Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Utvidet båndtvang i "Forskrift om hundehold, Hol Kommune" §2 mangler lovhjemmel og er ugyldig

Følgende brev er sendt Hol Kommune 26. september 2017:
------------------------------------------------------

Bestemmelser om utvidet båndtvang i "Forskrift om hundehold, Hol Kommune" §2 mangler lovhjemmel og er ugyldig.

Gjennom generasjoner har vi som eier av fritidsbolig i Hol Kommune satt stor pris på den storslåtte naturen i kommunen. Seinest sist helg kunne vi glede oss over naturen - og siden husdyrene forlengst er tatt ned fra fjellbeite også kunne la hunden løpe fritt.

Overraskelsen var derfor stor da vi på Ustaoset fant oppslått en arkaisk plakat (se vedlegg) - som synes å stamme fra tiden før Hundeloven ble vedtatt i 2003 - som forkynte at "Hol Kommune har båndtvang i tiden 1. april til 31. oktober". Overraskelsen var enda større da vi oppdaget at Hol Kommune faktisk har en forskrift fra 2007 som hevder dette:
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-06-28-865

Der er snart 10 år siden jeg skriftlig (i 2008) informerte Ustaoset Vel om at bestemmelsene om utvidet båndtvang i §2 i Hol Kommunes forskrift om hundehold mangler lovhjemmel og følgelig er ugyldig. Ustaoset Vel skulle ta opp saken med Hol Kommune, og da jeg ikke fikk tilbakemelding antok jeg at dette forholdet var ryddet opp i. Ettersom dette ikke ble gjort, tillater jeg meg å ta opp saken med Hol Kommunes politiske og administrative ledelse.

Da Hundeloven ble vedtatt i 2003 ble kommunenes mulighet til å innføre lokale bestemmelser om båndtvang kraftig begrenset. Justisdepartementet begrunnet dette med lokalt misbruk der kommuner hadde innført bestemmelser om båndtvang som ikke var saklig begrunnet.

Hundeloven pålegger kommunene å innføre saklig begrunnete bestemmelser om båndtvang. Det står eksplisitt i loven at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad”. Fortsatt er det kommuner som ikke har innsett dette, men har vedtatt bestemmelser om båndtvang som mangler lovhjemmel.

Bestemmelsene om utvidet båndtvang i §2 i Hol Kommunes forskrift er begrunnet i "hensyn til husdyr på beite". Dette er hjemlet i Hundelovens §6 litra e, som gir hjemmel til at "kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ... i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute". I samme paragraf er denne hjemmel sterkt begrenset:

• "Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter."

Med kommuneloven av 1992 ble ordningen med automatisk lovlighetskontroll av kommunale vedtak fjernet. Når Hundelovens vilkår ikke er oppfylt hva gjelder §2 i Hol Kommunes forskrift, er bestemmelsene i forskriftens §2 om utvidet båndtvang derfor ikke gyldig ettersom gyldigheten for en kommunal forskrift er underordnet nasjonale lover.

Selv om bestemmelsene i §2 i Hol Kommunes forskrift ikke er rettslig gyldig, bidrar den til å skape uklarhet om gjeldende bestemmelser om båndtvang. Jeg anmoder derfor Hol Kommune om å endre forskriften slik at den samsvarer med Hundelovens bestemmelser.

Jeg tillater meg å henvise til 2 kommuner som har endret sine forskrifter om utvidet bånd-tvang i samsvar med Hundeloven §6, Os Kommune (i 2009) og Bergen Kommune (i 2015):

• "I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober." (§5b)
Kilde: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2015-02-18-316

• Os Kommune, Hordaland: "I område av kommunen der husdyr har rett til å beita og faktisk beiter, og i område der vilt som skal beskyttast har sitt leveområde, skal hundar haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda frå 1. april til og med 30. september." (§1)
Kilde:
https://oskommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/bandtvang-for-hund/

Bergen Kommune, som tidligere hadde bestemmelser om utvidet båndtvang tilsvarende de bestemmelser Hol Kommune har vedtatt, gjorde en omfattende utredning før de konkluderte med at tidligere bestemmelser manglet lovhjemmel. Jeg forventer at Bergen Kommune på forespørsel vil bistå Hol Kommune i en tilsvarende utredning.

