Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Hytteforbud

Sitter "låst" I Bergen, og filosoferer litt.
Lokalavisene har flere negative artikler om alle de som våger seg ut på tur i byfjellsområdene.
Ikke rart at det blir folksomt, når den turglade garde, med sine hytter i fjellet, ikke får lov å reise dit.
Coronautbruddet er langt fra over, men endel synes etterhvert ganske klart:
-risikopasientene er nok ikke blant dem som frekventerer fjellhyttene i denne perioden.
- for de 7,5% av dem som blitt smittet, og som blir innlagt, skjer dette først etter 3-4 dager.
Konklusjon:
- Med god info vil ingen av disse belaste lokalt helsevesen, de vil ha god tid til å returene til sin bopel i byen.
- Med god info og sunn fornuft er det ikke vanskelig å unngå smittekontakt med innenbygdsboende :
-- (for de som trenger det) Ved transport å KUN sitte i sleden, dvs i praksis slik offentlig transport skjer i byene
- - Ordningen med utkjøring av ferske brødvarer kan ganske sikkert utvides til også å innbefatte
supplement fra Bua for dem som som måtte trenge det.
-- generelle turråd som i byene (er jo heller ikke forbudt å gå utenom oppkjørte løyper)

Om ikke generelt fritak så måtte det kunne la seg gjøre i avgrensede områder å gjennomføre dette ?

Noen som er enig ?

Re: Hytteforbud

Problemet er vel de som brekker ben eller skader seg på andre måter. De vil ikke få hjelp fordi de ikke har kapasitet.

Re: Hytteforbud

Johan Fr Kayser
Sitter "låst" I Bergen, og filosoferer litt.
Lokalavisene har flere negative artikler om alle de som våger seg ut på tur i byfjellsområdene.
Ikke rart at det blir folksomt, når den turglade garde, med sine hytter i fjellet, ikke får lov å reise dit.
Coronautbruddet er langt fra over, men endel synes etterhvert ganske klart:
-risikopasientene er nok ikke blant dem som frekventerer fjellhyttene i denne perioden.
- for de 7,5% av dem som blitt smittet, og som blir innlagt, skjer dette først etter 3-4 dager.
Konklusjon:
- Med god info vil ingen av disse belaste lokalt helsevesen, de vil ha god tid til å returene til sin bopel i byen.
- Med god info og sunn fornuft er det ikke vanskelig å unngå smittekontakt med innenbygdsboende :
-- (for de som trenger det) Ved transport å KUN sitte i sleden, dvs i praksis slik offentlig transport skjer i byene
- - Ordningen med utkjøring av ferske brødvarer kan ganske sikkert utvides til også å innbefatte
supplement fra Bua for dem som som måtte trenge det.
-- generelle turråd som i byene (er jo heller ikke forbudt å gå utenom oppkjørte løyper)

Om ikke generelt fritak så måtte det kunne la seg gjøre i avgrensede områder å gjennomføre dette ?

Noen som er enig ?
Bra innlegg om kjøreregler for å bo på hytta, Johan.

Fortetningen i storbyene gjør smittefaren bare vondt verre der, mens den er minimal på en isolert hytte.

Brakkesjuke og isolasjon i små boliger i byene skaper depresjon, konflikter og sosial ulydighet.

Støtter deg 100%. Hytteforbudet virker ulogisk. Returreglene til egen kommune ved smittemistanke bør også gjelde (små-)skader.

Re: Hytteforbud

Dessuten:
Dette kan utgjøre inngrep i beskyttede menneskerettigheter som bevegelsesfrihet, retten til privatliv og kanskje også eiendomsretten. Slike inngrep kan staten lovlig gjøre, men da må det være nødvendig og forholdsmessig, sier Matheson Mestad Mestad.

Det betyr for eksempel at det må vurderes om man kan oppnå det samme med andre og mindre inngripende tiltak, sier hun, og viser til at staten har en menneskerettslig plikt til å sikre liv og helse, og at disse forpliktelsene må veies mot hverandre.

Re: Hytteforbud

Jøran Kallmyr

24. mars kl. 09:32 ·
...

Det er i krigs- og krisesituasjoner at rettssikkerhet og frihet blir utfordret, og hvor vi har en plikt til å si fra til myndighetene når vi mener de går ut over de fullmakter de har i loven.

