Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
3 spørsmål til Ordføreren i Hol Kommune!

Ifm. Hol kommunes "Hyttemøte" lørdag 27. februar, oversendte Ustaosets Venner følgende tre spørsmål til ordfører Peter Rukke.

Beklagelig vis er illustrasjonene som fulgte spørsmålene ikke mulig å få inn i innlegget på debattsiden. Disse er tilgjengelig i respektive planbeskrivelser som følger saksbehandlingen i Hol Kommune.
Usta Eiendom AS' prosjekt på felt BFR1 og 2: 10 bygningsstrukturer
Karivollen: Ca. 22 bygningsstrukturer.
Illustrasjon FK1: 3 T-formede hytter hvor parkering er lagt under deler av bygningsmassen som hviler på stolper.

Spørsmålene vi stilte ble ikke besvart på «Hyttemøtet», men i mail av en annen representant for kommunen.
Svaret vi fikk er gjengitt på slutten av innlegget.


Emne: Hyttemøte i Hol; spørsmål til ordfører Petter Rukke

Vedlagt tre spørsmål til ordfører Peter Rukke som mange av oss på Ustaoset stiller oss:

1.Spørsmål:
Ustaoset ligger på snaufjellet og de fleste er enige i at dette er et unikt og dermed meget sårbart kulturmiljø.
Det planlegges nå store utbyggingsprosjekter på Ustaoset, bl.a. Usta Eiendom AS med "Felt BFR 1 og 2" og prosjektet på "Karivollen".

De planlagte prosjektene baserer seg på Områdeplanen fra 2013. Det innebærer at ingen av de planlagte prosjektene er blitt konsekvensutredet slik Plan- og bygningsloven i dag krever ved slik utbygging.

Slik Hol kommune har agert så langt i de to plansakene synes det som om kommunestyret tror at de to detaljreguleringene ikke kan fravike områdereguleringen. Det er i så fall en betydelig misforståelse i kommunestyret og administrasjonen.
At en detaljregulering kan fravike områdereguleringene er klart presisert i pbl. § 12-3 første ledd som lyder: "Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan." I motsetning til slik systemet var tidligere hvor bebyggelsesplaner var en avledet plan fra reguleringsplanen og derfor ikke kunne fravike reguleringsplanen (annet enn det som ble ansett som mindre vesentlig endringer), er detaljreguleringer en egen selvstendig plantype. Kommunestyret er derfor ikke bundet av områdereguleringen når den skal vedta detaljreguleringer. Kommunestyret kan som planmyndighet vedta detaljreguleringer som både er strengere eller mindre strenge enn det som følger av områdereguleringen. Dersom det eksempelvis viser seg at en områderegulering har uønskede konsekvenser står kommunestyret fritt til å stramme inn i påfølgende detaljreguleringer.

Så til spørsmålet: Når to store utbyggingsplaner skal vedtas i et så sårbart kulturlandskap som Ustaoset, og ingen av dem er konsekvensutredet slik gjeldende Plan- og bygningslov krever, er det ikke da uansvarlig og for risikabelt å vedta slike planer uten først å få konsekvensene utredet? Det er ingen hjemler i Plan- og bygningsloven som forhindrer Hol kommunestyre å gjennomføre en slik kvalitetssikring før planene blir vedtatt så hvorfor tar Hol kommune sjansen på å la være å konsekvens-utrede så store utbygginger på Ustaoset?

Usta Eiendom AS' prosjekt på felt BFR1 og 2:

Prosjektet på Karivollen:

2. Spørsmål
Hol kommune har akkurat gitt rammetillatelse for tre hytter i felt FK1 i Ustaoset sentrum. Det er flere klager på vedtaket, bl. a. brudd på reguleringsbestemmelsene hvor det står; "Konsentrert fritidsbebyggelse skal oppføres med lokal byggeskikk og ha en hovedstruktur som harmonerer med resterende bebyggelse på Ustaoset." Spørsmål til Rukke; Synes ordføreren at den rammegodkjente bebyggelsen vist under er forenlig med lokal byggeskikk og harmonerer med resterende bebyggelse på Ustaoset?

Illustrasjon FK1

3. Spørsmål
Hvilke planer har Hol kommune for oppgradering av plattformen på Ustaoset stasjon, for å møte krav fra VY og fra Hol kommune selv som oppfordrer oss til bruk av toget?

Vennlig hilsen
Ustaosets Venner


Hei !
Vi har sett på spørsmålene du sendte inn:
1. spørsmål: Dette er en sak som er påklaget og som kommunestyret har behandlet. Klagen ligger nå til behandling hos Statsforvalteren. Hol kommune ønsker ikke å kommentere saker som er til klagebehandling hos Statsforvalteren.

2. spørsmål: Dette er en sak som er påklaget og som skal behandles av utvalg for plan og utvikling i møte 10. mars. Hol kommune vil ikke kommentere saker som skal fremmes til politisk behandling.

3. spørsmål: Dette gjelder Bane Nor sin eiendom og som Hol kommune ikke har noen mulighet til å gjøre tiltak på.

Vennlig hilsen