Jeg ber om tilbakemelding og å bli holdt orientert om sakens utvikling. Jeg forventer snarlig avklaring og bistår gjerne i sakens videre behandling.

Utvidet båndtvang i Hol kommune - svar fra Hol Kommune 02.10.2017

Jeg har mottatt svar datert 02.10.2017 fra Hol Kommune på min "VARSLING: Bestemmelser om utvidet båndtvang i "Forskrift om hundehold, Hol Kommune" §2 mangler lovhjemmel og er ugyldig". Jeg mottok svaret i PDF-format og har skrevet teksten inn på nytt for å kunne legge svaret ut her - og jeg må derfor ta forbehold for mulige trykkfeil.

SEJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utvidet båndtvang i Hol kommune

Viser til din henvendelse av 26.09.2017 om lovligheten av utvidet båndtvang i Hol kommune.

Kommunen har etter hundeloven adgang til å utvide båndtvangen blant annet med hensyn til husdyr på beite og av hensyn til mennesker (jf hundeloven § 6). Kommunens forskrift ble fastsatt av Hol kommunestyre 28.06.2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) §§ 6, 9 og 11.

Etter hundeloven § 6 bokstav e kan kommunen forskriftsfeste utvidet båndtvang i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt periode når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute. Dette ble under utarbeidelsen av forskriften og etter høringsinnspill vurdert til å gjelde hele kommunen innenfor tidsrommet for utvidet båndtvang i Hol kommune. Det er ikke valgt å ta ut enkeltområder i kommunen fra forskriften, da det er sau på beite i store deler av kommunen, også utover høsten. Spørsmålene du tar opp ble altså vurdert under utarbeidelse av forskriften. Problemene med sau/hund virker ikke å ha blitt noe mindre siden forskriften sist ble revidert. Fortsatt går sau på beite også utover i oktober. Det er utarbeidet mer eller mindre likelydende forskrifter i andre kommuner i øvre Hallingdal, med den samme utvidede båndtvangen som i Hol kommune. Dette er altså ikke spesielt for Hol kommune.

Den kommunale forskrift om hundehold i Hol kommune er en forskrift, og ikke noe enkeltvedtak. En forskrift kan ikke påklages uten særskilt hjemmel. Et eksempel på en slik særskilt hjemmel er at kommunens innføring av båndtvang etter hundeloven § 6 bokstav f (ekstraordinær båndtvang) kan påklages til fylkesmannen. Det er ingen slik særskilt hjemmel for forskrifter etter hundeloven § 6 bokstav a-e, som den utvidede båndtvangen er hjemlet i. Innspill på varighet av utvidet båndtvang tas imot ved eventuell revidering av forskriften.


Med hilsen
Torkil Bratberg Dokk
Utmarksrådgiver

VARSLING - Bestemmelser om utvidet båndtvang i Hol mangler lovhjemmel - svar til Hol kommune

Bergen, 3. oktober 2017

Hol Kommune v/ rådmannen
Hol Kommune v/ ordføreren

VARSLING - Bestemmelser om utvidet båndtvang i "Forskrift om hundehold, Hol Kommune" §2 mangler lovhjemmel og er ugyldig - svar til Hol Kommune.

Deres ref.: 17/03380-2. Jeg viser til mitt Varsel datert 26. september 2017 samt svar fra Hol Kommune datert 2. ds. Jeg takker for raskt svar, men Hol Kommunes svar besvarer dessverre ikke de forhold jeg anfører i mitt Varsel:

Bestemmelsene om utvidet båndtvang i §2 i Hol Kommunes forskrift er begrunnet i "hensyn til husdyr på beite". Dette er hjemlet i Hundelovens §6 litra e, men denne hjemmel er sterkt begrenset:
• "Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter."