Forbudet mot å oppholde seg på en hytte i en annen kommune blir av mange bagatellisert, men dette er noe av det mest inngripende og frihetsbegrensede tiltak som Norge noen gang har påført innbyggerne sine. Et så stort inngrep i eiendomsretten og bevegelsesfriheten må ha en klar hjemmel i loven.

Etter smittevernloven kan regjeringen vedta forskrifter for å forhindre smittespredning, det følger av smittevernloven § 1-2. Hvilke tiltak regjeringen kan fremme forskrifter om, begrenses av formålet i loven og lovens § 1-5 som lyder:

“Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep”.
Det er altså kun tiltak som er klart medisinskfaglig begrunnet av hensyn til smittevern som kan vedtas etter loven. Hytteforbudet er ikke begrunnet i å forhindre smitte, men for å unngå å overbelaste lokale legevakter. Noen vil kanskje hevde at smittevernet i kommune blir svekket dersom det kommer inn mange pasienter med bruddskader, men det er mange tiltak som kan gjøres for å redusere antall skader. Å holde skitrekkene stengt er ett tiltak som kan fastsettes etter smittevernloven, siden det er mye folk på et lite areal. Dermed vil også antallet som bruker hytten bli kraftig redusert.
Uansett må tiltaket være forholdsmessig. Jo mer inngripende tiltaket er, jo større grunn må til å for å kunne forsvare tiltaket. Et forbud mot bevegelse og bruk av privat eiendom er noe av det mest inngripende som kan gjøres. Både grunnloven og EMK har bestemmelser som verner om eiendomsretten.
Argumentet for hytteforbudet var at kommuner var redd for at hyttefolket skulle bli syke av koronasmitten og dermed oppsøke lokal legevakt. Dette var for kommuner som øker innbyggertallet med 3 - 4 ganger i påske og helger et skremmende scenario. Det kan jeg forstå. Men nå har det kommet frem at korona ikke gjør folk akutt syke sånn plutselig. Dessuten kan personer med symptomer eller som har vært utenlands eller i smitteområder pålegges karantene/ og isolasjon i eget hjem.
Jeg mener derfor at det ikke er hjemmelsgrunnlag for et generelt hytteforbud. Smittevernloven gir ikke adgang til et forbud mot å bruke hytten, med mindre det begrunnes i å forhindre smitte. En slik argumentasjon, eller medisinsfaglig råd kan jeg ikke se at det er fremmet fra myndighetenes side

Re: Hytteforbud

Dette dreier seg ikke bare om korona smitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Hytteforbud

Det må da være betydelig bedre samfunnsøkonomi å investere i noen ortopediske kirurger som kan være behjelpelig på legevaktene i hyttekommunene i påskeuken, enn å la det lokale næringsliv gå dukken ! Sistnevntes tjenester kan meget vel benyttes samtidig som hyttefolkene opprettholder de generelle smittevernpåleggene.

Re: Hytteforbud

Helt enig med deg Johan. Jeg vil gjerne på fjellet, men det er i dag over 6300 innen helsevesenet som er i karantene og det er mange andre ting som skjer enn brukne ben. Vi hadde et uhell med lårbrudd på Ustaoset i august og det tok 2 timer før ambulansen kom.

Re: Hytteforbud

Det er riktig Tom, meg selv inkludert etter utenlandstur til ikke-endemisk område. Men, veldig mange av disse, også meg selv inkludert, vil være ute av karantenen i god tid før påsken !

Re: HytteforbudDette hytteforbudet er jo ikke helsemessig begrunnet, tvert imot sier FHI :
"I et intervju med Dagens Næringsliv opplyser smittevernekspert Preben Aavitsland at Folkehelseinstituttet ikke var involvert i denne avgjørelsen.Aavitsland, som er overlege ved FHI samt kommuneoverlege i Arendal og Froland, mener det faglig sett kan være nyttig at folk reiser til fjells.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier Aavitsland til DN."

WHO er og uenig.

I Danmark oppfordres folk til å dra til sommerhytten for spre befolkningen.

Jeg er ikke så bekymret for egen bruk av hytten i påsken, men føler veldig med de mange som er i risiko-sonen pga alder eller sykdom og som ville isolere seg på hytten til det hele blåste over. Så blir de kjeppjaget til byen igjen av de lokale myndigheter som klager til Erna og får hun med på laget.

Det blir nok dessverre nedgang i interesse for hytter og dertil prisnedgang framover, det du trodde var fast eiendom på lik linje med andre viste seg å være en slags leiekontrakt på nåde av de fastboende.