Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Årsmøte i Ustaoset Vel lørdag 7. august kl 16.00 - viktig å møte opp!

Hei alle på Ustaoset,

Årets møte og valg på både styremedlemmer og valgkomité er viktigere enn kanskje noen gang tidligere.
Bakgrunnen er at Ustaoset står overfor sine største utbygginger noen sinne, Karivollen-prosjektet ved Inger-Brit Vindeggs bror Thormod Sikkeland, og Vindeggs eget storprosjekt ved den gamle låvebygningen, Felt BFR 1 og 2.

Stikkord:
1. Det er helt avgjørende for bevaring av det Ustaoset vi kjenner, at disse store utbyggingsprosjektene skjer med Ustaoset for øyet og ikke primært utviklingsgevinst.

2. I denne forbindelsen spiller Ustaoset Vel en helt avgjørende rolle siden vellet har status som Høringsinstans i Hol kommune. Det innebærer at det vellet mener om planer i større grad blir vektlagt enn det den enkelte hytteeier måtte mene.

3. Dessverre er Ustaoset Vel bortimot fraværende i sin rolle som helt sentral høringsinstans for det som skjer på Ustaoset. Styreleder har selv kommentert at styret ikke har ressurser og juridisk kompetanse til å håndtere denne oppgaven.

4. I alle utbyggingssaker er det helt avgjørende at man må være i forkant hvis man ønsker å påvirke utfallet, dvs. at man har størst mulighet til å påvirke utfallet før Områdeplan eller Detaljreguleringsplan blir lagt ut på høring og senere vedtatt. Påvirkningsmuligheten er alltid størst før politikerne vedtar å legge en sak ut på høring, fordi ved høring er allerede mye akseptert av politikerne og senere er de mye vanskeligere å snu. Er først planen vedtatt av kommunestyret er toget gått.

5. I mangel på engasjement fra Ustaoset Vel har derfor Ustaosets Venner funnet det nødvendig å engasjere seg. I 2006 fikk vi stoppet det forrige utviklingsforslaget til Thormod Sikkeland på Karivollen, vist under

6. Bilde av Sikkelands reguleringsforslag fra 2006 (kommer ikke frem på Debattforumet)

7. På vegne av Ustaosets Venner fikk advokat Tone Gjertsen (fra DLA Piper med erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo), til å gjennomgå forslaget til detaljreguleringsplan for Karivollen. Hennes gjennomgang av planforslaget avdekket at det er mye vi på Ustaoset må reagere på. Tiltakshavers planforslag forholder seg ikke til Områdeplanen og overskrider denne på de fleste områder. Vi synes dette er meget alvorlig og at Vellets medlemmer derfor må informeres om dette i god tid før planen legges ut på høring. Advokat Gjertsens utredning ble sendt til vellets Styreleder Nina Broch Mathisen og styremedlem Karsten Bruusgaard (se vedlegg), og vi ba om mulighet til å informere alle vellets medlemmer.
Styret i vellet behandlet saken og vedtok IKKE å informere vellets medlemmer og i tillegg at man vil vente til saken blir lagt ut på høring med å kommentere den. Man besluttet altså som høringsinstans ikke å sende de påtalte bruddene med Områdeplanen til Hol kommune. Utredningen ble også lagt ut på Vindegg.no av Ustaosets Venner.

8. Vel-styrets håndtering vitner om en manglende forståelse i det eksisterende styret om hvordan planprosesser foregår og når i en planprosess man har størst mulighet til å påvirke en ny reguleringsplan. Videre synes vi det er uakseptabelt at styret besluttet IKKE å informere alle vellets medlemmer i en så viktig sak, det kunne enkelt vært gjort ved å trykke på "Videresend".

9. Ustaosets Venner har derfor på eget initiativ sendt advokat Gjertsens merknader til Hol kommune for at administrasjonen så tidlig som mulig blir gjort oppmerksom på alle bruddene ifh. Områdeplanen, og også vise at vi på Ustaoset følger med.

Ovenstående beskrivelse av Ustaoset Vels manglende evne og vilje til å fylle den viktige rollen som Høringsinstans mener vi viser at det er viktig med en fornyelse av styret. Siden valgkomiteen tilsynelatende ikke har sett denne svikten i styret tyder det på at også valgkomiteen trenger fornyelse.
Det er to styremedlemmer som er på valg; styreleder Nina Broch Mathisen og Karsten Bruusgaard, dvs. en fra Øst og en fra Vest. Vedtektene sier at styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
Valgkomiteens kandidater er Ellen Cathrine Rasmussen fra Oslo, som jobber i Norfund og Jan Frederik Namtvedt fra Bergen, bror av valgkomiteens leder.

Etter at vårt første forslag til nytt styremedlem, Preben Strøno (2. generasjons hytte-beboer), ble avslått pga. 1) kjønn, 2) fra øst og 3) etter Valgkomiteens mening liten erfaring fra styre og stell ved Ustaoset, ønsker vi å sikre fornyet kompetanse i styret. Fra øst foreslår vi advokat Kristin Hegstad, Advokatfirmaet Brækhus og 4. generasjons hyttebeboer på Ustaoset. I tillegg har hun god kjennskap til de foreliggende utbyggingsprosjektene i sentrum. Valgkomiteen har i samråd med styret valgt ikke å fremme Kristin Hegstad som nytt styremedlem, slik vi har foreslått. Det vil derfor bli fremmet et benkeforslag på årsmøtet for Kristin Hegstads kandidatur. Vi mener det er meget viktig å få Kristin inn i styret, og viser til formann Nina Broch Mathiesens innlegg på Vellets side i februar, hvor hun sier at Ustaoset Vel ikke har juridisk kompetanse til å vurdere de store utbyggingsplanene som foreligger.