Bestemmelsen i §2 i Forskrift om hundehold: "I Hol kommune er det ... utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober" bryter Hundelovens bestemmelser ved at:
• Det er innført utvidet båndtvang i områder hvor husdyr ikke har rett til å beite, og
• for et tidsrom hvor storfe, sau, geit eller hest normalt ikke går ute eller faktisk beiter.

Disse forhold er ikke vurdert i svaret fra Hol Kommune.

Vedrørende tidsrom hvor husdyr "normalt går ute", viser jeg til Landbruks-departementets Forskrift om velferd for småfe:
• "Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten". (§27)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-18-160

Vedlagte oversikt fra Yr viser temperaturen siste 30 døgn (2. september - 1. oktober 2017) for Hallingskarvet Nasjonalpark, ved Finse målestasjon, 1210 m o.h. Snittemperaturen siste 30 døgn var 5,0 grader, 2,1 grader over normalen. Laveste temperatur var -0,4 grader (16. sept.).

Prestholtseter i Hol Kommune ligger på 1242 moh og har tilsvarende klimatiske forhold som Finse. Eksempelvis mangler Hol Kommune ethvert saklig argument for å vedta båndtvang av "hensyn til husdyr på beite" for området rundt Prestholt fra 1. september tom. 31 oktober!

Selv om lovlighetskontroll av kommunale vedtak er fjernet, kan ikke Hol Kommune fatte vedtak etter eget forgodtbefinnende. Kommunens Forskrift om hundehold er kun gyldig dersom dens bestemmelser har gyldig lovhjemmel. I dette tilfellet er det åpenbart at Hol Kommune mangler lovhjemmel, og §2 i Forskrift om hundehold er ikke rettslig gyldig.

Dersom Hol Kommune opprettholder sin forskrift uendret vil dette medføre:
• Personer med juridisk kompetanse som vet at forskriften ikke er gyldig, kan i tråd med Hundeloven praktisere bestemmelsen som "hunder skal holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter".
o Skulle politiet utferdige forelegg for brudd på båndtvang i et tidsrom/område hvor husdyr ikke beiter, kan hundeeier referere til Hundeloven §6.
o Av erfaring (fra Bergen) vet jeg at Politiet da vil frafalle saken fordi de med sikkerhet vet at de vil tape en rettssak (og kommunen vil unngå rettsavklaring).
• Personer uten juridisk kompetanse kan tro at Hol Kommune har hjemmel for sin bestemmelse, og vil urettmessig tvinges til å holde hunden i bånd.

Bestemmelsene i §2 i Hol Kommunes forskrift bidrar kun til å skape uklarhet om gjeldende bestemmelser om båndtvang og vil dermed medføre en usaklig forskjellsbehandling.

Hol Kommune skriver videre: "Det er utarbeidet mer eller mindre likelydende kommunale forskrifter i andre kommuner i øvre Hallingdal, med den samme utvidede båndtvangen som i Hol kommune. Dette er altså ikke spesielt for Hol kommune."

Påstanden er på ingen måte et argument for gyldigheten av Hol Kommunes forskrift, og den er heller ikke korrekt. Blant alle Hallingdal-kommunene er det kun Hemsedal som har utvidet båndtvang til 31. oktober. Gol, Flå og Nes kommuner har utvidet båndtvang til 30. september. Ål kommune har ingen utvidet båndtvang ettersom forskrift fra 1997 med hjemmel i den tidligere Bufeloven ble automatisk opphevet 31.12.2006.

Jeg er selvsagt klar over at jeg ikke har klagerett over "Forskrift om hundehold, Hol Kommune". Jeg har heller ikke klaget over forskriften, men varslet Hol Kommune om kritikkverdige forhold i virksomheten. Hol Kommune bryter legalitetsprinsippet, dvs. at offentlig myndighet ikke kan gripe inn overfor enkeltpersoner uten å ha hjemmel i lov. Ref. Ot.prp. nr. 84 (2005–2006), side 50.

