneierne ønsker båndtvang av hensyn til jakten! Dette er ikke en lovlig hjemmel for å vedta utvidet båndtvang, derfor bruker kommunen vikarierende begrunnelser.

Kommunale forskrifter er imidlertid kun gyldig i den grad de har lovlig hjemmel.