Fra vest, har Finn G. Isdahl meddelt at skulle det komme et benkeforslag for ham i stedet for Jan Fredrik Namtvedt så vil han å påta seg et styreverv. Finn er innforstått med at noen kan mene at han er kontroversiell pga. hans anstrengelser for å stanse, begrense og redusere de store planene som er fremmet av Usta Eiendom og Karivollen Utbygging. Hvis man kan finne og enes om en annen kandidat enn Jan Fredrik Namtvedt som også er fra vest, vil Finn trekke seg. Hvis ikke man finner en annen kandidat fra vest, vil Finn forsvare sitt mulige kandidatur og bidra med den betydelige erfaring han har på Ustaoset.

Videre har vi foreslått to nye navn til valgkomiteen, Morten Andvig istedenfor Preben Aas, som har meddelt at han gjerne stiller sin plass til rådighet, og Gro Vindegg som kan ta over fra Oddvar Vindegg som er også er klar til å avslutte sitt verv. Styret og valgkomiteen har heller ikke tatt disse nye navnene med i kabalen, men styret innstiller kun medlemmer av valgkomiteen til årsmøtet, det er opp til årsmøtet å velge valgkomiteen.


Skal styret økes fra 5 til 6 medlemmer?
I tillegg til styrevalg skal det voteres over hvorvidt styret bør utvides fra 5 til 6 medlemmer gjennom en vedtektsendring. Ustaosets Venner foreslår at dette punktet utsettes inntil vi har klart å få det vedtektsfestede antallet medlemmer på 5 til å fungere tilfredsstillende gjennom nyvalgte styremedlemmer. Vi synes ikke det er riktig å gjøre denne oppgaven vanskeligere enn nødvendig med enda flere medlemmer, og foreslår derfor at forslaget blir avvist.

Det blir begrenset plass så det er viktig å melde dere på til årsmøtet umiddelbart for å få plass!
Påmelding gjøres pr epost til post@ustaosetsvel.no

Vi er takknemlige for alles engasjement.

Vennlig hilsen Ustaosets Venner
ved Knut Hagelien, Svein Helmers Olsen, Morten Andvig og Petter Neslein

Re: Årsmøte i Ustaoset Vel lørdag 7. august kl 16.00 - viktig å møte opp!

Hei alle!

Flott at det er engasjement rundt Ustaoset:).

Gråvær i dag, så synes det var passelig å moderere denne litt. For ordens skyld vil jeg bemerke at jeg har erklært meg inhabil i utformingen og behandlingen av Ustaosets vel sitt skriv fra i går og uttaler meg her som privatperson.
For de som ikke vet det vil jeg også informere om at jeg har utbyggingsinteresser i sentrum (BFR1 og BFR2).

Utbygging:
Ja, det er arealer i Ustaoset sentrum som er avsatt til tettere bebyggelse.
Men Ustaoset har fått være med på bygging av Bergens banen, vannkraftutbyggingen og det har blitt reist hotell i flere omganger.
I dag ligger det 4 store næring-/leilighetsbygg i sentrum og hyttebyen nord for jernbanen strekker seg over 4200 mål, med tilhørende infrastruktur.
Å da påstå at en utbygging av to tomter på 10 mål i Ustaoset sentrum er de største noensinne er vel å dra det noe langt.


Høringsinstans:
På generelt grunnlag skal en høringsinstans uttale seg om nettopp forslag til planer når de kommer på høring. Ustaoset vel har nok ingen avgjørende rolle, men har mulighet til å kunne uttale seg i saker som omhandler Ustaoset.

Fra hjemmesiden til vellet og påskesirkulærene kommer det frem at vellet har uttalt seg i - og arbeidet med regionale og kommunale planer, områdereguleringen til Ustaoset sentrum, samt de største detaljreguleringene. Så å si at vellet har vært fraværende er vel ikke helt redelig.

Om man har en konkret agenda er det sikkert andre virkemidler som kan benyttes, men det har ingenting med å være høringsinstans å gjøre.


Epostdeling:
Godt at vellet ikke deler ut medlemmenes epostadresser til enhver som spør.
Personlig setter jeg også pris på at eposten min ikke spammes ned med alle saker eller bestillingsverk som den enkelte måtte ha uavhengig av sak.


Medlemmer i vel, styre og valgkomite:
At enkeltpersoner har sterkt engasjement i enkeltsaker er vel og bra, men personlig håper jeg Ustaoset vel kan være noe større enn det.

Jeg kan ikke helt se hva engasjementet i en 15år gammel sak har med årsmøtet i vellet å gjøre. Men det hadde jo vært flott om man hadde engasjert seg litt i mellomtiden også, slik de de kritiserer har gjort.

Det er positivt at det er flere som ønsker å bidra i vellet og for Ustaoset. Så håper jeg at det engasjementet strekker seg lenger enn at naboen ønsker å bygge.
Jeg må ellers si meg enig med trådstarter at det er enkelte kontroversielle kandidater her. Men den kontroversen stammer fra helt andre saker enn engasjement mot utbygging.

Ustaosets venner er jo litt demagogisk i stilen, så skjønner at det er lett å bli revet med. Men jeg synes det viktig at vi husker på å diskutere sak og ikke personer og at man er saklig, redelig og gjerne med glimt i øyet.

Ellers ønsker jeg alle en god sommer, så ses vi i fjellet.

Vennlig hilsen Thøger.