Jeg anmoder om at Hol Kommune innhenter juridisk kompetanse til å evaluere Forskrift om hundehold, og sørger for at denne kommer i samsvar med Hundelovens bestemmelser. Jeg viser i denne forbindelse til prinsipper for god forvaltningsskikk.

Jeg tillater meg å foreslå samme ordlyd som Os Kommune i Hordaland har vedtatt:

• "I område av kommunen der husdyr har rett til å beita og faktisk beiter, og i område der vilt som skal beskyttast har sitt leveområde, skal hundar haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda frå 1. april til og med 30. september." (§1)
Kilde:
https://oskommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/bandtvang-for-hund/

Jeg håper at kommunens politiske og adminstrative ledelse innser sakens alvorlighet. Jeg ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling og bistår gjerne i sakens videre behandling.


Med vennlig hilsen

Stein Erik Jonasson
(sign)


Vedlegg:

Været som var:
Hallingskarvet nasjonalpark, Hol

< Vedlegget kan dessverre ikke limes inn, lenken oppdateres >


https://www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Hol/Hallingskarvet_nasjonalpark/statistikk.html

Status

Jeg har fått spørsmål om status for saken, vel 3 uker etter at jeg skrev til Hol Kommune:

• Min andre Varsling til Hol Kommune sendt 3. oktober ble ikke besvart.
• Jeg sendte derfor 3. gangs Varsling 12. oktober hvor jeg utdypet regelverket for varsling og ba om "om umiddelbar bekreftelse på at Hol Kommune vil iverksette forsvarlig undersøkelse. Hvis slik bekreftelse ikke mottas vil saken bringes videre i forvaltningen."
• Da jeg ikke mottok slik bekreftelse ble saken 16.oktober oversendt Kontrollutvalget i Hol Kommune (se lenke).

Kontrollutvalget i Hol Kommune har bekreftet at de vil undersøke saken, og det er jeg tilfreds med. Jeg har også avklart med KU at grundig saksbehandling er viktigere enn rask saksbehandling; det haster ikke å få svar. Hol KU har 4 faste møter i året, og neste møte er medio november. Det vil derfor trolig gå nærmere en måned før svar foreligger.

Jeg legger ikke ut mine brev av 12. og 16.oktober ettersom disse dreier seg mer om forvalningspraksis enn båndtvang, men interesserte kan be om innsyn i brevene via Hol Kommunes postliste.

Generell info om Kontrollutvalget:

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/egenkontroll/kontrollutvalg/

Status

Kontrollutvalget i Hol Kommune har bekreftet at de vil behandle saken i møte 13. november, hvoretter jeg vil få skriftlig svar. Jeg vil imidlertid være på reise deler av november, så svaret vil ikke bli lagt ut her før mot slutten av måneden.

I mellomtiden anbefaler jeg å lese rundskrivet som Justisdepartementet utga i januar 2004 da Hundeloven var vedtatt. "Rundskriv G-17/2003 vedr. Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold" gir en oversikt over de viktigste reglene i loven - og hvordan de skal fortolkes.

Rundskrivet bekrefter at kommunens rett til å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite er begrenset til "den ordinære beitesesongen, og kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der noen dyr unntaksvis går ute på beite."

Under overskriften "Sikring av hund med båndtvang m.m." står det i Rundskrivet:

"Kommunen kan gi forskrift om å utvide tiden for båndtvang utover denne perioden i hele eller deler av kommunens område i et bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, jf. § 6 annet ledd bokstav e. ... Et vilkår for å utvide tiden for båndtvang, er at båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter ...

Hjemmelen i § 6 annet ledd bokstav e for båndtvang i tiden storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, er ment å fange opp den ordinære beitesesongen, og kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der noen dyr unntaksvis går ute på beite."

