Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Status 24. mai 2018

" Alle menneskelige feil er utålmodighet" (Franz Kafka) - er det fortsatt noen som holder ut denne evigvarende "prosessen" og undres på hva som er staus?

Som jeg skrev i forrige status (8. mars), iverksatte Fylkesmannen i Buskerud i brev av 19. februar 2018 til Ål og Hemsedal kommuner Lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr. Kommunene fikk frist til å oversende eventuell uttalelse samt sakens dokumenter til Fylkesmannen innen 12. mars 2018.

Der står saken fortsatt; tausheten råder - Fylkesmannen besvarer ikke skriftlige henvendelser med forespørsel om hvor saken står.

Og min klage over kommunale forskrifter i Hallingdal (Hol - Hemsedal - Ål - Flå - Nes - Gol) om ekstraordinær båndtvang sendt Fylkesmannen i Buskerud 24. januar 2018, samme dag som kommunene vedtok forskriftene, har Fylkesmannen fortsatt ikke behandlet.

Det er en imponerende prestasjon at Fylkesmannen, som ifølge Hundelovens §6 er klageinstans, har brukt 4 måneder på ikke å behandle saken, men har (mis)brukt ressurser på å sende klagen på en evig runddans i de berørte kommunene.

All ære til Hol og Hemsedal kommuner som straks endret ekstraordinær båndtvang fra å gjelde hele kommunen til kun å gjelde under 1000 moh da de ble gjort kjent med min klage.

"Time Will Show the Wiser"

Status 20. juli 2018

"Utholdenhetskrigen" fortsetter - det er gått over 7 måneder siden jeg varslet Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) om "kritikkverdige forhold i Ål og Hemsedal kommuner", og det er gått 5 måneder siden FMBU i brev av 19.02.2018 til Ål og Hemsedal kommuner iverksatte lovlighetskontroll av "forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr". Deretter råder tausheten - FMBU besvarer ikke skriftlige forespørsler om status for varslingen, og avviser også å gi meg innsyn i saksdokumentene.

Jeg kontaktet derfor Sivilombudsmannen og ba om bistand til å få FMBU til å behandle min varsling av ulovlig virksomhet i Hallingdal-kommunene. I brev datert 22. juni 2016 refererer Sivilombudsmannen til telefonsamtale med FMBUs saksbehandler:

"Avslutningsvis informerte NN om at din anmodning om lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr, jf. hundeloven § 6 andre ledd bokstav e, fremdeles er til behandling hos Fylkesmannen. NN beklaget at det på grunn av arbeidssituasjonen hos Fylkesmannen ennå ikke har vært mulig å gi svar. Hun opplyste at det tas sikte på å avgjøre saken innen rimelig tid etter avvikling av sommerferien."

Det er besynderlig at jeg som varsler må be om bistand fra Sivilombudsmannen. Kontrollutvalget i Hol Kommune vurderte - på eksemplarisk vis - i fjor høst lovligheten av kommunens forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr, - og brukte under en - 1 - måned på å konkludere med at bestemmelsene mangler lovhjemmel.

Varsling innebærer å si fra om kritikkverdige forhold. I boken "VARSLING - Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner", utgitt av Kommune-forlaget, presiseres at "Med varsling av kritikkverdige forhold menes brudd på lover/regler, allmenne etiske normer og interne regler/retningslinjer."

Eksterne personer uten ansettelse i kommunen har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunens virksomhet. Bl.a. Nordland fylkeskommune har etablert gode løsninger for ekstern "Varsel om kritikkverdige forhold ":

Nordland Fylkeskommune skriver: "Ekstern varsling ... er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte. ...

Varsleren oppfordres til å skrive under med navn. ... Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Varslingssekretariatet har utarbeidet egne rutiner for håndtering av varsler. Det stilles ikke formkrav til varsling, som også kan skje per telefon, fax, e-post eller ved oppmøte.

Varsler skal få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer med saken det er varslet om. Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Alle varslersaker skal gis høy prioritet, og bør som hovedregel avsluttes innen 3 måneder."

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/organisasjon/hr-personal/undermeny-hr-personal/ekstern-varsling-alle.665174.aspx

Status 17. august 2018

Som jeg skrev i forrige status (24. mai), iverksatte Fylkesmannen i Buskerud i brev av 19. februar 2018 til Ål og Hemsedal kommuner Lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr. Kommunene fikk frist til å oversende eventuell uttalelse samt sakens dokumenter til Fylkesmannen innen 12. mars 2018.

Der står saken fortsatt; tausheten råder - Fylkesmannen besvarer ikke skriftlige henvendelser med forespørsel om hvor saken står, og jeg får heller ikke innsyn i åpne saksdokumenter.

Det positive er at jeg mottar mange henvendelser i saken, det er tydeligvis mange som er opptatt av de ulovlige bestemmelsene om båndtvang i Hallingdal. Nylig fikk jeg tilsendt et Informasjonsskriv om båndtvang utarbeidet av Ringsaker kommune i 2016, som klart dokumenterer at bestemmelsene som kommunene i Hallingdal har vedtatt om utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite og båndtvang i skiløyper mangler lovhjemmel.

Rådmannen i Ringsaker kommune viser til at Hundelovens hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite er begrenset til de områder av kommunen "hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter". Rådmannen viser til Hundelovens forarbeider, Ot. prp. 48 (2002-2003) s. 206, som gir klare retningslinjer for hvordan bestemmelsen skal forstås:

Hundeloven §6 annet ledd bokstav e "gir kommunen adgang til å utvide båndtvangstiden av hensyn til beitedyr ... Bestemmelsen tar sikte på å fange opp den ordinære beitesesong og kan ikke strekkes så langt at den omfatter alle tidspunkter hvor noen dyr unntaksvis går på beite."

Ringsaker kommune har vedtatt utvidet båndtvang "i områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter" fra 1. april til og med 31. oktober. Med henvisning til Ot. prp. skriver Rådmannen at dette innebærer:

• "Båndtvangen i kommunen opphører når den ordinære beitesesongen er over."
• "Dette innebærer at båndtvangen i fjellet vil opphøre når det ikke lenger foregår beiting av husdyr ["innsanking av beitedyr vil normalt være avsluttet den andre helga i september"], mens den fortsatt vil gjelde på innmark og utmark [i lavlandet] der det fortsatt beiter husdyr frem til 31. oktober".
• "I perioden fra 20. august til 31. oktober må hundefører gjøre en konkret vurdering av hvorvidt det er husdyr som beiter der hunden skal slippes".

Om båndtvang i skiløyper skriver Rådmannen:
• "I hundeloven og forarbeidene til loven er oppstilt et krav om at båndtvang må fastsettes for bestemte/angitte skiløyper, og at behovet for båndtvang skal vurderes individuelt for hver enkel strekning og ikke for løypenett under ett. I følge forarbeidene har kravet om individualisering av strekning til hensikt å begrense overdreven bruk av båndtvang."

Klarere kan det ikke sies at bestemmelsene om utvidet båndtvang i Hallingdal er ulovlig. Kommunene har ikke hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite i hele kommunen, eller vedta båndtvang i "maskinpreparerte skiløyper" o.l. - og det er på tide at Fylkesmannen i Buskerud stadfester at bestemmelsene mangler lovhjemmel!

Rundskrivet fra Ringsaker kommune fortjener å bli lest av mange, og jeg sender derfor rundskrivet til webmaster og håper at han vil legge ut lenke til dokumentet.

Re: Status 24. mai 2018

På denne linken finner dere informasjonsskriv. Innsendt av Stein Erik Jonasson

KLikk her for å se informasjonsskrivet i pdf