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-g-172003/id279357/

Status

Vel tilbake etter utenlandsopphold, og ser at jeg ikke har mottatt svar fra Kontrollutvalget i Hol Kommune etter møtet 13. november, verken via Altinn, epost eller papir. Jeg har forespurt Hol KU om status, men ikke mottatt svar på forespørselen. Jeg vil holde dere oppdatert ....

Svar fra Kontrollutvalget i Hol Kommune

Jeg har i dag mottatt svar fra Kontrollutvalget i Hol Kommune datert 22.11.2017. Jeg tror brevet har allmenn interesse og har derfor oversendt brevet til Webmaster, og bedt om dette blir lastet opp på websiten.

Hva gjelder "Forskrift for hundehold, Hol Kommune", har KU i møte 13.11.2017, sak 21/2017, besluttet:

Vedtak: Kontrollutvalget anmoder Rådmannen om å fremme et forslag om en revidert "Forskrift for hundehold, Hol Kommune". Kontrollutvalget anmoder Rådmannen i den sammenheng om å vurdere forskriften opp mot "Forskrift om velferd for småfe, pgrf 27".

---- Kommentar ---:

Forskrift om velferd for småfe, §27: "Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten".

For egen del ville jeg også henvist til Justisdepartementets Rundskriv G-17/2003 vedr. Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold: "Hjemmelen i § 6 annet ledd bokstav e for båndtvang i tiden storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, er ment å fange opp den ordinære beitesesongen, og kan ikke benyttes som grunnlag til å utvide båndtvangen til perioder der noen dyr unntaksvis går ute på beite."

Etter mitt syn har Kontrollutvalget gitt saken grundig og saklig behandling, noe som også fremgår av møteinnkallingen:

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING Mandag 13. november 2017

Sak 20/2017 Etisk reglement og varslingsrutiner

Dokumenter:
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for bl.a. følgende:
1. Etisk reglement og varslingsrutiner, sentrale prinsipper.
2. Grenser, konsekvenser, og hva gjelder for hvem?
3. Når hadde kommunen siste etiske grenser / retningslinjer på dagsorden.
4. Hvordan bevisstgjøres ansatte og politikere om viktigheten av reglementet/rutinene.
5. Hvordan sikrer kommunen at ansatte mener det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold?
6. Hvordan sikrer kommunen varslere?

Det anmodes om at kontrollutvalget får oversendt reglementet/rutinen eventuelt får det i møtet.
Rådmann må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet.

Sak 21/2017 Varsling om kritikkverdige forhold i Hol kommune

Dokumenter:
1. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 26.09.2017
2. Brev til Stein E. Jonasson fra Hol kommune, datert 02.10.2017
3. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 03.10.2017
4. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 12.10.2017
5. Mail til kontrollutvalget i Ål fra Stein E. Jonasson, datert 16.10.2017
6. Brev vedlagt i ovenstående mail, datert 16.10.2017

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Stein Erik Jonasson, datert 16.10.2017 (dokument 5. og 6.), hvor han anser og varsler om bl.a. følgende:
1. Hol kommune bryter legalitetsprinsippet.
2. Hol kommune avviser å motta varslinger fra personer uten ansettelsesforhold i kommunen.
3. Hol kommune sin praksis med å opprettholde kommunale forskrifter som bryter med norsk
lov.

Kontrollutvalget har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker, men ønsker å se nærmere på
henvendelsen på generelt grunnlag.
Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for påstandene om kritikkverdige forhold i Hol kommune og ovenstående 3 pkt., jf. brev 4 i dokumentlisten.
Rådmann må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet.

Lenke:
http://kommunerevisjoniks.no/wp-content/uploads/2017/10/0-Møteinnkalling-2017-11-13-KU-HOL.pdf

Re: Svar fra Kontrollutvalget i Hol Kommune

Klikk på linken under for å lese brevet fra Kontrollutvalget i pdf format:

http://www.vindegg.no/2017_hol_kommune.pdf

Status - Hol reviderer forskriften, Fylkesmannen iverksetter lovlighetskontroll i Ål og Hemsedal

Kortutgaven: Hol Kommune har varslet at båndtvangsbestemmelsene vil bli revidert i løpet av 2018. Ål og Hemsedal kommuner, som har likelydende bestemmelser om båndtvang, har konkludert med at kommunens utvidede båndtvang ikke strider med gjeldende lovhjemler. Fylkesmannen i Buskerud har derfor besluttet å foreta lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr i Ål og Hemsedal kommuner.

De som er interessert kan følge saksgangen i større detalj (alle saksdokumenter er offentlige):

• Som kjent vedtok Kontrollutvalget i Hol Kommune i møte 13.11.2017 "å anmode Rådmannen om å fremme et forslag for Kommunestyret om en revidert "Forskrift for hundehold, Hol Kommune". Kontrollutvalget anmoder Rådmannen i den sammenheng om å vurdere forskriften opp mot "Forskrift om velferd for småfe, pgr. 27".

• Hol Kommune har i brev av 29.11.2017 informert om at "Revidering av kommunens forskrift om hundehold er satt opp på utmarkskontorets virksomhetsplan for 2018. Høring av forskrift vil bli varslet til ulike berørte lag og organisasjoneri, lokalavisa og lagt ut på kommunens hjemmeside."

• Ål og Hemsedal kommuner har likelydende bestemmelser om utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite. Da Hol Kommune besluttet å revidere "Forskrift for hundehold" ba jeg derfor i brev av 4.12.2017 Kontrollutvalgene i Ål og Hemsedal kommuner "vurdere bestemmelsene om utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite - og å fatte tilsvarende vedtak som Kontrollutvalget i Hol Kommune". I samme brev ba jeg om at Fylkesmannen i Buskerud - på eget initiativ - vurderer lovligheten av båndtvangsbestemmelsene i Hallingdal som er "mulig i strid med lovverket".

• Fylkesmannen i Buskerud varslet i brev av 02.02.2018 til Hol, Hemsedal og Ål kommuner at "forskrift om utvidet båndtvang kan være gjenstand for lovlighetskontroll." Fylkesmannen konkluderte med at "Slik vi forstår saken, så har de tre pågjeldende kommuner meddelt at henvendelsen vil bli behandlet videre i kommunene. Fylkesmannen vil derfor ikke gå videre inn i saken nå, men ber om å bli holdt oppdatert om sakens utvikling".

• Kontrollutvalgene i Hemsedal og Ål kommuner behandlet saken i møter 13. og 14.02.2018 og konkludert begge med at kommunens utvidede båndtvang ikke strider med gjeldende lovhjemler. Jeg skrev da 15.02.2018 til Fylkesmannen at "Ål og Hemsedal kommuner har nå avsluttet saksbehandlingen, og jeg anmoder derfor om at Fylkesmannen i Buskerud på eget initiativ foretar lovlighetskontrol av "Forskrift for hundehold" i Ål og Hemsedal kommuner."

• Fylkesmannen skrev i brev av 19.02.2018 til Ål og Hemsedal kommuner at "Fylkesmannen er anmodet om å foreta lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr. ... Kommunene er allerede kjent med klagen, og har gitt uttalelse i saken. Dersom kommunen finner behov for å gi ytterligere uttalelse, kan denne oversendes Fylkesmannen. Videre ber vi om å få oversendt sakens dokumenter. Det bes om at kommunens eventuelle uttalelse samt dokumenter oversendes innen 12. mars 2018."

Da jeg 26. september i fjor varslet Hol Kommune om at bestemmelsene om utvidet båndtvang i "Forskrift om hundehold, Hol Kommune" §2 mangler lovhjemmel og er ugyldig, trodde jeg ikke dette skulle bli en sak som tok 6 måneder å løse - men nå ser jeg slutten ...

Status 24. mai 2018

" Alle menneskelige feil er utålmodighet" (Franz Kafka) - er det fortsatt noen som holder ut denne evigvarende "prosessen" og undres på hva som er staus?

Som jeg skrev i forrige status (8. mars), iverksatte Fylkesmannen i Buskerud i brev av 19. februar 2018 til Ål og Hemsedal kommuner Lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr. Kommunene fikk frist til å oversende eventuell uttalelse samt sakens dokumenter til Fylkesmannen innen 12. mars 2018.

Der står saken fortsatt; tausheten råder - Fylkesmannen besvarer ikke skriftlige henvendelser med forespørsel om hvor saken står.

Og min klage over kommunale forskrifter i Hallingdal (Hol - Hemsedal - Ål - Flå - Nes - Gol) om ekstraordinær båndtvang sendt Fylkesmannen i Buskerud 24. januar 2018, samme dag som kommunene vedtok forskriftene, har Fylkesmannen fortsatt ikke behandlet.

Det er en imponerende prestasjon at Fylkesmannen, som ifølge Hundelovens §6 er klageinstans, har brukt 4 måneder på ikke å behandle saken, men har (mis)brukt ressurser på å sende klagen på en evig runddans i de berørte kommunene.

All ære til Hol og Hemsedal kommuner som straks endret ekstraordinær båndtvang fra å gjelde hele kommunen til kun å gjelde under 1000 moh da de ble gjort kjent med min klage.

"Time Will Show the Wiser"

Status 20. juli 2018

"Utholdenhetskrigen" fortsetter - det er gått over 7 måneder siden jeg varslet Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) om "kritikkverdige forhold i Ål og Hemsedal kommuner", og det er gått 5 måneder siden FMBU i brev av 19.02.2018 til Ål og Hemsedal kommuner iverksatte lovlighetskontroll av "forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr". Deretter råder tausheten - FMBU besvarer ikke skriftlige forespørsler om status for varslingen, og avviser også å gi meg innsyn i saksdokumentene.

Jeg kontaktet derfor Sivilombudsmannen og ba om bistand til å få FMBU til å behandle min varsling av ulovlig virksomhet i Hallingdal-kommunene. I brev datert 22. juni 2016 refererer Sivilombudsmannen til telefonsamtale med FMBUs saksbehandler:

"Avslutningsvis informerte NN om at din anmodning om lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr, jf. hundeloven § 6 andre ledd bokstav e, fremdeles er til behandling hos Fylkesmannen. NN beklaget at det på grunn av arbeidssituasjonen hos Fylkesmannen ennå ikke har vært mulig å gi svar. Hun opplyste at det tas sikte på å avgjøre saken innen rimelig tid etter avvikling av sommerferien."

Det er besynderlig at jeg som varsler må be om bistand fra Sivilombudsmannen. Kontrollutvalget i Hol Kommune vurderte - på eksemplarisk vis - i fjor høst lovligheten av kommunens forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr, - og brukte under en - 1 - måned på å konkludere med at bestemmelsene mangler lovhjemmel.

Varsling innebærer å si fra om kritikkverdige forhold. I boken "VARSLING - Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner", utgitt av Kommune-forlaget, presiseres at "Med varsling av kritikkverdige forhold menes brudd på lover/regler, allmenne etiske normer og interne regler/retningslinjer."

Eksterne personer uten ansettelse i kommunen har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunens virksomhet. Bl.a. Nordland fylkeskommune har etablert gode løsninger for ekstern "Varsel om kritikkverdige forhold ":

Nordland Fylkeskommune skriver: "Ekstern varsling ... er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte. ...

Varsleren oppfordres til å skrive under med navn. ... Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Varslingssekretariatet har utarbeidet egne rutiner for håndtering av varsler. Det stilles ikke formkrav til varsling, som også kan skje per telefon, fax, e-post eller ved oppmøte.

Varsler skal få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer med saken det er varslet om. Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Alle varslersaker skal gis høy prioritet, og bør som hovedregel avsluttes innen 3 måneder."

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/organisasjon/hr-personal/undermeny-hr-personal/ekstern-varsling-alle.665174.aspx

Status 17. august 2018

Som jeg skrev i forrige status (24. mai), iverksatte Fylkesmannen i Buskerud i brev av 19. februar 2018 til Ål og Hemsedal kommuner Lovlighetskontroll av forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til beitende dyr. Kommunene fikk frist til å oversende eventuell uttalelse samt sakens dokumenter til Fylkesmannen innen 12. mars 2018.

Der står saken fortsatt; tausheten råder - Fylkesmannen besvarer ikke skriftlige henvendelser med forespørsel om hvor saken står, og jeg får heller ikke innsyn i åpne saksdokumenter.

Det positive er at jeg mottar mange henvendelser i saken, det er tydeligvis mange som er opptatt av de ulovlige bestemmelsene om båndtvang i Hallingdal. Nylig fikk jeg tilsendt et Informasjonsskriv om båndtvang utarbeidet av Ringsaker kommune i 2016, som klart dokumenterer at bestemmelsene som kommunene i Hallingdal har vedtatt om utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite og båndtvang i skiløyper mangler lovhjemmel.

Rådmannen i Ringsaker kommune viser til at Hundelovens hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite er begrenset til de områder av kommunen "hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter". Rådmannen viser til Hundelovens forarbeider, Ot. prp. 48 (2002-2003) s. 206, som gir klare retningslinjer for hvordan bestemmelsen skal forstås:

Hundeloven §6 annet ledd bokstav e "gir kommunen adgang til å utvide båndtvangstiden av hensyn til beitedyr ... Bestemmelsen tar sikte på å fange opp den ordinære beitesesong og kan ikke strekkes så langt at den omfatter alle tidspunkter hvor noen dyr unntaksvis går på beite."

Ringsaker kommune har vedtatt utvidet båndtvang "i områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter" fra 1. april til og med 31. oktober. Med henvisning til Ot. prp. skriver Rådmannen at dette innebærer:

• "Båndtvangen i kommunen opphører når den ordinære beitesesongen er over."
• "Dette innebærer at båndtvangen i fjellet vil opphøre når det ikke lenger foregår beiting av husdyr ["innsanking av beitedyr vil normalt være avsluttet den andre helga i september"], mens den fortsatt vil gjelde på innmark og utmark [i lavlandet] der det fortsatt beiter husdyr frem til 31. oktober".
• "I perioden fra 20. august til 31. oktober må hundefører gjøre en konkret vurdering av hvorvidt det er husdyr som beiter der hunden skal slippes".

Om båndtvang i skiløyper skriver Rådmannen:
• "I hundeloven og forarbeidene til loven er oppstilt et krav om at båndtvang må fastsettes for bestemte/angitte skiløyper, og at behovet for båndtvang skal vurderes individuelt for hver enkel strekning og ikke for løypenett under ett. I følge forarbeidene har kravet om individualisering av strekning til hensikt å begrense overdreven bruk av båndtvang."

Klarere kan det ikke sies at bestemmelsene om utvidet båndtvang i Hallingdal er ulovlig. Kommunene har ikke hjemmel for å vedta utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite i hele kommunen, eller vedta båndtvang i "maskinpreparerte skiløyper" o.l. - og det er på tide at Fylkesmannen i Buskerud stadfester at bestemmelsene mangler lovhjemmel!

Rundskrivet fra Ringsaker kommune fortjener å bli lest av mange, og jeg sender derfor rundskrivet til webmaster og håper at han vil legge ut lenke til dokumentet.

Re: Status 24. mai 2018

På denne linken finner dere informasjonsskriv. Innsendt av Stein Erik Jonasson

KLikk her for å se informasjonsskrivet i pdf